[start]Usuwanie drzew z terenu nieruchomości[koniec]

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, 1718);
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);
3. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 r., poz. 2183);
6. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

I.  Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ważne:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą dotyczy drzewa, którego obwód, mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Dla obwodów o obwodach niższych niż wyżej wymienione nie jest wymagane zgłoszenie.

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew powinno zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres; nr telefonu kontaktowego właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
• oznaczenie nieruchomości z której drzewo ma być usunięte (adres, nr geodezyjny działki, obręb)
Załączniki:
mapa albo rysunek określająca usytuowanie drzewa na terenie nieruchomości,
oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty, 
pisemną zgodę współwłaściciela (oryginał) nieruchomości.
Sposób i termin załatwienia sprawy:
1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, pracownik Urzędu przeprowadza oględziny w terenie w celu: ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz ustalenie obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi:
a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół.
Uwaga!
Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie wniesionego zgłoszenia.
W przypadku braku możliwości wejścia w teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu do ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Wójt Gminy może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew, na które Wójt Gminy wyraził sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od oględzin jaka została podjęta decyzja. Gdyż może się zdarzyć, że Urząd wysłał list z decyzją sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że wyrażona została tzw. „milczącą zgoda” i dokona wycinki. Będzie to skutkowało naliczeniem kary za nielegalną wycinkę.
Na wniosek zgłaszającego Wójt Gminy może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem ustawowego terminu (14 dni), co uprawnia do usunięcia drzew.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy), Wójt Gminy w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu.

Opłaty:
Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm., z 2020 poz. 256 ze zm.) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Stolno.
Ponadto: 
W przypadku usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, Wójt Gminy wymierza administracyjną karą pieniężną za usuniecie drzewa bez zezwolenia.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia drzewa.
Jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a planowana budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo, to gmina nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za usunięte drzewo w drodze decyzji administracyjnej. Opłata będzie pobrana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewo wyciął poprzedni właściciel. W celu sprawdzenia czy na działce przeprowadzana była wycinka drzew będzie można zgłosić się do gminy o udostępnienie protokołu z oględzin.
Wójt Gminy obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie;
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.
Wójt Gminy, może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody;
b) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

II. Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących:
własność osoby fizycznej usuwającej drzewa/krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;
osoby prawnej;
innych podmiotów.
 
W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wszystkich innych podmiotów obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ważne!!!
Rolnicy, którzy planują usunąć drzewa w związku z celem wynikającym z prowadzonej działalności rolniczej (np. w celu oczyszczenia terenu pod budowę obory), w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody są oni traktowani na równi z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, stąd też w takich sytuacjach usunięcie drzewa będzie wymagało uzyskania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego;
oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego;
zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.4;
nazwa gatunku drzewa i obwód jego pnia (zmierzony na wysokości 130 cm wysokości);
przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo;
miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniecie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
Załączniki:
Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
Pisemna zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku gdy nie jest nim wnioskodawca).
Projekt planu w przypadku:
a) planowanych nasadzeń zastępczych;
b) przesadzania drzew i krzewów.
Zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art.51 ust.1 pkt1-4 i 10 oraz art. 52 ust.1 pkt1,3,7,8,12,13 i 15, jeżeli zostało wydane.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.
 
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni, drzewa rosnące w pasach dróg z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie od 30-60 dni (zgodnie z art.83 a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Stolno.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni zgodnie z Kpa. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca bytowania lub siedliska ptaków, powinna być ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków to termin od 1 marca do 15 października.

III. Usuwanie złomów lub wywrotów drzew
Złomy lub wywroty można usunąć z terenu nieruchomości po wcześniejszym zgłoszeniu Wójtowi Gminy oraz po dokonaniu oględzin przez pracownika Urzędu. Z oględzin sporządzany jest protokół.
Ochotnicze i Państwowe Straże Pożarne mogą jedynie usuwać drzewa spełniające ustawowe definicje:
• wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej;
• złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej.
Usuwanie drzew, które nie spełniają wspomnianych kryteriów, nawet jeżeli zostały uszkodzone w wyniku działania siły wyższej może nastąpić jedynie na wyżej wymienionych zasadach ogólnych.

IV. Wykonywanie prac w obrębie korony drzewa lub krzewu.
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (zabieg ten wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg). 
 Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa stanowi uszkodzenie drzewa. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi zniszczenie drzewa.Załączniki:

Zgłoszenie usunięcia drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - osoba prawna
Zgoda właściciela na usunięcie drzewa
Zgłoszenie złomu wywrotu
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym