2017

2017

Uchwała 250/2017

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 249/2017

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 roku w związku z realizacją [...]

Uchwała 248/2017

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 roku w związku z realizacją zadań: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu, [...]

Uchwała 247/2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2013-2018 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 246/2017

w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Stolno na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025  część I Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 245/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na 2018-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 244-2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 243/2017

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stolno na 2018 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 242/2017

w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Stolno na 2018 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 241/2017

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 240/2017

w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 239/2017

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 238/2017

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 237/2017

w sprawie uchwalenia na 2018 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Uchwała nie podlega publikacji w [...]

Uchwała 236/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 235/2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 234/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 233/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 232/2017

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 231/2017

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Robakowie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 230/2017

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 229/2017

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 228/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 227/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 226/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/226/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 225/2017

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno" [...]

Uchwała 224/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Stolno, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1990 r. o [...]

Uchwała 223/2017

w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" w ramach konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ-00-04-032/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu [...]

Uchwała 222/2017

w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stolno na lata 2011-2020 z perspektywą do 2023 roku" [...]

Uchwała 221/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2017-2028 [...]

Uchwała 220/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok [...]

Uchwała 219/2017

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wspomagającego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała 218/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 217/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Stolnie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 216/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 215/2017

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorsk [...]

Uchwała 214/2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn:"Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr [...]

Uchwała 213/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 212/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 211/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn" Budowa zatoki parkingowej w pasie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz- Linowiec" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

uchwała 210/2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite" [...]

Uchwała 209/2017

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 208/2017

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, [...]

Uchwała 207/2017

w sprawie przyjęcia doi realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno na lata 20156-2020"  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 206/2017

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 205/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 204/2017

w sprawie zmiany uchwały XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 203/2017

w sprawie zwiększenia dodatku specjalnego Wójta Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 202/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Stolno z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy oraz zasad ich wypłacania Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała 201/2017

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2017 roku w związku z realizacją zadań:"Centrum Aktywności Lokalnej w Małem Czystem oraz "Kompleksowa modernizacja [...]

Uchwała 200/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 199/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 198/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 197/2017

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Stolno za 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 196/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2016 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 195/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Zarządzenie 69/2017

w sprawie zmiany zarządzenia w/s powołania Zastępcy Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała 194/2017

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie [...]

Uchwała 193/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 192/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 191/2017

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 190/2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część działki nr 122 i działkę nr 123, obręb geodezyjny Grubno 0003, gmina Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała 189/2017

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 188/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 187/2017

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 186/2017

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w roku 2017 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 185/2017

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych i zbiorowe odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała 184/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 183/2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r.w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 182/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie na rok 2017 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 181/2017

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 180/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą prawo oświatowe Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 179/2017

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 178/2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1613C Robakowo-Pniewite będącego zadaniem własnym Powiatu Chełmińskiego Uchwała nie podlega publikacji w [...]

Uchwała 177/2017

w sprawie zmiany WPF Gminy Stolno na lata 2017-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 176/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 175/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2017-2028  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 174/2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/161/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2017 rok  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 173/2017

w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dziennik Urzędowy z 6 lutego 2017 r. poz. 603 [...]

Uchwała 172/2017

w sprawie Statutu Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dziennik Urzędowy z 3 lutego 2017 r. poz. 579 [...]

Uchwała 171/2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  [...]

Uchwała 170/2017

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania  Uchwała [...]

Uchwała 169/2017

w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Stolno na lata 2017-2019" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

metryczka