Informacje dotyczące składania petycji w Urzędzie Gminy Stolno


Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) w dziale "Wolności i prawa polityczne", w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

Obowiązujące od 6 września 2015 r. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj.Dz. U. 2017 poz. 1123 ze zm.) określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Gdzie składamy petycję adresowaną do Wójta Gminy Stolno lub Rady Gminy Stolno.
  • Korespondencyjnie na adres:
Urząd Gminy Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno
  • Pocztą elektroniczną:
- na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne do urzędu. Adres skrytki: /r7r3yhb34r/skrytka
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz posiadania przez składającego petycję bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego założonego na platformie ePUAP).
Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
- na adres poczty elektronicznej urzędu sekretariat@stolno.com.pl  za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP)
  • Osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu we wtorki od 7.30 do 16.30, w pozostałe dni w godzinach 7.30 do 15.15.

metryczka


Wytworzył: Anna Bochen (23 września 2015)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (23 września 2015, 14:26:07)

Ostatnia zmiana: Anna Mika (28 czerwca 2020, 12:03:43)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2030