2016

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2016

Zarządzenie Nr 123/2016

w/s ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych [...]

Zarządzenie Nr 112/2016

w/s powołania zespołu do opracowania i wdrażania Gminnego Programu rewitalizacji dla Gminy Stolno . [...]

Zarządzenie Nr 121/2016

w/s uchylenia Zarządzenia nr 77/2010 Wójta Gminy Stolno z dnia 22.10.2010r. w/s ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 120/2016

W sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno uprawnień do zaciągania zobowiązań :- związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stolno, - z tytułu umów, których [...]

Zarządzenie Nr 119/2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016rok. [...]

Zarządzenie Nr 118/2016

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu dla sołectw z terenu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 124/2016

w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stolno    [...]

Zarządzenie Nr 117/2016

w/s harmonogramu pracy Urzędu Gminy Stolno w 2017 roku [...]

Zarządzenie Nr 116/2016

W sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy Stolno systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone'' [...]

Zarządzenie Nr 115/2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie Nr 114/2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 111/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji [...]

Zarządzenie 110/2016

w sprawie regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie [...]

Zarządzenie 109/2016

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stolno lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych  [...]

Zarządzenie 108/2016

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2016 r. finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 107/2016

w sprawie zmiany uchwały XIII/91/2015Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 106/2016

w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny [...]

Zarządzenie 105/2016

w sprawie zmiany zarządzenia 43/2016 Wójta Gminy Stolno z dnia 01.04.2016 r. w/s powołania zespołu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 104/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 103/2016

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki numer 456/10 zabudowanej budynkiem byłej szkoły wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną [...]

Zarządzenie 102/2016

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji [...]

Zarządzenie 101/2016

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na 2017 rok wraz ze zmianą WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028 [...]

Zarządzenie 100/2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 99/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia 69/2016 Wójta Gminy Stolno z dnia 15.06.2016 r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Stolnie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  [...]

Zarządzenie 98/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 97/2016

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  [...]

Zarządzenie 96/2016

w sprawie usprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w jst a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej  [...]

Zarządzenie 94/2016

w sprawie zmiany uchwały XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok   [...]

Zarządzenie 93/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Zarządzenie 92/2016

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 75/2016 Wójta Gminy Stolno z dnia 1 lipca 2016 roku w/s wyznaczenia osób do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 91/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia 86/2011 z dnia 14.09.2011 r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 90/2016

w sprawie zmiany uchwały XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 89/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 88/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnych położonych we wsi Gorzuchowo i Sarnowo [...]

Zarządzenie 87/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 86/2016

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 85/2016

W sprawie przedstawienia radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenie 84/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 83/2016

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 82/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 81/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 80/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 79/2016

w sprawie powołania komisji ds. wyceny składnika majątkowego tj. Słupa oświetleniowego wraz z oprawą oraz kablem zasilającym objętego zadaniem Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste - etap I oraz 18 ujawnionych punktów poboru energii [...]

Zarządzenie 77/2016

w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" organizowanego podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych - Stolno 2016 [...]

Zarządzenie 78/2016

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Vistula Terra Culmensis-Rozwój" przez tradycję z siedzibą w Stolnie  [...]

Zarządzenie 76/2016

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości rolnych położonych we wsi Gorzuchowo i Sarnowo  [...]

Zarządzenie 74/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 75/2016

w sprawie wyznaczenia osób do zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 73/2016

w/s upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika GOPSw Stolnie  w sprawach związanych z bieżącą działalnością GOPS  [...]

Zarządzenie 72/2016

w/s powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie  [...]

Zarządzenie 71/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 70/2016

w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadania:1. Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory - etap I, Przebudowa drogi w miejscowości Wabcz (dz. nr 39/9,39/7,39/10), Przebudowa drogi [...]

Zarządzenie 69/2016

w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Stolnie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  [...]

Zarządzenie 68/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 67/2016

w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu komunalnego nr 2/17 położonego w miejscowości Paparzyn [...]

Zarządzenie 66/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia  30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 r.  [...]

Zarządzenie 65/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia  30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 r.  [...]

Zarządzenie 64/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia 86/2011 z dnia 14.09.2011 r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 63/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika UG Stolno Pani Katarzyny Masalskiej do wykonywania obowiązków służbowych [...]

Zarządzenie 62/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika UG Stolno Pana Bartłomieja Ras do wykonywania obowiązków służbowych  [...]

