2015

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2015

Zarządzenie 134/2015

w sprawie poboru opłat za dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  [...]

Zarządzenie 132/2015

w sprawie zmiany Zarządzenie 86/2011z dnia 14.09.2011 roku Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 131/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia 42/2013Wójta Gminy Stolno z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 130/2015

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 129/2015

w sprawie zmiany Zarządzenie 71/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 07.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno systemu kontroli zarządczej  [...]

Zarządzenie 128/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 127/2015

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wybór partnera niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15 w [...]

Zarządzenie 126/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 15.10.2015 r. w/s wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacji oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 125/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 124/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 r.  [...]

Zarządzenie 123/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stolno wraz z jednostkami podległymi-postępowanie nr 17/15   [...]

Zarządzenie 122/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  [...]

Zarządzenie 121/2015

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej  [...]

Zarządzenie 119/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 118/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 117/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno   [...]

Zarządzenie 116/2015

w sprawie zmiany uchwały III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 115/2015

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2015 roku finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  [...]

Zarządzenie 114/2015

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Stolno na 2016 rok wraz ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028  [...]

Zarządzenie 113/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 112/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 111/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 109/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami - wybory Parlamentarne RP zarządzone na dzień 25.10.2015 r.  [...]

Zarządzenie 108/2015

w sprawie procedury aktualizowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 107/2015

w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stolno w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 106/2015

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]

Zarządzenie 105/2015

w sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) o zagrożeniach na terenie gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 104/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 103/2015

w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)  [...]

Zarządzenie 102/2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych  [...]

Zarządzenie 101/2015

w sprawie tworzenia zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Stolno- Zespół Szkół Nr 1 w Stolnie  [...]

Zarządzenie 100/2015

w/s ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- samodzielne stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego  [...]

Zarządzenie 99/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  [...]

Zarządzenie 98/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  [...]

Zarządzenie 97/2015

            w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi [...]

Zarządzenie 96/2015

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- głównego księgowego obsługiwanych przez Gminę Stolno placówek oświatowych  [...]

Zarządzenie 95/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 94/2015

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek 121 i 151 w obrębie Stolno gmina Stolno [...]

Zarządzenie 93/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 92/2015

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania  [...]

Zarządzenie 91/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 90/2015

w sprawie powołania zespołu samooceny CAF [...]

Zarządzenie 89/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 88/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 16.07.2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism  [...]

Zarządzenie 87/2015

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 86/2015

w sprawie przedstawienia Radzie gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenie 85/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 84/2015

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016  [...]

Zarządzenie 83/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.  [...]

Zarządzenie 82/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum  [...]

Zarządzenie 81/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 79/2015

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania I pomocy przedmedycznej na oczyszczalni ścieków  [...]

Zarządzenie 78/2015

w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania I pomocy przedmedycznej  [...]

Zarządzenie 77/2015

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 76/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 75/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia 101/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 29.10.2014 r. w/s określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych będących w administracji jednostek organizacyjnych Gminy Stolno działających w sferze oświaty&nbs [...]

Zarządzenie 74/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  [...]

Zarządzenie 73/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  [...]

Zarządzenie 72/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budw sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 71/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2011 z dnia 14.09.2011 Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno  [12} [...]

Zarządzenie 70/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie"  [...]

Zarządzenie 69/2015

w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 68/2015

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania  [...]

Zarządzenie 67/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 66/2015

w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych dla Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 65/2015

w sprawie ustalenia zasad obiegu i ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy Stolno (z wyjątkiem gruntów, prawa użytkowania wieczystego oraz mienia ruchomego)  [...]

Zarządzenie 64/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory [...]

Zarządzenie 63/2015

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 62/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych  [...]

Zarządzenie 61/2015

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Stolno oraz jednostki organizacyjne Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 60/2015

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych  Gminy Stolno uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości [...]

Zarządzenie 59/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 58/2015

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej Szkole Podstawowej w Małem Czystem i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej [...]

Zarządzenie 57/2015

w sprawie określenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Małem Czystem [...]

Zarządzenie 56/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015  [...]

Zarządzenie 55/2015

w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Stolno"   [...]

Zarządzenie 54/2015

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 53/2015

w sprawie powołania Komisji do protokolarnego spisu dokumentów i stanów księgowych  [...]

Zarządzenie 52/2015

w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Małem Czystem z zajmowanego stanowiska  [...]

Zarządzenie 51/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

zarządzenie 50/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Zakrzewie  [...]

Zarządzenie 49/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 48/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 47/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 46/2015

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami- Wybory Prezydenckie 2015  [...]

zarządzenie 45/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Małem Czystem (działki nr 78,20 i 128)  [...]

Zarządzenie 44/2015

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych  [...]

Zarządzenie 43/2015

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  [...]

Zarządzenie 42/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 41/2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  [...]

Zarządzenie 40/2015

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 39/2015

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 38/2015

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków  [...]

Zarządzenie 37/2015

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania  [...]

Zarządzenie 36/2015

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych  [...]

Zarządzenie 35/2015

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia [...]

Zarządzanie 34/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:"Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolektora ściekowego Wabcz - Stolno [...]

Zarządzenie 33/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:"Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej i wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste  [...]

Zarządzenie 32/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:"Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu Małe Czyste- Zajazd Pomorski  [...]

Zarządzanie 31/15

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2 pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych  [...]

Zarządzenie 30/15

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1 pn. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  [...]

Zarządzenie 27/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 26/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych - namioty grille- postępowanie 07/15  [...]

Zarządzenie 25/2015

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 24/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Przetargowej  [...]

Zarządzenie 23/2015

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 29.05.2014 r. w/s wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej wartości określonej  w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. [...]

Zarządzenie 22/2015

w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 21/2015

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2015 roku finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  [...]

Zarządzenie 20/2015

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2014 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok [...]

Zarządzenie 19/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Budowa drogi gminnej o nr 060221C w Kobyłach  [...]

Zarządzenie 18/2015

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika Urzędu Gminy Stolno Pana Roberta Dobek do wykonywania obowiązków służbowych  [...]

Zarządzenie 17/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie " Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych  [...]

Zarządzenie 16/2015

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego [...]

Zarządzenie 15/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/15 na wykonanie w roku 2015 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 14/2015

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/15 na wykonanie w roku 2015 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 13/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste - etap I  [...]

Zarządzenie 12/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych" [...]

Zarządzenie 11/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych"  [...]

Zarządzenie 10/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Stolno na 2015 rok  [...]

Zarządzenie 9/2015

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych  [...]

Zarządzenie 8/2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn:Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zakup sprzętu do organizacji  imprez plenerowych  [...]

Zarządzenie 7/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 6/2015

w sprawie dokonania zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  [...]

Zarządzenie 5/2015

w/s zmiany Zarządzenia 49/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 25.06.2013 r. w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 4/2015

w/s zmiany uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30.12.2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Zarządzenie 3/2015

w/s zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 2/2015

w/s zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 1/2015

 w/s nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Stolno nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa [...]

metryczka