Kompetencje organu wykonawczego

Do zadań wójta oprócz zadań wynikających z przepisów praw i uchwał rady należy: 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. reprezentowanie gminy w postępowaniu konstytucyjnym i przed organami administracji rządowej,
3. odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji,
4. uczestniczenie w pracach związku gmin i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
5. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej,
6. wykonywanie uchwał rady gminy,
7. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
9. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz narad z udziałem kierowników referatów i pracowników merytorycznych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
10. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
11. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
12. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o pracownikach samorządowych,
14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa, regulaminem i uchwałami Rady.

metryczka


Wytworzył: Janusz Frąckiewicz (9 grudnia 2011)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (9 grudnia 2011, 09:54:11)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (19 sierpnia 2014, 10:56:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6899