Treść pełnego ogłoszenia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do SWZ

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 440 000,00 PLN