2019

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2019

Zarządzenie Nr 140/2019

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Systemu Monitoringu Wizyjnego w Obrębie Świetlicy Wiejskiej w Cepnie. [...]

Zarządzenie 137/2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 135/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 133/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism [...]

Zarządzenie 134/2019

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej w Urzędzie Gminy Stolno w w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 132/2019

w/s uchylenia Zarządzenia Nr 28/16 wójta Gminy Stolno z dnia 3 marca 2016 roku w/s przyjęcia procedury badania i monitorowania poziomu satysfakcji klienta w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 131/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 130/2019

w/s harmonogramu pracy Urzędu Gminy Stolno w 2020 roku [...]

Zarządzenie 129/2019

w sprawie wdrażania oraz użytkowania systemów teleinformatycznych, dla których Urząd Gminy Stolno jest użytkownikiem, a które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych [...]

Zarządzenie 128/2019

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad obsługi informatycznych nośników danych lub danych przekazanych drogą elektroniczną oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego [...]

Zarządzenie 127/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych, w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism [...]

Zarządzenie 125/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/47/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 124/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 123/2019

w sprawie zmiany Uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na  rok [...]

Zarządzenie 122/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Przewóz osób w ramach realizacji zadań własnych gminy w ilości nieprzekraczającej 2500 km rocznie w okresie od 1 stycznia 2020 ro do 30 [...]

Zarządzenie 121/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z sal sportowych będących w administracji jednostek organizacyjnych Gminy Stolno działających w sferze oświaty [...]

Zarządzenie 120/2019

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 119/2019

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2020 wraz ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 [...]

Zarządzenie 118/2019

w sprawie regulaminu budynku użyteczności publicznej wraz z miejscem rekreacji w miejscowości Rybieniec [...]

Zarządzenie 116/2019

w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" [...]

Zarządzenie 115/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej  [...]

Zarządzenie 114/2019

w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu MAN UEL, rok produkcji 1996 i powołania komisji przetargowej    [...]

Zarządzenie 113/2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie 112/2019

w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Stolnie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie [...]

Zarządzenie 111/2019

w sprawie wprowadzenia regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku ruchomego Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 110/2019

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku ruchomego Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 109/2019

w sprawie powołania komisji ds. wyceny składnika majątkowego tj. autobusu marki MAN UEL [...]

Zarządzenie 108/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 107/2019

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - świetlicy oznaczonego nr 4 o powierzchni 92,06 m2 ( w tym z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow.7,80 m2), [...]

Zarządzenie 106/2019

w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Stolno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" [...]

Zarządzenie 105/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 104/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 [...]

Zarządzenie 102/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 103/2019

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stolno w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami [...]

Zarządzenie Nr 101/2019

W/S zmiany zarządzenia w/s usprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 100/2019

W sprawie zmiany regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 99/2019

w sprawie stawki bazowej czynszu za najem lokali oraz opłat około czynszowych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 98/2019

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 97/2019

W sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 95/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Zarządzenie Nr 96/2019

W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 94/2019

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego [...]

Zarządzenie Nr 93/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019r. [...]

Zarządzenie Nr 92/2019

W sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stolno na 2020r. [...]

Zarządzenie Nr 88/2019

W sprawie zmiany Uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Zarządzenie Nr 91/2019

W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie Nr 90/2019

W sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzedzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 89/2019

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 87/2019

W sprawie zmiany Zarządzenia w/s ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych , w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism [...]

Zarządzenie Nr 86/2019

W sprawie zmiany Regulaminu Udzielenia Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 85/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 84/2019

W sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 83/2019

W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 81/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Dowóz uczniów do Szkół podstawowych w Stolnie i Robakowie na lata szkolne 2019/2020, 2020/2021,2021/2022, 2022/2023''. [...]

Zarządzenie 80/2019

w sprawie powołania zespołu do zarządzania projektem pn. Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach Szkół Podstawowych w Stolnie i w Robakowie" [...]

Zarządzenie Nr 78/2018

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 77/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia  2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019r. [...]

Zarządzenie Nr 76/2019

W sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie pracownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań pomocy społecznej , należących do właściwości gminy i podpisywania ich pod [...]

Zarządzenie Nr 75/2019

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 74/2019

w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć , w tym decyzji , [...]

Zarządzenie 73/2019

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć , w tym decyzji , oraz przekazywania [...]

Zarządzenie Nr 72/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 71/2019

W  sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wywołania kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu [...]

Zarządzenie Nr 70/2019

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Komisji  Edukacji Narodowej w Wabczu . [...]

Zarządzenie nr 68/2019

W sprawie zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 69/2019

W sprawie zasad postępowania dotyczących windykacji należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny naliczanych przez Urząd gminy Stolno . [...]

Zarządzenie Nr 66/2019

w sprawie zmiany zarządzenia w/s wprowadzenia w Urzędzie Gminy Stolno Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej wartości określonej w art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych [...]

