2015

2015

Uchwała 100/2015

w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Stolno [...]

Uchwała 99/2015

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych [...]

Uchwała 98/2015

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Stolno na lata 2016-2020 z perspektywa do 2023 roku [...]

Uchwała 97/2015

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała 96/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 r. [...]

Uchwała 95/2015

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stolno na 2016 r. [...]

Uchwała 94/2015

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Stolno na 2016 r. [...]

Uchwała 93/2015

w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011-2020 z perspektywą do 2023 roku" [...]

Uchwała 92/2015

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok [...]

Uchwała 91/2015

w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Uchwała nr 90/2015

w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 89/2015

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r [...]

Uchwała nr 87/2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 86/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 85/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r [...]

Uchwała nr 84/2015

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r [...]

Uchwała nr 83/2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 259/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotem niezaliczanym do sektora finansów [...]

Uchwała nr 82/2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie StolnoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 81/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 122 i działkę nr 123, obręb geodezyjny Grubno 0003, Gmina StolnoUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała nr 80/2015

w sprawie zmiany Statutu Gminy StolnoUchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3466 z dnia 12.11.2015 [...]

Uchwała nr 79/2015

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 78/2015

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnichUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 77/2015

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 76/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 75/2015

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1623C Brzozowo-Stolno" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 74/2015

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Stolno Uchwała [...]

Uchwała nr 72/2015

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu [...]

uchwała nr 71

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników [...]

Uchwała nr 70/2015

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 69/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Uchwała nr 68/2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 65/2015

w sprawie zaopiniowania uchwały nr IX/218/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły [...]

Uchwała nr 67/2015

w sprawie powołania rady społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

uchwała 66/2015

w sprawie uchylenia uchwały nr IV/40/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała 64/2015

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników [...]

uchwała 62/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Uchwała nr 63/2015

w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2350 z dnia 16.07.2015 [...]

Uchwała nr 61/2015

w sprawie uchylenia uchwały nr VI/43/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie [...]

Uchwała nr 60/2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 59/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 r [...]

Uchwała nr 58/2015

w sprawie wyrażenia zgody na tworzenie i realizację wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Vistula - Terra Culmenisis - Rozwój przez Tradycję" na lata 2014-2020 [...]

Uchwała nr 57/2015

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/55/99 Rady Gminy w Stolnie z dnia 24 czerwca 1999 r w/s utworzenia Zespołu Szkół nr 1 w Stolnie [...]

Uchwała nr 56/2015

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/38/99 Rady Gminy w Stolnie z dnia 27 lutego 1999 r w/s przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stolnie [...]

Uchwała nr 55/2015

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1886 z dnia 16.06.2015 [...]

Uchwała nr 54/2015

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1885 z dnia 2015 16.06.20 [...]

Uchwala nr 53/2015

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2015 rok [...]

Uchwała nr 52/2015

w sprawie wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w pracach Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 51/2015

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Stolno oraz zasad ich wypłacania [...]

Uchwała nr 50/2015

w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy Stolno oraz zasad jej wypłacania [...]

uchwała nr 49/2015

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 48/2015

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 47/2015

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok [...]

Uchwala nr 46/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2014 rok [...]

Uchwała nr 45/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała nr 44/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

Uchwała nr 43/2015

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie [...]

Uchwała nr 42/2015

w sprawie przekazania środków finansowych na zakup pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie [...]

Uchwała nr 41/2015

w sprawnie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ruchem i transportem drogami lokalnymi [...]

Uchwała nr 40/2015

w/s zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [...]

Uchwała nr 39/2015

w sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych [...]

Uchwała nr 38/2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała nr 37/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

uchwała nr 36/2015

w sprawie regulaminu korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1464 z dnia 30.04.2015 [...]

Uchwala nr 35/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1463 z dnia 30.04.2015 [...]

Uchwała nr 34/2015

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Małem Czystem [...]

Uchwała nr 33/2015

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chełmnie opiniującego negatywnie projekt uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Małem Czystem [...]

Uchwała 32/2015

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 209, obręb geodezyjny Robakowo 0010, Gmina Stolno [...]

Uchwała nr 31/2015

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Stolno na 2015 r." [...]

Uchwała 30/2015

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 rok [...]

Uchwała 29/2015

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

Uchwała 28/2015

w sprawie zmiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 r [...]

Uchwała 27/2015

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 26/2015

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 [...]

uchwała nr 25/2015

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 r w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia z inkaso Uchwała opublikowana w [...]

Uchwała nr 24/2015

w sprawie zamiany uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2015 rok [...]

Uchwała nr 23/2015

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Małem Czystem [...]

metryczka