2020

2020

Uchwała Nr XXII/160/2020

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stolno [...]

Uchwała Nr XXII/159/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego p.n.: ''Dofinansowanie połączeń [...]

Uchwała Nr XXII/158/2020

W sprawie nadania tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Stolno'' Uchwała  nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała Nr XXII/157/2020

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stolno na rok szkolny 2020/2021 [...]

Uchwała Nr XXII/156/2020

W sprawie zmiany Statutu Gminy Stolno Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała Nr XXII/155/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała Nr XXII/154/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020rok Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała NR XXI/153/2020

W sprawie powołania Komisji Doraźnej  do czynności związanych z nadaniem tytułu ,, Zasłużony dla Gminy Stolno''. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała Nr XXI/152/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała Nr XXI/151/2020

W sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Solno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała NR XXI/150/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała NR XXI/149/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok. Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiegometryczka [...]

Uchwała NR XX/144/2020

w sprawie aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno na lat 2015-2020 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała NR XX/148/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego p.n.: ,, Dofinansowania połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii [...]

Uchwała NR XX/147/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2023 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała NR XX/146/2020

W sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020rok Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała NR XX/145/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej ,, tarczy antykryzysowej'') Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwałą NR XX/143/2020

W sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu  Gminy Stolno za 2019 rok. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała NR XX/142/2020

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2019 rok Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała NR XX/141/2020

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stolno wotum zaufania Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIX/140/2020

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 21 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała XIX/139/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin- Bartlewo- Staw - Bielczyny"Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała XIX/138/2020

w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory - [...]

Uchwała XIX/137/2020

w sprawie szczegółowego trybu i zasad nadawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Stolno" Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIX/136/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XIX/135/2020

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVIII/134/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno oraz określenia granic obwodów od dnia 1 września 2019 r. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała XVIII/133/2020

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskie [...]

Uchwała XVIII/132/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1630C Obory - Robakowo"  Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała XVIII/131/2020

w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/110/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 20 stycznia 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 C w Robakowie"  [...]

Uchwała XVIII/130/2020

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Wabczu Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVIII/129/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVIII/128/2020

 w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/127/2020

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stolno w 2020 roku Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/126/2020

w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny w Gminie Stolno na lata 2020-2022" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/125/2020

w sprawie oświadczenia dotyczącego próby zmiany granic Gminy Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/124/2020

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wabczu Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/123/2020

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/122/2020

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/121/2020

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/120/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2020-2030 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVII/119/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVI/118/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na 2020-2030 Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVI/117/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze gminnej nr 060201C obręb Grubno oraz Rybieniec, Gmina Stolno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym [...]

Uchwała XVI/116/2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy drodze gminnej nr 060243C oraz autostradzie A1, obręb Gorzuchowo, Gmina Stolno  Uchwała nie podlega publikacji w [...]

Uchwała XVI/115/2020

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Stolno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała XVI/114/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVI/113/2020

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVI/112/2020

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stolno Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

Uchwała XVI/111/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na dofinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa [...]

Uchwała XVI/110/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1612 C w Robakowie" Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskie [...]

Uchwała XVI/109/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chełmińskiego na realizację lokalnego transportu zbiorowego na trasie Chełmno - Stolno - Grudziądz oraz Grudziądz - Stolno - Chełmno Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku [...]

Uchwała XVI/108/2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km [...]

Uchwała XVI/107/2020

w sprawie zmiany uchwały nr XV/101/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2020 rok Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego [...]

metryczka