Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023

Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023
Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2020 - 2023

Rada Gminy Stolno, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 52) wybierze ławników do Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2020-2023. Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu liczba ławników, którzy powinni być wybrani przez Radę Gminy Stolno do Sądu Rejonowego w Chełmnie na kadencję 2020 – 2023 wynosi 1 (ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich)

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście
.W myśl art.158 w/w ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

W myśl art.159 ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie
W myśl art.162 do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione powyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693) https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest również dostępna: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno http://bip.stolno.com.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno (pokój nr 6, I piętro, w godzinach pracy Urzędu. Telefon 56 6770900).  

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści)  dni przed dniem zgłoszenia;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
5) 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie)
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.  

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno (pokój nr 6, I piętro, telefon 56 6770900) w godzinach pracy Urzędu.

Przetwarzanie danych osobowych:

I.                    Osoby kandydujące na ławników informujemy, że:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy StolnoMożesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno 112, e-mailowo:  sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 677 09 00.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@stolno.com.pl 

1.              Twoje dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie:
a)       art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 10 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 52)
b)       art. 9 ust. 2 lit. g RODO gdyż jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym,
c)       art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

2.              Twoje dane osobowe możemy ujawnić, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. sąd do którego zostałeś zgłoszony jako kandydat na ławnika, Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3.              Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:
1)      dane osób wybranych na funkcję ławnika są materiałem archiwalnym i zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)  są przechowywanym wieczyście,
2)      dane osób niewybranych na ławnika mogą zostać odebrane przez osoby kandydujące w terminie do 60 dni od dnia przeprowadzania wyborów, w przypadku nieodebrania dokumentów zostaną one w terminie 30 dni zniszczone przez powołana w tym celu komisję.
3)      w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
4.              W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a)     wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c)     dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem
5.              Podanie Twoich danych:
1)       jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2)       jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
6.              Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.              Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8.              Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

II.                  Osoby popierające kandydatów na ławników informujemy, że:Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy StolnoMożesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno 112, e-mailowo:  sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 677 09 00.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@stolno.com.pl .

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych  jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze wynikającego z art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 10 RODO oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 52).
 2. W związku z wyborem ławników administrator przetwarzał będzie wyłącznie Państwa zwykłe dane osobowe.
3. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. sąd do jakiego kandyduje osoba, którą państwo popieracie na ławnika, pocztowe, organy ścigania, podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw. 
4. Państwa dane w przypadku wyboru kandydata, którego popieraliście na ławnika są materiałem archiwalnym i zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)  są przechowywanym wieczyście, jednakże w przypadku, gdy osoba, którą popieraliście nie została wybrana, wtedy Wasze dane osobowe są jej zwracane w terminie 60 dni od dnia przeprowadzania wyborów. Jeśli kandydat nie odbierze dokumentów dane są następnie niszczone komisyjne w terminie kolejnych 30 dni. 
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
d)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
e)     dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
f)     dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
6. Państwa dane zostały przekazane administratorowi przez osobę kandydująca na ławnika, która zbierała Państwa poparcie na tą funkcję.
7. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

 Dokumenty do pobrania:
 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika pobierz (21kB) word
 Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika pobierz (214kB) plik
 Oświadczenie kandydata na ławnika  pobierz (50kB) plik pobierz (46kB) plik
 Wyciąg z ustawy pobierz (80kB) plik
 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika pobierz (54kB) plik
 Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników pobierz (40kB) word
 Klauzula info. art. 14 RODO Dla osób popierających kandydata na ławnika pobierz (35kB) word

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr XII/82/2019
Rady Gminy Stolno
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 r. do 2023 r. pobierz (342kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno - Jerzy Rabeszko (10 czerwca 2019)
Opublikował: Robert Dobek (10 czerwca 2019, 12:57:05)

Ostatnia zmiana: Monika Stępień (24 października 2019, 13:25:10)
Zmieniono: dodano uchwałę z wyboru ławnika na lata 2020-2023

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 590