2017

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2017

Zarządzenie Nr 144/2017

 W sprawie zmiany zarządzenia Nr 98/2010 w sprawie Zakładowego Planu Kont [...]

Zarządzenie Nr 149/2017

W sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej dla: Urzędu Gminy Stolno , Szkoły Podstawowej w Stolnie , w Szkoły Podstawowej w Robakowie , Szkoły Podstawowej  w Wabczu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie oraz dla Gminnej Biblioteki [...]

Zarządzenie Nr 145/2017

W sprawie zmiany kont i kontroli dokumentów dla projektu p.n. ,, Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  [...]

Zarządzenie Nr. 139/2017

W sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno  uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr 141/2017

W sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych - RODO w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 142/2017

W sprawie Planu Kont dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych p.n ,, Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie małe Czyste oraz budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków '' realizowanego w [...]

Zarządzenie Nr 143/2017

W sprawie Planu Kont dla projektu współfinansowanego ze środków unijnych p.n. ,, Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budynkiem gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą " realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa [...]

Zarządzenie Nr 146/2017

W sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 140/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 138/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 137/2017

w/s harmonogramu pracy Urzędu Gminy Stolno w 2018 roku [...]

Zarządzenie 136/2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stolno i w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 135/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 134/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 106/2017 z dnia 27.09.2017r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika Urzędu Gminy Stolno Pani Anny [...]

Zarządzenie 133/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 132/2017

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w 2017 r., finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych [...]

Zarządzenie 131/2017

zmieniające zarządzenie w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 130/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 129/2017

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 128/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 39,67 m2, położonego w miejscowości Paparzyn 17 na działce nr 233 wraz z udziałem w gruncie i [...]

Zarządzenie 127/2017

w sprawie powołania komisji ds. wyceny składnika majątkowego tj. samochodu specjalnego pożarniczego marki MS-BENZ L 508 D, rok produkcji 1973 [...]

Zarządzenie 126/2017

w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych [...]

Zarządzenie 125/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 106/2017 z dnia 27.09.2017 r. w/s powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowania pracownika Urzędu Gminy Stolno Pani Anny [...]

Zarządzenie 124/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 123/2017

w sprawie przyjęcia i przekazania po obrady Rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2018 wraz ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 [...]

Zarządzenie 122/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok  [...]

Zarządzenie 121/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2017-2028 [...]

Zarządzenie 120/2017

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]

Zarządzenie 119/2017

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Stolno [...]

Zarządzenie 118/2017

w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 117/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 116/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 115/2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o [...]

Zarządzenie 114/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Stolno środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów [...]

Zarządzenie 113/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2011 z dnia 14.09.2011 r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 112/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok  [...]

Zarządzenie 111/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028  [...]

Zarządzenie 110/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 109/2017

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego [...]

Zarządzenie 108/2017

w sprawie powołania zespołu do zarządzania projektami [...]

Zarządzenie 107/2017

zmieniające zarządzenie w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 106/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika Urzędu Gminy Stolno Pani Anny Sankiewicz do wykonywania obowiązków służbowych [...]

Zarządzenie 105/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 104/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 103/2017

w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych będących w administracji jednostek organizacyjnych Gminy Stolno działających w sferze oświaty [...]

Zarządzenie 102/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 101/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn" [...]

Zarządzenie 99/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego dotyczącego obsługi bankowej budżetu Gminy Stolno oraz jej jednostek podległych i instytucji kultury [...]

Zarządzenie 100/2017

w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 98/2017

W sprawie wprowadzenia instrukcji ustalającej zasady i terminy wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących należności podatkowych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 97/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 96/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania przetargowego na zadanie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (kolektory słoneczne) na budynkach [...]

Zarządzenie 94/2014

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 93/2017

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenia Nr 92/2017

W sprawie określania sposobu wykonania Uchwały nr XXX/188/2017 RADY GMINY STOLNO z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe, oraz [...]

Zarządzenie 95/2017

w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2018 r. [...]

Zarządzenie 90/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 89/2017

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 88/2017

w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Stolnie [...]

Zarządzenie 87/2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju Gminy Stolno na lata 2011-2020 z perspektywą do 2023 roku [...]

Zarządzenie 86/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu " [...]

Zarządzenie 85/2017

w sprawie imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno - stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska [...]

Zarządzenie 84/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 83/2017

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego [...]

Zarządzenie 82/2017

w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadania:1. Przebudowa drogi gminnej na działce 17/1 w Stolnie2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu 3.Dostawa oleju [...]

Zarządzenie 81/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 80/2017

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego [...]

Zarządzenie 79/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 78/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 2 o powierzchni użytkowej 39,67 m2 położonego w miejscowości Paparzyn 17 na działce 233 wraz z udziałem w gruncie i [...]

Zarządzenie 77/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 76/2017

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 75/2017

w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadania:1. Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie realizowanego w ramach projektu: "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie [...]