Zarządzenie 61/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 16.07.2013 r. w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism  [...]

Zarządzenie 60/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 59/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 57/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 58/2016

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 56/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grubno na działce nr 137 [...]

Zarządzenie 55/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 54/2016

w sprawie przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  [...]

Zarządzenie 53/2016

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno wniesionych w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu, [...]

Zarządzenie 52/2016

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Stolno  [...]

Zarządzenie 51/2016

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. przeglądu prac konkursowych na plakat "Obrona Cywilna wokół nas pod hasłem 112 w trudnej sprawie, nie używaj przy zabawie"  [...]

Zarządzenie 50/2016

w sprawie zamiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 r. [...]

Zarządzenie 49/2016

w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadanie:1. Przebudowa drogi gminnej O60239C Trzebiełuch- Zalesie2. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.  [...]

Zarządzenie 48/2016

w/ s ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Planowania i Finansów Urzędu gminy Stolno - stanowisko ds. ewidencji dochodów z tytułu podatków i opłat [...]

Zarządzenie 47/2016

w/ s ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Planowania i Finansów Urzędu gminy Stolno - stanowisko ds. wymiaru podatków  [...]

Zarządzenie 46/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 45/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie  [...]

Zarządzenie 44/2016

zmieniające zarządzenie w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 43/2016

w/s powołania zespołu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 42/2016

w sprawie poboru opłat z tytułu pobierania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy z urządzeń wodno-kanalizacyjnych będących własnością gminy  [...]

Zarządzenie 41/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika Urzędu Gminy Stolno Pani Elżbiety Goździewskiej do wykonywania obowiązków [...]

Zarządzenie 40/2016

w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika GOPS w Stolnie pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach  [...]

Zarządzenie 39/2016

 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 r.  [...]

Zarządzenie 38/2016

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2015 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia [...]

Zarządzenia Nr 37/2016

W sprawie zmiany uchwały nr XIII/91//2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na rok 2016 [...]

Zarządzenie 37/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [1} [...]

Zarządzenie 36/2016

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert  Nr 2 pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób [...]

Zarządzenie 35/2016

  w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1 pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, promocja i [...]

Zarządzenie 34/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 33/2016

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia procedury prowadzonej w formie zapytania ofertowego na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 32/2016

zmieniające zarządzenie w/s profilaktycznej opieki zdrowotnej na stanowiskach z monitorami ekranowymi [...]

Zarządzenie 31/2016

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Stolno w/s przyjęcia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011-2020  [...]

Zarządzenie Nr 29/2016

W sprawie powołania komisji ds. wyceny środków trwałych [...]

Zarządzenie Nr 28/2016

w/s przyjęcia procedury badania i monitorowania poziomu satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 27/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie Budowa boiska sportowego - treningowego w miejscowości Wabcz  [...]

Zarządzenie 26/2016

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2016 roku finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  [...]

Zarządzenie 25/2016

w sprawie uchylenia Zarządzenia 33/2013 Wójta Gminy Stolno  z dnia 15.05.2013 r. w/s upoważnienia Kierownika GOPS w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz wydawania decyzji administracyjnych [...]

Zarządzenie 24/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok  [...]

Zarządzenie 23/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2016 na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego  [...]

Zarządzenie 22/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2016 na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego  [...]

Zarządzenie 21/2016

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych  [...]

Zarządzenie 20/2016

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  [...]

Zarządzenie 19/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 16.07.2013 w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism  [...]

Zarządzenie 18/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 17/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia 50/2011 Wójta Gminy Stolno z dnia 01.06.2011 w sprawie używania legalnego oprogramowania  [...]

Zarządzenie 15/2016

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 16/2016

w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia procedury prowadzonej w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 14/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C"-etap II [...]

Zarządzenie 13/2016

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2015 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok [...]

Zarządzenie 12/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2011 z dnia 14.09.2011 r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 11/2016

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości  [...]

Zarządzenie 10/2016

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 9/2016

w sprawie zwołania zebrań wiejskich  [...]

Zarządzenie 7/2016

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych  [...]

Zarządzenie 6/2016

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 5/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok [...]

Zarządzenie 4/2016

w sprawie harmonogramu pracy Urzędu gminy Stolno w 2016 roku [...]

Zarządzenie 3/2016

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika Urzędu Gminy Stolno Pana Pawła Maliszewskiego do wykonywania obowiązków służ [...]

Zarządzenie 2/2016

w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 1/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno  [...]

metryczka