2016

2016

Uchwała 161/2016.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2017 rokI część Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dziennik Urzędowy z 2017 rok poz. 211 [...]

Uchwała 168/2016

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 167/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 166/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 165/2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 164/2016

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 163/2016

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 162/2016

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 154/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 160/2016

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. [...]

Uchwała 159/2016

w sprawie aktualności Stadium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Stolno oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w [...]

Uchwała 158/2016

w sprawie uchwalenia na 2017 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Uchwała nie podlega publikacji [...]

Uchwała 157/2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Stolno na lata 2010-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. [...]

Uchwała 156/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. [...]

Uchwała 155/2016

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 153/2016

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 152/2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 151/2016

w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno na lata 2015-2020"  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 150/2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  [...]

Uchwała 149/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwala nr 148/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie Gminy Stolno z Powiatem Chełmińskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo - Pniewite" będącego zadaniem własnym Powiatu [...]

Uchwała nr 147/2016

w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno na lata 2015-2020" cz. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 146/2016

w sprawie regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.3127 z dnia 09.09.2016 r [...]

Uchwała nr 145/2016

w sprawie regulaminu konsultacji z mieszkańcami Gminy Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz.3097 z dnia 09.09.2016 r [...]

Uchwała nr 144/2016

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 143/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 142/2016

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 141/2016

w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat podjęcia inicjatywy zmierzającej do zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Uchwała nie podlega [...]

Uchwała nr 140/2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 139/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 138/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno [...]

Uchwała nr 137/2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 136/2016

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stolno do realizacji projektu pn. "Aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Stolno" w ramach konkursu nr [...]

uchwała 135

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 134/2016

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 133/2016

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 132/2016

w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 131/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała nr 130/2016

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Rady Gminy Stolno w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorsk [...]

Uchwała 129/2016

w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stolno na lata 2015-2020 cz.1 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 128/2016

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 127/2016

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2187 z dnia 29.06.2016 r [...]

Uchwała nr 126/2016

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 125/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskieg [...]

Uchwała nr 124/2016

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Stolno za 2015 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

uchwała nr 123/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno na 2015 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskieg [...]

Uchwała nr 122/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1990 [...]

Uchwała nr 121/2016

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 120/2016

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ruchem i transportem drogami lokalnymi Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 119/2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 118/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 117/2016

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa boiska sportowo-treningowego w miejscowości Wabcz" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała nr 116/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1627 [...]

Uchwała 115/2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek na 99/3 i 99/15 oraz części działek nr 121 i 151 w obrębie Stolno w gminie Stolno Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała nr 114/2016

w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Stolno w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013-2027" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- [...]

Uchwała nr 113/2016

w sprawie określenia szczególnych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Stolno lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy [...]

Uchwała nr 112

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 111/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 110/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 109/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno [...]

Uchwała nr 108/2016

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/249/2014 Rady Gminy Stolno z dnia 11 lutego 2014 r w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Uchwała [...]

Uchwała nr 107/2016

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 106/2016

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 105/2016

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2016 r. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 104/2016

w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1009 z dnia 24.03.2016 r [...]

Uchwała nr 103/2016

w sprawie zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 - 2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 102/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/91/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała nr 101/2016

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała 161/2016

w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok - Część I  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoDziennik Urzędowy z 2017 roku poz. 211 [...]

metryczka