2019

2019

Uchwała XV/106/2019

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stolno na 2020 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XV/105/2019

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stolno na 2020 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XV/104/2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stolno na rok 2019/2020 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XV/103/2019

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XV/102/2019

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XV/101/2019

w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XV/100/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na 2020-2030 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XV/99/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/98/2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 20 położonej w miejscowości Sarnowo-Gmina Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/97/2019

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/96/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/95/2019

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stolno na lata 2019-2032" Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/94/2019

w sprawie uchwalenia na 2020 rok programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Uchwała nie podlega publikacji w [...]

Uchwała XIV/93/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/92/2019

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/91/2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok na obszarze Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/90/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIV/89/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie budżetu gminy Stolno na 2019 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIII/88/2019

w sprawie szczegółowego trybu nadawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Stolno" Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIII/87/2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Robakowie Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIII/86/2019

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 1 Stolnie Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIII/85/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIII/84/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała Nr XII/83/2019

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała Nr XII/82/2019

w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 do 2023  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała Nr XII/81/2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała Nr XII/80/2019

w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała Nr XI/79/2019

W sprawie rozpatrzenia wniosku [...]

Uchwała Nr XI/78/2019

W sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Chełmnie , na uchwałę Nr IV/33/11 Rady Gminy Stolno z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz [...]

Uchwała Nr X/77/2019

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [...]

Uchwała NR X/76/2019

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Stolno i Rybieniec [...]

Uchwała Nr X/75/2019

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników [...]

Uchwała Nr X/74/2019

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich [...]

Uchwała Nr X/73/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 [...]

Uchwała Nr X/72/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019r. [...]

Uchwała Nr IX/71/2019

W sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Stolno lub jej jednostkom organizacyjnym [...]

Uchwała Nr IX/70/2019

W sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów dla ławników [...]

Uchwały Nr IX/69/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 [...]

Uchwała Nr IX/68/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019r. [...]

Uchwała Nr VIII/67/2019

W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego [...]

Uchwała Nr VIII/66/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 [...]

Uchwała Nr VIII/65/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Uchwała Nr VIII/64/2019

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019roku [...]

Uchwała Nr VIII/63/2019

W sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno na lata 2017-2023 [...]

Uchwała Nr VIII/62/2019

W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok [...]

Uchwała Nr VIII/61/2019

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok [...]

Uchwała Nr VIII/60/2019

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stolno wotum zaufania [...]

Uchwała NR VII/59/2019

W sprawie powołania rady społecznej  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała NR VII/58/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2023 [...]

Uchwała NR VII/57/2019.

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno za 2019rok [...]

Uchwała Nr VII/57/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok [...]

Uchwała Nr VI/56/2019

W sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. [...]

Uchwała Nr VI/55/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 [...]

Uchwała Nr VI/54/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok [...]

Uchwała Nr V/53/2019

W sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Gminy Stolno zawierającego stanowisko dotyczące projektów ustaw i autopoprawek ustawy o ochronie zwierząt oraz stanowisko w sprawie systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich , a także  [...]

Uchwała Nr V/52/2019

W sprawie udzielenia Pomocy Finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania p.n.:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1612C Trzebiełuch - Robakowo'' będącego zadaniem własnym Powiatu Chełmińskiego. [...]

Uchwała Nr V/51/2019

W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze Powiatu Chełmińskiego będący zadaniem własnym Powiatu Chełmińskiego. [...]

Uchwała Nr V/50/2019

W sprawie ustanowienia wysokości zasad przyznawania diety dla przewodniczących organów wykonawczych oraz członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Stolno oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. [...]

Uchwała Nr V/49/2019

W sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2019 roku" . [...]

Uchwała Nr V/48/2019

W sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajeć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w [...]

Uchwała Nr V/47/2019

Zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stolno. [...]

uchwała Nr V/46/2019

W sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu rady Gminy Stolno oraz zasad jej wypłacania. [...]

Uchwała Nr V/45/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028 [...]

Uchwała Nr V/44/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019 rok. [...]

Uchwała Nr. IV/43/2019

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych w Gminie Stolno. [...]

Uchwała Nr IV/42/2019

W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im.Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Dariusza Kołodziejka w Stolnie przez utworzenia podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w [...]

Uchwała Nr. IV/41/2019

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie [...]

Uchwała Nr IV/40/2019

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i jej wysokości od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Stolno , zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo [...]

Uchwała Nr IV/39/2019

Zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego  w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso [...]

Uchwała Nr IV/38/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2019-2028. [...]

Uchwała Nr IV/37/2019

W sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2019rok. [...]

metryczka