Akt stanu cywilnego sprostowanie treści

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17

 Tel. 056-677-09-02 

Podstawa prawna 

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 463 z późniejszymi zmianami),
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi  zmianami),
Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi  zmianami);

 Dokumenty od wnioskodawcy 

Wniosek o sprostowanie wraz z uzasadnieniem.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.

II. Wymagane opłaty

Opłata skarbowa:  39 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Do 30 dni od daty złożenia wniosku* 

IV. Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17 

Tel. 056-677-09-02 

 VI. Uwagi 

*Wniosek składa osoba, której akt dotyczy, jej przedstawiciel ustawowy, lub osoba mająca w tym interes prawny. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.Załączniki:

Wniosek o sprostowanie i uzupełnienie
Klauzula informacyjna dot. rejestracji a.s.c. i zmiany imienia i nazwiska