2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2020

Zarządzenie 35/2020

w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych [...]

Zarządzenie 33/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:" Gmina Stolno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r." - postępowanie nr 03/20 [...]

Zarządzenie 32/2020

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2020 pn.:" Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym " [...]

Zarządzenie 31/2020

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/2020 pn.:" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i [...]

Zarządzenie 28/2020

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Stolno na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 [...]

Zarządzenie 27/2020

w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek systemu oświaty do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego [...]

Zarządzenie 26/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 25/2020

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o stanie mienia Gminy [...]

Zarządzenie 24/2020

w sprawie zmiany zarządzenia 19/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:" Przebudowa drogi gminnej Nr 060203C w miejscowości Grubno - [...]

Zarządzenie 23/2020

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 22/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 20/2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. przeglądu prac konkursowych na plakat Obrona Cywilna Wokół Nas" pod hasłem "112- Ratuję, pomagam , nie blokuję" [...]

Zarządzenie 19/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 060203C w miejscowości Grubno- postępowanie nr 2/2020 [...]

Zarządzenie 18/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 39,67 m2, położonego w miejscowości Paparzyn na działce nr 233 wraz z udziałem w [...]

Zarządzenie 17/2020

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatnych umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie 16/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 15/2020

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 14/2020

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 13/2020

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]

Zarządzenie 12/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 11/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rzeczowo -finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2019 rok oraz przyjęcia planu rzeczowo -finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2020 rok [...]

Zarządzenie 10/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:" Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz -Obory -postępowanie 01/20 [...]

Zarządzenie 9/2020

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały rady gminy Stolno w sprawie [...]

Zarządzenie 7/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dopłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za 2020 rok [...]

Zarządzenie 6/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 5/2020

w/s określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych [...]

Zarządzenie 4/2020

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu MAN UEL, rok prod. 1996 i powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie 3/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych [...]

Zarządzenie 2/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 1/2020

w sprawie zmiany zarządzenia w/s usprawnienia  procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno [...]

metryczka