2014

2014

Uchwala nr 22/2014

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich i komisji rewizyjnych na terenie Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 21/2014

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Racy Gminy Stolno na 2015 r [...]

Uchwała nr 20/2014

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji działających przy Radzie Gminy Stolno na 2015 r. [...]

Uchwała nr 19/2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 18/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 17/2014

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok [...]

Uchwała nr 16/2014

w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Uchwała nr 15/2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 14/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX 235 2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 13/2014

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok  Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3650 z dnia 09.12.2014 [...]

Uchwała nr 12/2014

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3649 z dnia 09.12.2014 [...]

Uchwała nr 11/2014

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3648 z dnia 09.12.2014 [...]

Uchwała nr 10/2014

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego  [...]

Uchwała nr 9/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu [...]

Uchwała nr 8/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu [...]

Uchwała nr 7/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych [...]

Uchwała nr 6/2014

w sprawie ustalenie składu osobistego Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych [...]

Uchwała nr 5/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej [...]

Uchwała nr 4/2014

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej [...]

Uchwała nr 3/2014

w sprawie ustalenia liczebności Komisji stałych Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 2/2014

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stolno. [...]

Uchwała nr 1/2014

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 324/2014

w sprawie uchwalenia na 2015 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Uchwała nr 323/2014

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/277/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr 322/2014

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/281/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr 321/2014

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 320/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 319/2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie utrzymania warsztatu pozwalającego na bieżące przeglądy konserwacyjne,należyte zabezpieczenie sprzętu ochrony dróg oddechowych będącego na [...]

Uchwała nr 318/2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełemińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1608 C Grubno-Wielkie Czyste oraz drogi powiatowej nr 1625 C Jeleniec-Cepno" [...]

Uchwała nr 317/2014

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości Gminy Stolno oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2670 z dnia 02.10.2014 [...]

Uchwała nr 316/2014

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2669 z dnia 02.10.2014 [...]

Uchwała nr 315/2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 314/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 313/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Rybieniec" [...]

Uchwała nr 312/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stolno" [...]

Uchwała nr 311/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Paparzyn" [...]

Uchwała nr 310/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Cepno" [...]

Uchwała nr 309/2014

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Obory" [...]

Uchwała nr 308/2014

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Gorzuchowo" [...]

Uchwała nr 307/2014

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Sarnowo" [...]

Uchwała nr 306/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Pilewice"   [...]

Uchwała nr 305/2014

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Grubno" [...]

Uchwała nr 304/2014

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Małe Czyste" [...]

Uchwała nr 303/2014

w  sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego "Planu odnowy miejscowości Wabcz" [...]

Uchwała nr 302/2014

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu [...]

Uchwała nr 301/2014

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu [...]

Uchwała nr 300/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/288/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ruchem i transportem - drogami lokalnymi [...]

Uchwała nr 299/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/28072014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na [...]

Uchwała nr 298/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/279/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  na [...]

Uchwała nr 297/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/278/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na [...]

Uchwała nr 296/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/277/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na [...]

Uchwała nr 295/2014

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu [...]

Uchwała nr 294/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących [...]

Uchwała nr 293/2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 292/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 291/2014

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów związanych z pogrzebem Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2255 z [...]

Uchwała nr 290/2014

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 289/2014

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/260/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego [...]

Uchwała nr 288/2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ruchem i transportem - drogami lokalnymi [...]

Uchwała nr 287/2014

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [...]

Uchwała nr 286/2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Uchwała nr 285/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 284/2014

w sprawie Porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego [...]

Uchwała nr 283/2014

w sprawie okręgów wyborczych Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2254 z dnia 23.07.2014 [...]

Uchwała nr 282/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki zc środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla [...]

Uchwała nr 281/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji przebudowy ujęcia wody w Małem Czystem.  [...]

Uchwała nr 280/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji rozbudowy Stacji Uzdatniające Hydroforowej w Robakowie [...]

Uchwała nr 279/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji wymiany sieci wodociągowej przy Zespole Szkól CKP w Grubnie.  [...]

Uchwała nr 278/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste  [...]

Uchwała nr 277/2014

W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji budowy kolektora ściekowego w Stolnie - etap I [...]

Uchwała nr 276/2014

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej [...]

Uchwała nr 275/2014

W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie [...]

Uchwała nr 274/2014

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie okręgów wyborczych [...]

Uchwała nr 273/2014

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Stolno" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu [...]

Uchwała nr 272/2014

w spranie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno na lata 2014-2032" [...]

Uchwała nr 271/2014

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Uchwała nr 270/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 269/2014

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Stolno za 2013 rok [...]

Uchwała nr 268/2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała nr 267/2014

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 266/2014

w sprawie przystąpienia i wyznaczenia Delegata do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris" [...]

Uchwała nr 265/2014

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego [...]

Uchwała nr 264/2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Uchwała nr 263/2014

w sprawie zmiany uchwały XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 262/2014

w sprawie zwiększenia dodatku specjalnego Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 261/2014

w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Chełmińskiemu [...]

Uchwała nr 260/2014

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 259/2014

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 258/2014

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2014r."   [...]

Uchwała nr 257/2014

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania [...]

Uchwała nr 256/2014

w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 896 z dnia [...]

Uchwała nr 255/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin [...]

Uchwała nr 254/2014

zmiany uchwały nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Stolno w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego [...]

Uchwała nr 253/2014

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stolno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 253 [...]

Uchwała nr 252/2014

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. [...]

Uchwała nr 251/2014

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 [...]

Uchwała nr 250/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2014 rok [...]

Uchwała nr 249/2014

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej [...]

Uchwała nr 248/2014

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stolno na lata 2014-2017 Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 585 z dnia 24.02.2014 [...]

metryczka