OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądu rejonowego w Chełmnie na kadencję 2016 - 2019

Wójt Gminy Stolno informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Toruniu działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) ustalił następujące liczby ławników na kadencję 2016 - 2019, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Stolno do Sądu Rejonowego w Chełmnie: 

- 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich 

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Rada Gminy Stolno przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2015 r.  

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
2)   jest nieskazitelnego charakteru; 
3)   ukończył 30 lat; 
4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 
5)   nie przekroczył 70 lat; 
6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 
7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być: 
1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze; 
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; 
3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; 
4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy; 
5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy; 
6)   duchowni; 
7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej; 
8)   funkcjonariusze Służby Więziennej; 
9)   radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
  
 Tryb zgłaszania kandydatów na ławników: 
 1. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: 
 - prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. w kadencji 2016 – 2019 do 30 czerwca 2015 r.). 

2. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693.)  Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 - 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj:
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;  (Wyżej wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia) 
5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.  
 - do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).   
- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Uwaga: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

 Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2015 r. a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.   
Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników sądów powszechnych, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego w Urzędzie Gminy Stolno, Stolno 112, pokój nr 9, I piętro  (w godzinach pracy Urzędu) lub pobrać je ze strony internetowej - Biuletynu Informacji Publicznej urzędu (www.bip.stolno.com.pl).
Wzór karty zgłoszenia jest dostępny także za pośrednictwem Internetu, na stronach oznaczonych www.bip.ms.gov.pl.   
Zgłoszenia kandydatów na ławnika można dokonać do  Urzędu  Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. (w przypadku zgłoszeń dokonanych za pomocą poczty decyduje data wpływu do urzędu).   
Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady Gminy Stolno – Pani Jadwiga Otlewska, 
tel. (56) 677-09-16.   

 Wójt Gminy Stolno 
 /-/ Jerzy Rabeszko 
Stolno, dnia 09.06.2015 r.


Załączniki:
1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika pobierz (57kB) plik
2. Wzór - lista osób zgłaszających pobierz (47kB) plik
3. wzór oświadczenia o nie prowadzeniu postępowania  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe pobierz (29kB) plik
4. wzór oświadczenia władza rodzicielska pobierz (29kB) plik
5. wzór zaświadczenia lekarskiego pobierz (38kB) plik  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy Stolno
z dnia 29 października 2015 r. 
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.   pobierz (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (9 czerwca 2015)
Opublikował: Robert Dobek (11 czerwca 2015, 11:02:26)

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (6 listopada 2015, 14:15:07)
Zmieniono: Uchwała Rady Gminy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2916