Konkurs ofert nr 1

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 16/07
Wójta Gminy Stolno
z dnia 7.03.2007 r.

Wójt Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. (056) 677-09-00 fax. (056) 677-09-06
      REGON: 000544987 NIP: 875-10-29-675
 
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) na powierzenie w 2007 roku realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych  i osób z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie organizacji imprez, wyjazdów turystycznych, wypoczynku letniego itp.
 
        I. Rodzaj zadania.
Zleceniu podlegać będzie organizacja imprez, wyjazdów turystycznych, wypoczynku letniego itp. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), prowadzących działalność statutową w tym zakresie
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi  1.500 PLN
III. Wysokość środków publicznych wydatkowanych na realizację zadań wymienionych w pkt. I przez organizację pozarządowe w roku 2006 wynosiła 1500 zł.
 
    IV.Zasady przyznawania dotacji:
 
 
1. Oferta musi spełnić kryteria określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.),
2. Oferta musi być sporządzona na obowiązującym druku, Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania i stanowią odpowiednio: Załącznik nr 2, Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4  do niniejszego ogłoszenia oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki, a w szczególności: statut, aktualny odpis z rejestru ważny co najmniej 6 miesięcy, kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok. Uchybienia formalne powodować będą odrzucenie wniosku bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia,
3. Zadanie, na które złożona zostaje oferta, w całości musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji,
 
   V. Termin i warunki realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji -  20 kwietnia 2007 – 31 grudnia 2007 r.
2.miejsce realizacji zadania – Gmina Stolno
3. Beneficjenci objęci realizacją zadania – mieszkańcy Gminy Stolno
 
     VI.Termin składania ofert.
    Wnioski należy składać do dnia 10 kwietnia 2007 r. do godz. 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, pokój nr 6 w kopercie z dopiskiem „Konkurs”.
 

Załącznik nr 2 - oferta pobierz (104kB) pdf
Załącznik nr 3 - umowa pobierz (74kB) pdf
Załącznik nr 4 - sprawozdanie pobierz (117kB) pdf
 
WYNIKI KONKURSU pobierz (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Bochen (8 marca 2007)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (8 marca 2007, 09:13:45)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (2 października 2015, 07:35:12)
Zmieniono: Przeniesiono do roku 2007

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3988