W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

Gminna infolinia dla osób, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do punktu szczepień

Informacje udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu 535 770 734*

Koordynatorem Gminnym ds. szczepień jest Inspektor Pani Monika Stępień, Nr tel. 535 770 734.

Dla kogo dowóz na szczepienia:
Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby starsze, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego przez gminę transportu.

Od piątku 15 stycznia 2021 r. pod numerem  zarejestrowani na szczepienie mieszkańcy będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z dowozu. Prosimy najpierw o rejestrację na szczepienie w punkcie szczepień.

Urząd Gminy Stolno nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby. 

Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać poprzez:

1) rejestrację online za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta  https://pacjent.gov.pl

2) rejestrację bezpośrednio w punkcie szczepień

3) rejestrację za pośrednictwem infolinii - 989

Poniżej link do Mapy punktów szczepień na terenie kraju:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

Punkty szczepień przeciw Covid-19 na terenie Gminy Stolno:

1)      Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie
Stolno 82a
86-212 Stolno

Tel. 56 6865132

2)      Wiejski Ośrodek Zdrowia w Robakowie
Robakowo 51
86-212 Stolno

Tel. 56 6865541KLAUZULA INFORMACYJNA
organizacja transportu osób niepełnosprawnych oraz dowozu osób objętych szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno 112, e-mailowo:  sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 677 09 00.
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@stolno.com.pl .
1.     Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1)       art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:

a)        ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającym na organizacji transportu osób niepełnosprawnych,

b)       ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

2)       art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora, polegającym na organizacji transportu osób niepełnosprawnych,

3)       art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.

2.     Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. organy nadzoru inne organy kontrolne, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Twoje dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

3.     Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:

1)       5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,  

2)       w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1. 

4.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1)     dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;

2)     sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)     usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b)     dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)     dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)     ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)     administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

5.     Podanie Twoich danych:

1)       jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2)       w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest  dobrowolne, zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

6.     Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.     Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8.     Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 
Ulotka informacyjna
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane