2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

2020

Zarządzenie Nr 90/2020

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu uchwały w sprawie ,, Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami [...]

Zarządzenie 88/2020

W sprawie wprowadzenia procedur w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 [...]

Zarządzenie Nr 85/2020

w/s ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno - stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej opłat za wodę i ścieki w Referacie Planowania [...]

Zarządzenie Nr 84/2020

W sprawie wprowadzenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie. [...]

Zarządzenie Nr 83/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie Nr 82/2020

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samorządowego [...]

Zarządzenie Nr 81/2020

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 80/2020

W sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności [...]

Zarządzenie Nr 77/2020

W sprawie zmiany uchwały nr  XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 76/2020

W sprawie powołania decyzji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 75

W sprawie dokonania zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stolnie [...]

Zarządzenie 74/2020

W sprawie wprowadzenia ewidencji umów dzierżawy, których zawarcie potwierdza Wójt Gminy [...]

Zarządzenie Nr 73/2020

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Dostawa oleju grzewczego dla jednostek organizacyjnych Gminy Stolno na sezony grzewcze od 2020/21 do 2022/2023''- postępowanie nr 04/20 [...]

Zarządzenie Nr 70/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020r. [...]

Zarządzenie Nr 69/2020

w sprawie zmiany Zarządzenie Wójta Gminy Stolno w/s zwołania zebrań wiejskich w Sołectwach Gminy Stolno. [...]

Zarządzenie Nr 68/2020

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej  ''Opieka wytchnieniowa'' - edycja 2020 oraz wydawania w tych sprawach decyzji. [...]

Zarządzenie Nr 67/2020

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie ,, Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grubno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy [...]

Zarządzenie Nr 66/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. , w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020rok. [...]

Zarządzenie Nr 65/2020

W sprawie przyjęcia zmian do Planu  Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020r. [...]

Zarządzenie Nr 64/2020

W sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 63/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020r. [...]

Zarządzenie NR 62/2020

W sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 61/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020rok. [...]

Zarządzenie Nr 60/2020

w/s ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Stolno- samodzielne stanowisko ds. oświaty [...]

Zarządzenie Nr 59/2020

w sprawie przejęcia w formie darowizny na rzecz Gminy Stolno prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 207/18 o pow. 0,0782 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Grubno. [...]

Zarządzenie Nr 58/2020

W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 57/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020rok [...]

Zarządzenie Nr 56/2020

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego [...]

Zarządzenie Nr 54/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020rok. [...]

Zarządzenie Nr 55/2020

W sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stolno w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami [...]

Zarządzenie Nr 53/2020

W sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do Punktu Przedszkolnego w Wabczu prowadzonego przez Gminę Stol [...]

Zarządzenie Nr 52/2020

W sprawie wskazania miejsca naliczania zwiększeń corocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej Im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu [...]

Zarządzenie Nr 51/2020

W sprawie określenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej im Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu [...]

Zarządzenie Nr 50/2020

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w likwidowanej Szkole Podstawowej w Wabczu i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. [...]

Zarządzenie Nr 49/2020

W sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 48/2020

W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. [...]

Zarządzenie nr 46/2020

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2020roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych [...]

Zarządzenie nr 45/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019rok Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie. [...]

Zarządzenie nr 44/2020

W sprawie zatwierdzenia finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019rok [...]

Zarządzenie nr 43/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 rudnia 2019r. w sprawie budżetu miny Stolno na 2020 [...]

Zarządzenie nr 42/2020

W sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stolno [...]

Zarządzenia nr 41/2020

W sprawie przyjęcia raportu o stanie Gminy Stolno za 2019 rok [...]

Zarządzenie nr 40/2020

W sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wabczu z zajmowanego stanowiska [...]

Zarządzenie nr 39/2020

W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Klęczkowie stanowiącej mienie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie Nr 38/2020

W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego  do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 37/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020rok [...]

Zarządzenie nr 36/2020

W sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 28/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr X/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 [...]

Zarządzenie 35/2020

w sprawie zawieszenia prowadzenia czynności wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych na podatników zalegających z wpłatą zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych [...]

Zarządzenie 33/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:" Gmina Stolno. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r." - postępowanie nr 03/20 [...]

Zarządzenie 32/2020

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2020 pn.:" Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym " [...]

Zarządzenie 31/2020

w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/2020 pn.:" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i [...]

Zarządzenie 28/2020

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Stolno na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 [...]

Zarządzenie 27/2020

w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek systemu oświaty do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość lub innego [...]

Zarządzenie 26/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 25/2020

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji o stanie mienia Gminy [...]

Zarządzenie 24/2020

w sprawie zmiany zarządzenia 19/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.03.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:" Przebudowa drogi gminnej Nr 060203C w miejscowości Grubno - [...]

Zarządzenie 23/2020

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 22/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 20/2020

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ds. przeglądu prac konkursowych na plakat Obrona Cywilna Wokół Nas" pod hasłem "112- Ratuję, pomagam , nie blokuję" [...]

Zarządzenie 19/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 060203C w miejscowości Grubno- postępowanie nr 2/2020 [...]

Zarządzenie 18/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 39,67 m2, położonego w miejscowości Paparzyn na działce nr 233 wraz z udziałem w [...]

Zarządzenie 17/2020

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatnych umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych [...]

Zarządzenie 16/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 15/2020

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 14/2020

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 13/2020

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [...]

Zarządzenie 12/2020

w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Gminy Stolno [...]

Zarządzenie 11/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności rzeczowo -finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych za 2019 rok oraz przyjęcia planu rzeczowo -finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2020 rok [...]

Zarządzenie 10/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie:" Przebudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz -Obory -postępowanie 01/20 [...]

Zarządzenie 9/2020

w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stolno uprawnień w zakresie zaciągania w 2020 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały rady gminy Stolno w sprawie [...]

Zarządzenie 7/2020

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dopłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za 2020 rok [...]

Zarządzenie 6/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 5/2020

w/s określenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych [...]

Zarządzenie 4/2020

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu MAN UEL, rok prod. 1996 i powołania Komisji Przetargowej [...]

Zarządzenie 3/2020

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych [...]

Zarządzenie 2/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok [...]

Zarządzenie 1/2020

w sprawie zmiany zarządzenia w/s usprawnienia  procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST a dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno [...]

Zarządzenie nr 91-2017

W sprawie określenia sposobu wykonywania Uchwały nr XXX/188/2017 RADY GMINY STOLNO z dnia 17 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzanego ustawą - prawo oświatowe, oraz [...]

Zarządzenie nr 113/2016

W sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Stolno i jednostkach organizacyjnych Gminy Stolno. [...]

metryczka