Wymeldowanie z pobytu czasowego obywatela RP

Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

 Pokój nr 17 

Tel. 056-677-09-02 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późniejszymi  zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 930 z późniejszymi zmianami),

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wypełniony i podpisany formularz  "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego".

2. Dowód osobisty lub ważny paszport.

3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika. 

II. Wymagane opłaty:

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa  17 zł. dokonana przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno nr 41951100000016196920000130.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie

 IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

 Pokój nr 17 

Tel. 056-677-09-02

 V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 

VI. Uwagi

Wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego. Za osobę małoletnią obowiązek meldunkowy wykonują jej przedstawiciele ustawowi lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę. Obywatel Polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego obowiązany jest wymeldować się.

Osoba może się wymeldować dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Obowiązek meldunkowy można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujący zadania publiczne.

Załączniki:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego obywatela RP
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych