2013

2013

Uchwała nr 247/2013

w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Vistula — Terra Culmensis — Rozwój przez Tradycję" na lata 2014 - 2020 [...]

Uchwała nr 246/2013

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2014 r. [...]

Uchwała nr 245/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stolno na 2014r. [...]

Uchwała nr 244/2013

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Stolno na lata 2014 - 2024 [...]

Uchwała nr 242/2013

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Stolno przez inne niż Gmina Stolno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Stolno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących [...]

Uchwała nr 241/2013

w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Uchwała nr 240/2013

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 239/2013

w sprawie ustanowienia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych oraz członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 238/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Uchwała nr 237/2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Uchwała nr 236/2013

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok [...]

Uchwała nr 235/2013

w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 106 z dnia 10.01.2014 [...]

Uchwała nr 243/2013

w sprawie obwodów głosowania Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4257 z dnia 31.12.2013 [...]

Uchwała nr 234/2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom niezaliczanym do sektora [...]

Uchwała nr 233/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/14 i dziełek nr 121, 151, 97/1 i 71/5 w obrębie Stolno w Gminie Stolno [...]

Uchwała nr 232/2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i151 w obrębie Stolno w Gminie Stolno [...]

Uchwała nr 231/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 230/2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 r. [...]

Uchwała nr 229/2013

w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/99 Rady Gminy Stolno z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkól nr 1 w Stolnie [...]

Uchwała 228/2013

w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [...]

Uchwała nr 227/2013

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2013-2018 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3894 z dnia 04.12.2013 [...]

Uchwała nr 226/2013

w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała 225/2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3952 z dnia 05.12.2013 [...]

uchwała nr 224/2013

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3893 z dnia 04.12.2013 [...]

Uchwała nr 223/2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3892 z dnia 04.12.2015 [...]

Uchwała nr 222/2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2014 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3891 z dnia 04.12.2013 [...]

Uchwała nr 221/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 220/2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2012 Racy Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 r. [...]

Uchwała nr 219/2013

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujący na terenie Gminy Stolno Uchwała [...]

Uchwała nr 218

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [...]

Uchwała nr 217

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2607 z dnia 06.08.2013 [...]

Uchwała nr 216

w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Stolno uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat lub sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności [...]

Uchwała nr 215

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku [...]

Uchwała nr 214

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 213

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Uchwała nr 212

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stolno Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała nr 211

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Stolno Uchwała [...]

Uchwała nr 210

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała nr 209

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w zał Nr 2 i w zał Nr 3 Uchwały XXV/197/2013 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów w gminie Stolno Uchwała opublikowana [...]

Uchwała nr 208

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [...]

Uchwała nr 207

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/203/2013 Rady Gminy Stolno w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [...]

Uchwała nr 206

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała 205

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Uchwała nr 204

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała 203

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [...]

Uchwała nr 202

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu, budowa [...]

uchwała nr 201

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z ruchem i transportem - drogami lokalnymi [...]

Uchwała nr 200

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 199

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Uchwała nr 198

w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza" [...]

Uchwała nr 197

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Wiatrowy Stolno I" dla terenów w gminie Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1993 z dnia 21.05.2013 [...]

Uchwała nr 196

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w Gminie Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1986 z dnia 20.05.2013 [...]

Uchwała nr 195

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie [...]

Uchwała nr 194

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stolno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok [...]

Uchwała nr 193

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2013 rok [...]

Uchwała nr 192

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

uchwała nr 191

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

uchwała nr 190

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników szkół nie będących nauczycielami [...]

Uchwała nr 189

W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 188

w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Stolno na lata 2013-2015" [...]

Uchwała nr 187

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2013 r. [...]

Uchwała nr 186

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych we wsiach: Robakowo, Sarnowo, Pilewice, i Gorzuchowo w Gminie Stolno [...]

Uchwała nr 185

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego w części obręb Stolno i Cepno w Gminie Stolno [...]

Uchwała nr 184

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników szkół niebędących nauczycielami [...]

Uchwała nr 183

w sprawie zatwierdzenia taryf na pobór wody z wodociągu komunalnego oraz dostarczenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Stolnie [...]

Uchwała nr 182

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 181

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2012 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2013 rok [...]

Uchwała nr 180

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku [...]

Uchwała nr 179

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 25 października 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała nr 178

w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stolno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013-2027" [...]

Uchwała nr 177

w sprawie zmiany uchwały XXXIX/255/10 Rady Gminy Stolno z 5 listopada 2010 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1118 z dnia 18.03.2013 [...]

metryczka