Zarządzenie 74/2017

w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru Wójta Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 73/2017

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów w Gminie Stolno [...]

Zarządzenie 72/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 71/2017

zmieniające zarządzenie w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 70/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie Nr 69/2017

W sprawie zmiany zarządzenia w/s powołania Zastępcy Wójta Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 68/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 67/201

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 66/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie   [...]

Zarządzenie 65/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia 59/2013 z dnia 16.07.2013r. w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism z późn. [...]

Zarządzenie 64/2017

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem [...]

Zarządzenie 63/2017

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem [...]

Zarządzenie 62/2017

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej [...]

Zarządzenie 61/2017

w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenie spraw w imieniu Wójta [...]

Zarządzenie 60/2017

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 59/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 58/2017

w/s wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt [...]

Zarządzenie 57/2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Stolno na lata 2015-2020 [...]

Zarządzenie 56/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 55/2017

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego [...]

Zarządzenie 54/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028  [...]

Zarządzenie 53/2017

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie Pani Beacie Gajek [...]

Zarządzenie 52/2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie [...]

Zarządzenie Nr 51/2017

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad  i terminów rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Stolno z budżetem Gminy Stolno oraz sporządzania , przekazywania i przesyłania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji [...]

Zarządzenie 50/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 49/2017

w/s harmonogramu pracy Urzędu Gminy Stolno w 2017 roku [...]

Zarządzenie 48/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 47/2017

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie [...]

Zarządzenie 46/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia 59/2013 z dnia 16.07.2013 r. w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism z późn. z [...]

Zarządzenie 45/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:"Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie" [...]

Zarządzenie 44/2017

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 43/2017

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 42/2017

w sprawie powołania komisji ds. wyceny przedmiotów nietrwałych [...]

Zarządzenie 41/2017

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2017 roku finansowanego z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych [...]

Zarządzenie 40/2017

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2016 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia [...]

Zarządzenie 39/2017

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2017 rok [...]

Zarządzenie 38/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 37/2017

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2/17 pn. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, [...]

Zarządzenie 36/2017

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/17 pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, [...]

Zarządzenie 35/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 34/2017

w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Stolno na lokal komunalny [...]

Zarządzenie 33/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia 86/2011 z dnia 14.09.2011 r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 32/2017

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2016 rok oraz przyjęcia planu ZFŚS na 2017 rok [...]

Zarządzenie 31/2017

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości dla Gminy Stolno na lata 2017-2019 [...]

Zarządzenie 30/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/17 na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 29/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/17 na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 28/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 27/2017

w sprawie powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadania:1. Budowa centrum aktywności lokalnej w Małem Czystem 2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w [...]

Zarządzenie 26/2017

w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku [...]

Zarządzenie 25/2017

zmieniające zarządzenie w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 24/2017

w/s uchylenia Zarządzenia 67/2013 Wójta Gminy Stolno z dnia 29.08.2013 r. w/s ustalenia stawki za wynajem pomieszczeń szkolnych na cele edukacyjne [...]

Zarządzenie 23/2017

w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 22/2017

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 21/2017

w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków [...]

Zarządzenie 20/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia 59/2013 z dnia 16.03.2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism z póź [...]

Zarządzenie 19/2017

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 18/2017

w sprawie zmiany wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 17/2017

w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno  [...]

Zarządzenie 16/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 15/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia 86/2011 z dnia 14.09.2011 r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w UG Stolno [...]

Zarządzenie 14/2017

w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych będących w administracji jednostek organizacyjnych Gminy Stolno działających  w sferze oświaty [...]

Zarządzenie 13/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia 59/2013 z dnia 16.07.2013 r. w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism z późn. zm [...]

Zarządzenie 12/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok  [...]

Zarządzenie 11/2017

w sprawie zwołania zebrań wiejskich [...]

Zarządzenie 10/2017

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 39,67 m 2, położonego w miejscowości Paparzyn 17 na działce nr 233 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych [...]

Zarządzenie 9/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki numer 465/10 zabudowanej budynkiem byłej szkoły wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną [...]

Zarządzenie 8/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Zarządzenie 7/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 07.07.2014 r. w/s wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno systemu kontroli zarządczej [...]

Zarządzenie 6/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 5/2017

w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego wchodzącego w skład budynku poszkolnego w miejscowości Małe Czyste  [...]

Zarządzenie 4/2017

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej położnej we wsi Gorzuchowo  [...]

Zarządzenie 3/2017

w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie lokalu Nr 9 w budynku Nr 51 położonego w miejscowości Robakowo  [...]

Zarządzenie 2/2017

w sprawie przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno uprawnień do zaciągania zobowiązań: - związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stolno,- z tytułu umów, których [...]

Zarządzenie 1/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok  [...]

metryczka