2013

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2013

Zarządzenie 97/2013

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2013 rok  [...]

Zarządzenie 96/13

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej 14000 euro w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 95/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: Dostawa kruszywa wapiennego i szlaki oraz świad­czenie usług transportowych i usług sprzętem [...]

Zarządzenie 94/13

w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Stolno środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów. [...]

Zarządzenie 93/13

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 92/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 91/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 90/13

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2013 r. [...]

Zarządzenie 89/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 88/13

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2013r., finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. [...]

Zarządzenie 87/13

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 86/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 85'/13

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia nowego podziału gminy Stolno na obwody głosowania. [...]

Zarządzenie 85/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 84/13

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2014 wraz ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Zarządzenie 83/13

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 82/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 81/13

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Zarządzenie 80/13

w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Stolno w nieodpłatne użyczenie część gruntów rolnych położonych we wsi Rybieniec [...]

Zarządzenie 79/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 78/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014  przeprowadzonego w trybie przetarg [...]

Zarządzenie 77/13

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie 76/13

w sprawie wydzierżawienia na rzecz Gminy Stolno część gruntów rolnych położonych we wsi Rybieniec [...]

Zarządzenie 75/13

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Grubno [...]

Zarządzenie 74/13

w sprawie zmiany uchwały XXIII/167/12 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 roku  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2013 rok  [...]

Zarządzenie 73/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 72/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania pod nazwami: „Dostawa wyposażenia na świetlice wiejskie w miejscowości Trzebiełuch, Obory oraz na bo­isko [...]

Zarządzenie 71/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 70/13

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2014 r. [...]

Zarządzenie 69/13

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Zarządzenie 68/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 67/13

w sprawie ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń szkolnych na cele edukacyjne [...]

Zarządzenie 66/13

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenie 65/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: Modernizacja drogi w Wichorzu przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 64/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 63/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Robakowie, Małem Czystem, Trzebiełuchu i Paparzynie przeprowadzonego w trybie [...]

Zarządzenie 62/13

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Grubno. [...]

Zarządzenie 61/13

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 [...]

Zarządzenie 60/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2013 rok  [...]

Zarządzenie 59/13

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych,w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przydekretowaniu pism [...]

Zarządzenie 58/13

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 57/13

w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Stolno środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów  [...]

Zarządzenie 56/13

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 53/13

w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz szczegółowych wymagań BHP przy pracach szczególnie niebezpiecznych wykonywanych przez pracowników UG Stolno  [...]

Zarządzenie 55/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: Przebudowa drogi nr 060226C w Cepnie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego [...]

Zarządzenie 54/13

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie 52/13

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania I pomocy przedmedycznej na oczyszczalni ścieków [...]

Zarządzenie 51/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 50/13

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Zarządzenie 49/13

w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 48/13

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Grubno [...]

Zarządzenie 47/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania pod nazwami: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego - Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie Etap III -budowa [...]

Zarządzenie 46/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 45/13

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stolno. [...]

Zarządzenie 44/13

w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Stolnie [...]

Zarządzenie 43/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania: Świadczenie usług przewozowych, Przebudowa drogi nr 060235C w Oborach przeprowadzonych w trybie przetargów [...]

Zarządzenie 41/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 39/13

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Zarządzenie 40/13

w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. [...]

Zarządzenie 38/13

w/s zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2010 z dnia 1.06.2010 r. w/s ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 37/13

w sprawie : zwołania zebrania wiejskiego wyborczego. [...]

Zarządzenie 36/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 35/13

w sprawie opłat za reklamy i szyldy   [...]

Zarządzenie 34/13

w sprawie opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) [...]

Zarządzenie 33/13

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz do wdawania decyzji administracyjnych w tych sprawach [...]

Zarządzenie 32/13

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonych we wsi Stolno  [...]

Zarządzenie 31/13

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 30/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dni 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Stolno na 2013 rok  [...]

Zarządzenie 29/13

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. [...]

Zarządzenie 28/13

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Zarządzenie 27/13

w/s Zarządzenia Nr 84/2010 z dnia 26.11.2010 r. Wójta Gminy Stolno w/s przyjęcia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011 - 2020 r. [...]

Zarządzenie 26/13

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 25/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 24/13

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2012 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok oraz informacji o stanie [...]

Zarządzenie 23/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadanie: Przebudowa drogi Trzebiełuch - Zalesie na odcinku 0,6km, Przebudowa drogi nr 060247 na odcinku 0,4 km w [...]

Zarządzenie 22/13

w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej na stanowiskach z monitorami ekranowymi [...]

Zarządzenie 21/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Zarządzenie 20/13

w sprawie: zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej [...]

Zarządzenie 19/13

w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Ziemia Gotyku - Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Brąchnówku. [...]

Zarządzenie 18/13

w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/13 Wójta Gminy Stolno z dnia 26.02.2013 w sprawie nominowania do składu komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania pod nazwami: „Budowa świetlicy wiejskiej w [...]

Zarządzenie 17/13

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2013r., finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. [...]

Zarządzenie 16/13

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 02.01.2013 r. w sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej [...]

Zarządzenie 15/13

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania pod nazwami: „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu",  „Budowa zaplecza socjalnego przy starej kuźni w [...]

Zarządzenie 14/13

w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie 13/13

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2 pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych [...]

Zarządzenie 12/13

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonej w otwartym konkursie ofert Nr 1 pn. kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji , działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. [...]

Zarządzenie 11/13

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2013 rok  [...]

Zarządzenie 10/2013

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  [...]

Zarządzenie Nr 9/2013

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2012 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2013 rok  [...]

Zarządzenie Nr 8/2013

w sprawie załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2010 z dnia 01.06.2010r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie Nr 7/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/167/2012 Rady gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok  [...]

Zarządzenie Nr 6/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2013 na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego  [...]

Zarządzenie Nr 5/2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2013 na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego  [...]

Zarządzenie Nr 4/2013

w sprawie zwołania zebrań wiejskich  [...]

Zarządzenie Nr 2/2013

w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2013 w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  [...]

Zarządzenie Nr 1/2013

w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  [...]

metryczka