Rejestry

Rejestry i ewidencje są prowadzone przez właściwych merytorycznie pracowników w ramach stanowiska pracy

Urząd prowadzi archiwum zakładowe oraz składnicę akt.

REJESTR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA:  
Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna (Podstawa prawna Ustawa Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292)
MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA:   
U.G. Stolno I piętro, pokój nr 9  
       

REJESTR EWIDENCJI  LUDNOŚCI 
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA:  
Informacje zawarte w tym rejestrze udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.  
MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA:  
Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 17  
       


REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA       
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA:  
Rejestr ten jest do wglądu dla osób zainteresowanych i zawiera wszystkie wydane i obowiązujące zarządzenia/.   
MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA:   
pokój nr 16  
       


REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY   
   
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA:  
Rejestr ten zawiera spis wszystkich uchwał podjętych przez Radę Gminy. Informacje w nim zawarte są dostępne dla wszystkich zainteresowanych  
MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA:  
pokój nr 9  
       


REJESTR OSÓB KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE        
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA:  
Ewidencja prowadzona jest przez Pana Bartłomieja Raś pracującego w Referacie Planowania i Finansów. Wykaz aktualizowany jest co kwartał. Umorzenie następuje na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną, który zostaje rozpatrzony przez odpowiednie organy.


REJESTR SKARG I WNIOSKÓW        
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA:

Rejestr ten jest do wglądu dla osób zainteresowanych i zawiera wszystkie wydane i obowiązujące zarządzenia/.   
MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA:   
pokój nr 16

REJESTR WYDAWANYCH UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW        
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA:

Rejestr ten jest do wglądu dla osób zainteresowanych i zawiera wszystkie wydane i obowiązujące zarządzenia/.   
MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA:   
pokój nr 16


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stolno jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r., poz. 406) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r., poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stolno:

1.Rejestr instytucji kultury prowadzi Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, pokój nr 9,  86-212 Stolno Tel. 56 677 09 16.

2.Zgodnie z §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury rejestr, informację o rejestrze  oraz sposobie udostępniania danych nim zawartych zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. BIP Urzędu Gminy Stolno.

3.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:

a)Otwarty dostęp do zawartości rejestru

b)Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatnie i odbywa się przez stronę BIP organizatora.

5.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora, tj. w Urzędzie Gminy Stolno – pokój nr 9- u Pani Moniki Stępień.

6.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowe poświadczonego odpisu  rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U 2006, Nr 225, poz. 1635 z późn. zm) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronnicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej w Urzędzie Gminy Stolno należy dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Toruniu 41 9511 0000 0016 1969 2000 0130

Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.

Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Stolno pobierz (568kB) pdf
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (GBP): pobierz (1153kB) pdf

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym pobierz (656kB) pdf

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

W związku z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Z 2016 r. Poz.157) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do “Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” prowadzonego przez Wójta Gminy Stolno. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ww ustawy rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

WYKAZ OPIEKUNÓW DZIENNYCH

W związku z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Z 2016 r. Poz.157) zatrudnienie opiekuna dziennego wymaga wpisu do “Wykazu opiekunów dziennych” prowadzonego przez Wójta Gminy Stolno. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ww ustawy wykaz jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


metryczka


Wytworzył: admin (12 czerwca 2006)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (9 stycznia 2007, 10:18:00)

Ostatnia zmiana: Monika Stępień (31 grudnia 2019, 08:30:21)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14534