2018

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2018

Zarządzenie Nr 138/2018

W sprawie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełniania przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [...]

Zarządzenie Nr 135/2018

W sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 136/2018

w/s ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników ) jednostek organizacyjnych Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 137/2018.

w/s zmiany regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie [...]

Zarządzenia Nr 134/2018

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Stolno z dnia 07.07.2014r. w/s wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno systemu kontroli zarządczej [...]

Zarządzenie Nr 133/2018

W sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach  następnych jest niezbędna do zapewnienia [...]

Zarządzenie Nr 132/2018

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 131/2018

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stolno i w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 130/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok [...]

Zarządzenie Nr 129/2018

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dopłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2019r. [...]

Zarządzenie Nr 128/2018

w/s harmonogramu pracy Urzędu Gminy Stolno w 2019r. [...]

Zarządzenie nr 127/2018

W sprawie zarządzenia oprogramowaniem [...]

Zarządzenie Nr 126/2018

w sprawie używania legalnego oprogramowania [...]

Zarządzenie Nr 125/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok [...]

Zarządzenie Nr 124/2018

W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich  na kadencję 2018-2023 w sołectwach Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 121/2018

W sprawie objęcia ewidencją księgową gruntów , które zostały oddane w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie Nr 122/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok [...]

Zarządzenie NR123/2018

W sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Bożego Narodzenia  w 2018r.finansowego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. [...]

Zarządzenie NR 120/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 119/2018

W sprawie określenia wzorów druków dotyczących realizacji pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. [...]

Zarządzenie nr 118/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok. [...]

Zarządzenie nr 117/2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na : ,, Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stolno wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi z podziałem na III [...]

Zarządzenie nr 116/2018

W sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2019 wraz ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 [...]

Zarządzenie nr 115/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018r. [...]

Zarządzenie Nr 114/2018

Zarządzenie w sprawie harmonogramu pracy Urzędu Gminy Stolno w 2018roku. [...]

Zarządzenie Nr 113/2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,,Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec''.[1} [...]

Zarządzenie NR 112/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok [...]

Zarządzenie Nr 111/2018

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2018 z dnia 23.05.2018r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 110/2018

W sprawie wprowadzenia  zmian w Regulaminie Organizacyjnym  Urzędu Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr. 109/2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 240/18 o pow. 0,10042 ha w obrębie ewidencyjnym Stolno oraz dwóch działek  [...]

Zarządzenie Nr. 108/2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego-świetlicy oznaczonego nr 4 o powierzchni 92,06m2(w tym z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 7,80m2), [...]

Zarządzenie Nr. 107/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018r. [...]

Zarządzenie Nr. 106/2018

W sprawie zmiany uchwały XXXIV/240/2017 Rada Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018r. [...]

Zarządzenie nr 105/2018

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o [...]

Zarządzenie Nr. 104/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018r. [...]

Zarządzenie nr 103/2018

W sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 102/2018

W sprawie zmiany zarządzania w sprawie zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 101/2018

w sprawie Planu Rozwoju Oświaty w Gminie Stolno w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów [...]

Zarządzenie nr 100/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Zarządzenie nr 99/2018

W sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie nr 98/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Zarządzenie nr 97/2018

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia świetlicy wiejskiej w Paparzynie  stanowiącej mienie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 96/2018

W sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 95/2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania przetargowego na zadanie ,,Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec'' [...]

Zarządzenie nr 94/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok [...]

Zarządzenie nr 93/2018

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działka nr 240/18 o pow. 0,10042ha w obrębie ewidencyjnym Stolno oraz dwóch działek stanowiących jeden przedmiot przetargu  tj. [...]

Zarządzenie nr 92/2018

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenie nr 91/2018

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji na zajęcia dodatkowe do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Robakowie oraz do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stolnie bna rok szkolny 2018/2019 w ramach projektu [...]

Zarządzenie nr 90/2018

W sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego-świetlicy oznaczonego nr 4 o powierzchni 92,06 m2(w tym z przynależnym  pomieszczeniem  gospodarczym  o pow.7,80 m2), położonego w [...]

Zarządzenie nr 88/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno  na 2018rok [...]

Zarządzenie nr 87/2018

W sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2019r. [...]

Zarządzenie nr 89/2018

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:1) projektu uchwały w/s zmiany statusu Gminy Stolno:2)projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statusów Sołectw Gminy Stolno;3)projektu uchwały w/s wykonywania [...]

Zarządzenie 86/2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania  postępowania przetargowego na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej nr 060227C etap I''-postępowanie  nr 10/18 [...]

Zarządzenie Nr 85/2018

W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych bezpłatnie umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie Nr 84/2018

W sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 83/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno  z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno  na 2018rok. [...]

Zarządzenie 82/2018

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017-2023". [...]

Zarządzenie 80/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 79/2018

W sprawie powołania komisji stypendialnej [...]

