2014

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2014

Zarządzenie 128/2014

w sprawie zasad rozliczania pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami z budżetem Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 127/2014

w sprawie wprowadzenia instrukcji ustalającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 126/2014

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie nr 125/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 124/2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 07.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno systemu kontroli zarządczej  [...]

Zarządzenie 123/2014

w sprawie rozkładu czasu pracy w 2015 roku  [...]

Zarządzenie 122/2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 16.07.2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism  [...]

Zarządzenie 121/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 120/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 119/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: "Dostawa doposażenia oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie"  [...]

Zarządzenie 118/2014

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony danych osobowych i informatyzacji  [...]

Zarządzenie 117/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 116/2014

w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej  [...]

Zarządzenie 115/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 114/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 113/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 112/2014

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2014 roku finansowanego z Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych  [...]

Zarządzenie 111/2014

w sprawie przeprowadzenia przeglądu materiałów w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony oraz sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z prowadzoną ewidencją w celu przekazania ich do kancelarii dokumentów niejawnych [...]

Zarządzenie 110/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 109/2014

w sprawie wyznaczenia Kierownika kancelarii specjalnej  [...]

Zarządzenie 108/2014

w sprawie zmiany uchwały XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 107/2014

w/s zmiany Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 25.06.2013r. w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących minie Gminy Stolno   [...]

Zarządzenie 106/2014

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2015 wraz ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028  [...]

Zarządzenie 105/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 103/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok. [...]

Zarządzenie 104/2014

w sprawie powołania spraw pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych   [...]

Zarządzenie 102/2014

w sprawie ustanowienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych [...]

Zarządzenie 101/2014

w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych będących w administracji Gminy Stolno działających w sferze oświaty [...]

Zarządzenie 100/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:"Dostawa oddziałów przedszkolnych w Zespole nr 1 w Stolnie oraz Zespole Szkół nr 2 w Robakowie [...]

Zarządzenie 99/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 98/2014

w/s zmiany Zarządzenia nr 49/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 25.06.2013r. w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 97/2014

w sprawie ustanowienia obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych [...]

Zarządzenie 96/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 95/2014

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 94/2014

w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 93/2014 z dnia 7 października 2014r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 93/2014

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 92/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 91/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 90/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grubno,Zakrzewo". [...]

Zarządzenie 89/2014

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

Zarządzenie 87/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 86/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Budowa kolektora ściekowego w Stolnie - etap I " [...]

Zarządzenie 85/2014

w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie lokalu nr 9 w budynku Nr 51 położonego w miejscowości Robakowo [...]

Zarządzenie 84/2014

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2015r. [...]

Zarządzenie 83/2014

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 82/2014

w sprawie zmiany Uchwały XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok.   [...]

Zarządzenie 81/2014

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenie 80/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 79/2014

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 [...]

Zarządzenie 78/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa drogi nr 060236 no odcinku 1,3 km Robakowo - Trzebiełuch - etap II [...]

Zarządzenie 77/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stolno. [...]

Zarządzenie 76/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 75/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa ujęcia wody w Małem Czyste" [...]

Zarządzenie 74/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w okresie od 01.10.2014 r. do 30.04.2017 r." [...]

Zarządzenie 73/2014

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie 72/2014

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 67/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 30.06.2014 r. w/s upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów [...]

Zarządzenie 71/2014

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno systemu kontroli zarządczej [...]

Zarządzenie 70/2014

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Postępowania Etycznego pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 69/2014

w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach [...]

Zarządzenie 68/2014

w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych [...]

Zarządzenie 67/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów oraz do wdawania decyzji administracyjnych w tych sprawach [...]

Zarządzenie 66/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 65/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 64/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz do wdawania decyzji administracyjnych w tych sprawach [...]

Zarządzenie 63/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa drogi na odcinku 0,6 km w miejscowości Małe Czyste"   [...]

Zarządzenie 62/2014

W sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie część nieruchomości gruntowej położonej we wsi Trzebiełuch   [...]

Zarządzenie 61/2014

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stolno. [...]

Zarządzenie 60/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 59/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa drogi nr 060236 na odcinku 1,3 km Robakowo - Trzebiełuch - etap I" [...]

Zarządzenie 58/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 57/2014

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej wartości określonej w art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) [...]

Zarządzenie 56/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 55/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:" Dostawa energii elektrycznej"  [...]

Zarządzenie 54/2014

w sprawie upoważnienia kierownika GOPS w Stolnie do prowadzenia postępowań o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach  [...]

Zarządzenie 53/2014

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 22.02.2013 r. w/s ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu [...]

Zarządzenie 52/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 51/2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  [...]

Zarządzenie 50/2014

w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 49/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadania:1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stolno2. Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w [...]

Zarządzenie 48/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 47/2014

w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe Gminie Stolno  [...]

Zarządzenie 46/2014

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pilewice  [...]

Zarządzenie 45/2014

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej wartości określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm)&nb [...]

Zarządzenie 43/14

w sprawie zmiany uchwały XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 44/14

W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. Przeglądu prac konkursowych na plakat "Obrona Cywilna Wokół Nas - Obrona Cywilna chroni Ciebie i Twoje Otoczenie" [...]

Zarządzenie 42/2014

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno   [...]

Zarządzenie 41/14

w sprawie sprostowania błędu [...]

Zarządzenie 40/14

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: „Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego   [...]

Zarządzenie 39/14

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 88/2010 Wójta Gminy Stolno z dnia 06 grudnia 2010 roku [...]

Zarządzenie 38/14

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2014 r. finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. [...]

Zarządzenie 37/14

w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 36/14

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych [...]

Zarządzenie 35/14

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego [...]

Zarządzenie 34/14

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2013 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia [...]

Zarządzenie 32/14

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wabcz" przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych [...]

Zarządzenie 33/14

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 31/14

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: „Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez utwardzenie dwóch placów [...]

Zarządzenie 30/14

w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno: samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami i nieruchomościami [...]

Zarządzenie 29/14

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej we wsi Pilewice [...]

Zarządzenie 28/14

w sprawie nominowania do składu komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zadanie: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno. przeprowadzonych w trybie przetargów [...]

Zarządzenie 27/14

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych. [...]

Zarządzenie 26/14

w sprawie upoważnienia osób do prowadzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego [...]

Zarządzenie 25/14

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 24/14

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości dla Gminy Stolno na lata 2014-2016 [...]

Zarządzenie 23/14

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 22/14

w sprawie nominowania do składów komisji przetargowych na przeprowadzenie postępowań przetargowych na zadania: 1. Rozbudowa stacji uzdatniająco hydroforowej w Robakowie . 2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości [...]

Zarządzenie 21/14

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na samodzielne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 20/14

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania [...]

Zarządzenie 19/14

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 18/14

w sprawie: zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 17/14

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2 pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych [...]

Zarządzenie 16/14

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1 pn. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. [...]

Zarządzenie 15/14

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 14/14

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 13/14

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia nowego podziału Gminy Stolno na okręgi głosowania  [...]

Zarządzenie 12/14

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 11/14

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 10/14

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/14 na wykonanie w 2014 zadania publicznego  [...]

Zarządzenie 9/14

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/14 na wykonanie w 2014 zadania publicznego  [...]

Zarządzenie 8/14

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2013 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 r. [...]

Zarządzenie 7/14

w/s opłaty za reklamy i szyldy [...]

Zarządzenie 6/14

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok  [...]

Zarządzenie 5/14

w/s zmiany Zarządzenia Nr 49/2013 Wójla Gminy Stolno z dnia 25.06.2013 r. w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 4/14

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 91/07 Wójta Gminy Stolno z dnia 31.12.2007 r. w/s ustalenia zasad umieszczania i odpłatności ogłoszeń w gminnej gazecie lokalnej „Echo Stolna" [...]

Zarządzenie 3/14

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Zarządzenie 2/14

w/s rozkładu czasu pracy w 2014 roku [...]

Zarządzenie 1/14

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

metryczka