2018

2018

Uchwała nr III/36/2018

W sprawie przyjęcia planów pracy stałych  Komisji Rady Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Uchwała nr III/35/2018

W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Stolno na 2019rok [...]

Uchwała nr III/34/2018

W sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania oraz rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe [...]

Uchwała nr III/33/2018

W sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków [...]

Uchwała nr III/32/2018

W sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania'' na lata 2019-2023 [...]

Uchwała Nr III/31/2018

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i [...]

Uchwała nr III/30/2018

W sprawie zmiany uchwały w/s ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Stolno oraz zasad ich wypłacania [...]

Uchwała nr III/29/2018

W sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stolno w latach 2019-2024 [...]

Uchwała nr III/28/2018

W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019rok. [...]

Uchwała nr III/27/2018

W Sprawie Budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Uchwała nr III/26/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028. [...]

Uchwała NR III/25/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018r. [...]

Uchwała Nr II/24/2018

W sprawie zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych [...]

Uchwała Nr II/23/2018

W sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących  Przewodniczącemu Rady Gminy Stolno oraz zasad jej wypłacania. [...]

Uchwała Nr II/22/2018

W sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Stolno oraz zasad ich wypłacania [...]

Uchwała Nr II/21/2018

W sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia , Oświaty i Sportu [...]

Uchwała Nr II/20/2018

W sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych. [...]

Uchwała NrII/19/2018

W sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. [...]

Uchwała Nr II/18/2018

W sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. [...]

Uchwała Nr II/17/2018

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [...]

Uchwała Nr II/16/2018

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [...]

Uchwała Nr II/15/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 [...]

Uchwała Nr II/14/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Uchwała Nr. I/13/2018

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała Nr I/12/2018

W sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela rady Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego  Gmin Powiatu Chełmińskiego [...]

Uchwała Nr I/11/2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg ,  Wniosków i Petycji Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała Nr I/10/2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała Nr I/9/2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społeczno - Gospodarczych [...]

Uchwała Nr I/8/2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Spraw Społeczno-Gospodarczych [...]

Uchwała Nr I/7/2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty i Sportu [...]

Uchwała Nr I/6/2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Zdrowia , Oświaty i Sportu [...]

Uchwała Nr I/5/2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . [...]

Uchwała Nr I/4/2018

W sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej [...]

Uchwała Nr I/3/2018

W sprawie ustalenia liczebności poszczególnych komisji stałych Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała Nr I/2/2018

W sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała Nr I/1/2018

W sprawie stwierdzania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stolno [...]

Uchwała Nr XLIII/313/2018

W sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Chełmnie , na uchwałę  Nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 9 marca 2018r. w sprawie określenia ''Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania [...]

Uchwała Nr XLIII/312/2018

W sprawie uchwalenia na 2019rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [...]

Uchwała Nr XLIII/311/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 [...]

Uchwała NR XLIII/310/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Uchwała nr XLII/309/2018

W sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej   [...]

Uchwała nr XLII/308/2018

W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie. [...]

Uchwała nr XLII/307/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Stolno   [...]

Uchwała nr XLII/306/2018

W sprawie zmiany Statusu Gminy Stolno [...]

Uchwała nr XLII/305/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028. [...]

Uchwała nr XLII/304/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r, w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Uchwała nr XLI/303/2018

W sprawie zmieniającym uchwałę nr XXXVI/257/2018 z dnia 9 marca 2018r. w sprawie okręgów wyborczych [...]

Uchwała nr XLI/302/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 [...]

Uchwała nr XLI/301/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia  2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Uchwała XL/300/2018

W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stolno. [...]

Uchwała XL/299/2018

W sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli [...]

Uchwała XL/298/2018

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 [...]

Uchwała XL/297/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Uchwała XXXIX/296/2018

W sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/284/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 8 maja 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.,,Kompleksowa [...]

Uchwała XXXIX/295/2018

W sprawie uchylenia uchwał nr XXXVIII/285/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 8 maja 2018r., w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie panowanego deficytu  budżetu Gminy Stolno w 2018r. w związku z realizacją [...]

Uchwała XXXIX/294/2018

W sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 [...]

Uchwała XXXIX/293/2018

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok. [...]

Uchwała XXXIX/ 292/2018

W sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w Robakowie [...]

Uchwała XXXIX/291/2018

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała XXXIX/290/2018

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stolno [...]

Uchwała XXXIX/289/2018

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stolno. [...]

Uchwała XXXIX/288/2018

W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych [...]

Uchwała XXXIX/287/2018

W sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. [...]

Uchwała XXXIX/286/2018

W sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Stolno. [...]

Uchwała 285/2018

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 r. w związku z realizacją zadnia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku świetlicy [...]

Uchwała 284/2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu" Uchwała nie podlega [...]

Uchwała 283/2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na częściowe finansowanie realizacji przedsięwzięcia: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących [...]

Uchwała 282/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 281/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 280/2018

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w [...]

Uchwała 279/2018

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 278/2018

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017-2023 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 277/2018

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 276/2018

uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 275/2018

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 274/2018

uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 273/2018

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 272/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 271/2018

w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała 270/2018

w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny w Wielkiem Czystem Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomo [...]

Uchwała 269/2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 r. w związku z realizacją [...]

Uchwała 268/2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na częściowe finansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w [...]

Uchwała 267/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 266/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 265/2018

w sprawie obwodów głosowania Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 264/2018

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała 263/2018

w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 262/2018

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stolno instrumentem płatniczym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 261/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 260/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 259/2018

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 258/2018

w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2018 roku" Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 257/2018

w sprawie okręgów wyborczych Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 256/2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej na 1612C Trzebiełuch - Robakowo" będącego zadaniem własnym Powiatu Chełmińskiego Uchwała nie podlega publikacji w [...]

Uchwała 255/2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stolno na lata 2018-2021 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 254/2018

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych innych form [...]

Uchwała 253/2018

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 252/2018

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/240/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała 251/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2018-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

metryczka