2012

2012

Uchwała nr 176

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. [...]

Uchwała nr 175

w sprawie obwodów głosowania [...]

Uchwała nr 174

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno  [...]

Uchwała nr 173

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Stolno na lata 2010-2028. [...]

Uchwała nr 172

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012  [...]

Uchwała nr 171

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2013r.    [...]

Uchwała nr 170

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stolno na 2013 rok.  [...]

Uchwała nr 169

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała nr 168

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. [...]

Uchwała nr 167

w sprawie budżetu Gminy Stolno na rok 2013część [...]

Uchwała nr 166

w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3426 z dnia [...]

Uchwała nr 165

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028.Uchwała [...]

Uchwała nr 164

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012. [...]

Uchwała nr 163

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające z budżetu Unii Europejskiej dofinansowanie realizacji zadania p.n.: "Kanalizacja [...]

Uchwała nr 162

w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: "Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości [...]

Uchwała nr 161

w sprawie uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]

Uchwała nr 160

w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2013 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3348 z dnia 06.12.2012 [...]

Uchwała nr 159

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3347 z dnia 06.12.2012 [...]

Uchwała nr 158

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2013. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3425 z dnia 07.12.2012 [...]

Uchwała nr 157

w sprawie wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej od postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu. [...]

Uchwała nr 156

w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu [...]

Uchwała nr 155

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028. [...]

Uchwała nr 154

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012. [...]

Uchwała nr 153

w sprawie okręgów wyborczych Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2460 z dnia 02.11.2012 [...]

Uchwała nr 152

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028. [...]

Uchwała nr 151

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012. [...]

Uchwała nr 150

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Stolno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego. [...]

Uchwała 149

w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego [...]

Uchwała nr 148

w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego [...]

Uchwała nr 147

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1709 z dnia 23.08.2012 [...]

Uchwała nr 146

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 145

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Uchwała nr 143

w sprawie powołania przedstawiciela Rady Gminy Stolno do reprezentowania Gminy Stolno w Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej [...]

Uchwała nr 144

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Stolno [...]

Uchwała nr 142

w/s zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Trzebiełuch" [...]

Uchwała nr 141

w/s zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Obory" [...]

Uchwała nr 140

w/s zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Wabcz" [...]

Uchwała nr 139

w/s zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Grubno [...]

Uchwała nr 138

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 137

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Robakowo" [...]

Uchwała nr 136

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z ruchem i transportem - drogi lokalne [...]

Uchwała nr 135

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej p.n.:"Przebudowa boiska sportowego w miejscowości [...]

Uchwała nr 134

w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 133

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Uchwała nr 132

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren na wsi Trzebiełuch w gminie Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1588 z dnia 25.07.2012 [...]

Uchwała nr 131

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny we wsiach Sarnowo, Klęczkowo, Trzebiełuch i Robakowo w gminie Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1587 z [...]

Uchwała nr 130

zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickich w Sarnowie i w Wabczu [...]

Uchwała nr 129

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1586 z dnia 25.07.2012 [...]

Uchwała 128

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała 127

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 126

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

uchwała nr 125

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego [...]

Uchwała nr 124

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie i w Wabczu [...]

Uchwała nr 123

w sprawie ogólnodostępności wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Robakowo zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w [...]

Uchwała nr 122

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała nr 121

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała nr 120

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2011 r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 119

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 118

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 117

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Uchwała nr 116

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2012 r. [...]

Uchwała nr 115

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 114

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 113

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Uchwała nr 112

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku [...]

Uchwała nr 111

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 110

w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Stolnie [...]

Uchwała 109

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2011-2028 [...]

Uchwała nr 108

w sprawie wystąpienia Gminy Stolno ze Związku Gmin Ziemi Chełmińskiej [...]

Uchwała 107

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren wsi Stolno w gminie Stolno [...]

Uchwała nr 106

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno [...]

Uchwała nr 105

w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno [...]

Uchwała 104

w sprawie zmiany uchwały nr XII/99/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na rok 2012 [...]

Uchwała nr 103

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadań przewidzianych w projekcie p.n. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [...]

metryczka