Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP


Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17 

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późniejszymi zmianami),
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 930).

I. Dokumenty od wnioskodawcy 

Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzony przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,
do wglądu odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
dowód osobisty,
zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.

II. Wymagane opłaty


Nie pobiera się 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Niezwłocznie

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17 

Tel. 056-677-09-02 

V. Tryb odwoławczy


Nie przysługuje 

VI. Uwagi


Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonują jej przedstawiciele ustawowi lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Obywatel Polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.
Obowiązek meldunkowy można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujący zadania publiczne.Załączniki:

Zgłoszenie pobytu stałego
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych