2012

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2012

Zarządzenie 81/2012

w sprawie rozkładu czasu pracy w 2013 roku  [...]

Zarządzenie 80/2012

w sprawie opracowania: "Planu Obrony Cywilnej gminy Stolno"  [...]

Zarządzenie 79/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2012 rok  [...]

Zarządzenie 78/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2012 rok  [...]

Zarządzenie nr 77

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 76

w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 75

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 74

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą: "Świadczenie usług transportowych i usług sprzętem budowlanym oraz dostawa kruszywa wapiennego i szlaki.   [...]

Zarządzenie nr 73

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2012 r., finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. [...]

Zarządzenie nr 72

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2012 r. [...]

Zarządzenie Nr 71/2012

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stolno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi". [...]

Zarządzenie Nr 70/2012

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Stolno na cele publiczne, nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rybieniec. [...]

Zarządzenie Nr 69/2012

w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) o zagrożeniach na terenie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 68/2012

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2013 wraz ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028.Zarządzenie 68/2012 + załączniki [...]

Zarządzenie Nr 67/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012. [...]

Zarządzenie 66/12

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą:"1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji:"Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie"2. Odśnieżanie dróg [...]

Zarządzenie 65/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2012 rok  [...]

Zarządzenie Nr 64/12

w sprawie nominowania do skłądu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą:""Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Stolno i jednostek organizacyjnych"  [...]

Zarządzenie nr 63/2012

w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 62/2012

w sprawie  zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012. [...]

Zarządzenie nr 61/2012

w sprawie zmiany uchwały XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 60/2012

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą: "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie etap III - budowa sali sportowej". [...]

Zarządzenie nr 58/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012   [...]

Zarządzenie 57/2012

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

Zarządzenie nr 56/2012

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i [...]

Zarządzenie nr 55/2012

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Paparzyn w związku z przeznaczeniem tej nieruchomości do sprzedaży w drodze [...]

Zarządzenie nr 54/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 53/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 52/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Zarządzenie nr 51/2012

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: "Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie", przeprowadzonego w trybie przetargu [...]

Zarządzenie nr 50/2012

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2012/2013. [...]

Zarządzenie nr 49/2012

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2013 r. [...]

Zarządzenie nr 48/2012

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 47/2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela obiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 46/2012

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 45/2012

w sprawie zwołania zebrań wiejskich. [...]

Zarządzenie nr 44/2012

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 43/2012

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie. [...]

Zarządzenie nr 42/2012

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wabczu. [...]

Zarządzenie nr 41/2012

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Stolno nr 35/2011 z dnia 29.04.2011r. wprowadzającego dokumentację przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 40/2012

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie. [...]

Zarządzenie nr 39/2012

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Paparzyn. [...]

Zarządzenie nr 38/2012

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wabczu. [...]

Zarządzenie nr 37a/2012

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 060202C w Grubnie", przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. [...]

Zarządzenie nr 37/2012

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012   [...]

Zarządzenie nr 35/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012  [...]

Zarządzenie nr 34/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012  [...]

Zarządzenie nr 33/12

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste - Nałęcz".  [...]

Zarządzenie nr 32/12

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: "Budowa ujęcia wody nr 2A w Stolnie".  [...]

Zarządzenie nr 31/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012.  [...]

Zarządzenie nr 30/12

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Paparzyn  [...]

Zarządzeni nr 29/12

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej 060245C Pilewice - Płąchawy"  [...]

Zarządzenie nr 28/12

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: "Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Małe Czyste, Grubno i Zakrzewo (etap II)  [...]

Zarządzenie nr 27/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012.  [...]

Zarządzenie nr 26/12

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy skrótów stosowanych przy [...]

Zarządzenie nr 25/12

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno.  [...]

Zarządzenie nr 24/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012  [...]

Zarządzenie nr 23/12

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2011 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2011 rok samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia [...]

Zarządzenie nr 22/12

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stolno.  [...]

Zarządzenie nr 21/12

w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Ziemia Gotyku - Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Brąchnówku.  [...]

Zarządzenie nr 20/12

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2012 r., finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  [...]

Zarządzenie nr 19/12

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Paparzyn.  [...]

Zarządzenie nr 18/12

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2011 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2012 r.  [...]

Zarządzenie nr 17/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012.  [...]

Zarządzenie nr 16/12

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno.  [...]

Zarządzenie nr 14/2012

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 80/2010 Wójta Gminy Stolno w/s zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno.  [...]

Zarządzenie nr 13/2012

w sprawie zwołania wyborczych zebrań wiejskich  [...]

Zarządzenie nr 12/12

w sprawie zmiany zarządzenie nr 08/12 Wójta Gminy Stolno z dnia 08.02.2012r. w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania.  [...]

Zarządzenie nr 11/2012

w sprawie regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze  [...]

Zarządzenie nr 10/12

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2 pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  [...]

Zarządzenie nr 9/12

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkusise ofert Nr 1 pn. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.  [...]

zarządzenie 8/12

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania.  [...]

zarządzenie nr 7

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2010 z dnia 1.06.2012r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno.  [...]

zarządzenie nr 6/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budźetu Gminy Stolno na rok 2012  [...]

zarządzenie nr 5

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych we wsi Stolno  [...]

zarządzenie nr 4

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/12 na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego  [...]

zarządzenie nr 3

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 1/12 na wykonanie w roku 2012 zadania publicznego  [...]

zarządzenie 2/12

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012  [...]

w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grubno

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grubno  [...]

metryczka