Zarządzenie 78/2018

W sprawie powołania inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 77/2018

W sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 76/2018

W sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn. [...]

Zarządzenie Nr 75/2018

W sprawie Kont dla projektu p.n. ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie , Wabczu oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP'' współfinansowego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi [...]

Zarządzenie 74/2018

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz [...]

Zarządzenie 73/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok. [...]

Zarządzenie 72/2018

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie 71/2018

W sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 roku [...]

Zarządzenie 70/2018

W sprawie wprowadzenia zmian w polityce ochrony danych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 69/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018  rok [...]

Zarządzenie Nr 66/2018

W sprawie zmiany zarządzenia  Nr 100/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji ustalającej zasady sporządzania , obiegu kontroli oraz przechowywania i  i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 68/2018

W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie 67/2018

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu ,,Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć , w tym decyzji , oraz [...]

Zarządzenie 65/2018

W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 roku. [...]

Zarządzenie 64/2018

W sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 63/2018

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Zarządzenie 62/2018

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz-Obory" - postępowanie nr 09/18 [...]

Zarządzenie 61/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stolnie na rok szkolny 2018/2019 utworzonego w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" [...]

Zarządzenie 60/2018

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Robakowie na rok szkolny 2018/2019 utworzonego w ramach projektu pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" [...]

Zarządzenie 59/2018

w/s określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych w systemie 10 godzinnym w [...]

Zarządzenie 58/2018

w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. realizacji projektu pn. "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X, Działanie 10.1 [...]

Zarządzenie 57/2018

 W sprawie uchwały XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 56/2018

w sprawie  przeprowadzenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES-BENZ 408, rok produkcji 1973 i powołania komisji przetargowej [...]

Zarządzenie 55/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie [...]

Zarządzenie 54/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 53/2018

w sprawie kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno Do użytku wewnętrznego [...]

Zarządzenie 51/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 52/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej ustalenia na terenie gminy  Stolno odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych [...]

Zarządzenie 50/18

w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 49/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie: "Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolna w 2018 r. w związku z [...]

Zarządzenie 48/2018

w/s powołania zespołu do wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017-2023 [...]

Zarządzenie 47/2018

w/s uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Stolno w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji [...]

Zarządzenie 46/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP" - postępowanie nr 07/18 [...]

Zarządzenie 45/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 44/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 43/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Gmina Stolno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r." [...]

Zarządzenie 42/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017-2023" [...]

Zarządzenie 41/2018

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. przeglądu prac konkursowych na plakat "Obrona Cywilna wokół Nas" pod hasłem "Walka ze smogiem - życia i środowiska wrogiem" [...]

Zarządzenie 39/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 40/2018

w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 38/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 35/2018

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia wniosków pod względem formalnym o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków [...]

Zarządzenie 37/2018

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 36/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy wiejskiej w Cepnie, Wabczu, oraz Rybieńcu wraz z remizą OSP" [...]

Zarządzenie 34/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 33/2018

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 32/2018

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia [...]

Zarządzenie 31/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 060204C w Grubnie" [...]

Zarządzenie 30/2018

w sprawie ustalenia wsparcia finansowego z okazji Świąt Wielkanocnych w 2018 r., finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych [...]

Zarządzenie 29/2018

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 28/2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego w 2018 roku [...]

Zarządzenie 27/2018

w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [...]

Zarządzenie 25/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 24/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 136/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stolno i w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 23/2018

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES - BENZ 408, rok produkcji 1973 i powołania komisji przetargowej [...]

Zarządzenie 22/2018

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2/2018 pn. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym" [...]

Zarządzenie 21/2018

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2018 pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i [...]

Zarządzenie 20/2018

w sprawie powołania komisji ds. wyceny składnika majątkowego tj. samochodu specjalnego pożarniczego marki Mercedes - Benz 408 [...]

Zarządzenie 19/2018

w sprawie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES-BENZ L 508 D, rok produkcji 1973 i powołania komisji konkursowej [...]

Zarządzenie 18/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 26/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej na budynkach [...]

Zarządzenie 17/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2018 z dnia 02.01.2018r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 16/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 15/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2018 z dnia 02.01.2018r. w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 14/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2018 na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 13/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert NR 1/2018 na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego [...]

Zarządzenie 12/2018

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki MERCEDES-BENZ L 508 D, rok produkcji 1973 i powołania komisji przetargowej [...]

Zarządzenie 11/2018

w sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2017 rok oraz przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018r. [...]

Zarządzenie 9/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 10/2018

w/s określenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych [...]

Zarządzenie 8/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej  do udzielenia zamówienia publicznego na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Paparzyn" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci [...]

Zarządzenie 7/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 6/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 136/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stolno i w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 5/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok [...]

Zarządzenie 4/2018

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 16.07.2013 r. w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism z pózn. [...]

Zarządzenie 3/2018

w sprawie kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 2/2018

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 1/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

metryczka