Zarządzenie Nr 65/2019

W sprawie zmiany Regulaminu Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie Nr 64/2019

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 67/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 63/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno  z dnia 18 grudnia  2018 roku, w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie Nr 62/2019

W sprawie ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 61/2019

W sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 60/2019

W sprawie udzielania pożyczki Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Vistula Terra Culmensis- Rozwój przez T''. z siedzibą w Sztynwagu. [1} [...]

Zarządzenie Nr 59/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 58/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Zarządzenie nr 57/2019

W sprawie uchylenia zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 9 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Zarządzenie Nr 56/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno  z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 55/2019

W sprawie przyjęcia raportu o stanie Gminy Stolno za 2018 rok [...]

Zarządzenie nr 54/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stonie. [...]

Zarządzenie nr 53/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018rok. [...]

Zarządzenie Nr 52/2019

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2018 z dnia 23.05.2018r. Wójta Gminy Stolno w/s kontroli nadzoru nad ruchem osobowym w Urzędzie Gminy Stolno - do użytku wewnętrznego [...]

Zarządzenie Nr 51/2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Grubno dz. Nr 137''-postępowanie nr 05/19. [...]

Zarządzenie NR 50/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia  2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Zarządzenie Nr 49/2019

w/s uprawnienia procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 48/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2013 z dnia 16.07.2013r. w/s  ustalenia szczegółowych zasad wykonywania czynności kancelaryjnych , w tym oznaczeń pism stanowiących znak sprawy oraz skrótów stosowanych przy dekretowaniu pism z [...]

Zarządzenie Nr 47/2019

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 46/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie 45 / 2019

W sprawie ustalenia wniosku wzoru oraz szczegółowych zasad ich trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. [...]

Zarządzenie Nr 44/2019

W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej -samorządowej instytucji kultury Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 43/2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu aktualizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017-2023''. [...]

Zarządzenie Nr 42/209

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 41/2019

W sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy Stolno oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek [...]

Zarządzenie NR 40/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Zarządzenie 39/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata  2019-2028 [...]

Zarządzenie Nr 38/2019

W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego - świetlicy oznaczonego nr 4 o powierzchni 92,06m2( w tym z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. 7,80 m2), położonego w [...]

Zarządzenie Nr 37/2019

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok, a także informacji o stanie [...]

Zarządzenie Nr 36/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia  2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok. [...]

Zarządzenie Nr 35/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szkół Podstawowych w Stolnie i Robakowie''-postępowania nr 03/19 [...]

Zarządzenie Nr 34/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Przebudowa boiska sportowego wraz z utworzeniem zaplecza rekreacyjnego z przeznaczeniem na plenerowe Centrum Aktywności Lokalnej w Małem [...]

Zarządzenie Nr 33/2019

W sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2/2019 pn. ,, Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych , działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym '' [...]

Zarządzenie Nr 32/2019

W sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 pn. ,, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, działalność [...]

Zarządzenie Nr 31/2019

W sprawie zatrudnienia kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie będącego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej [...]

Zarządzenie Nr 30/2019

W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego . [...]

Zarządzenie Nr 29/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Zarządzenie Nr 28/2019.

Zmieniające zarządzenie nr 72/2010 Wójta Gminy Stolno z dnia 12 października 2010r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.. [...]

Zarządzenie nr 27/2019

W sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr23/19

W sprawie przejęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Stolno prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 15-położoina w obrębie ewidencyjnym Robakowo. [...]

Zarządzenie Nr 26/2019

W sprawie przedstawienia sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2018 rok oraz przyjęcia Panu rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 25/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 24/2019

W sprawie dokonania zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [...]

Zarządzenie Nr 22/2019

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego [...]

Zarządzenie Nr 21/2019

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego . [...]

Zarządzenie Nr 20/2019

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie Nr 19/2019

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie 17/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028. [...]

Zarządzenie Nr 16/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grydnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2018rok [...]

Zarządzenie 14/2019

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej nr 060227C etap II''-postępowanie nr 01/19. [...]

Zarządzenie Nr. 13/2019

W sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia świetlicy wiejskiej w Rybieńcu  stanowiącej mienie Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 12/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego używania świetlicy wiejskiej w Cepnie stanowiącej mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenia Nr 11/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia świetlicy wiejskiej przy OSP w Robakowie stanowiącej mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 10/2019

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego używania świetlicy wiejskiej w Wabczu stanowiącej mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr.9/2019

Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 8/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 7/2019

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:1) projektu uchwały  w/s zmiany statutu Gminy Stolno;2) projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s  wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. [...]

Zarządzenie Nr 6/2019

w/s określenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych [...]

Zarządzenie Nr 5/2019

Zarządzenie  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie Nr 4/2019

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury [...]

Zarządzenie Nr 3/2019

W sprawie zmiany zarządzenia w/s zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2018-2023 w sołectwach Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 2/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

Zarządzenie Nr 1/2019

W sprawie zmiany zarządzenia w/s zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich na kadencję 2018-2023 w sołectwach Gminy Stolno [...]

metryczka