W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Obwieszczenie SIZP.6733.1.2024.PM

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SIZP.6733.1.2024.PM
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

WÓJT GMINY STOLNO

STOLNO 112

86-212 STOLNOStolno, dnia 2-04-2024 r.SIZP.6733.1.2024.PM

O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.)


zawiadamiam


strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 29-02-2024 r. do Urzędu Gminy Stolno wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

dla terenu obejmującego działkę nr 15/3, obręb geodezyjny Stolno 0013, nr 60, obręb geodezyjny Grubno oraz nr 25 i 26, obręb geodezyjny Małe Czyste,  gmina Stolno, zgodnie z granicami określonymi na załączniku nr 1 do decyzji.  

w zakresie: demontażu elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV i nn 0,4 kV relacji Chełmno - Lisewo oraz stacji transformatorowej SN/nn oraz budowy linii kablowej SN 15 kV  i nn 0,4 kV i stacji transformatorowej SN/nn.

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków zabudowy następuje w drodze obwieszczenia. 

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.. SIZP.6733.1.2024.PM) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Budynku Urzędu Gminy Stolno w pokoju nr 8, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

Z upoważnienia Wójta

mgr inż. Paweł Maliszewski

Inspektor do spraw Infrastruktury i Zagospodarowania przestrzennego

Treść Obwieszczenia

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno 112, e-mailowo:  sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 
56 677 09 00.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@stolno.com.pl.

 

1.              Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1)       art. 6 ust. 1 lit c w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikające z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wydawania warunków zabudowy oraz ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2)       art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.

2.              Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych a także podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 

3.              Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:

1)       Dane dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego  podlegają przechowywaniu wieczystemu,

2)       w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1. 

4.              W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO, z ograniczeniem wynikającym z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle pochodzenia danych osobowych przysługuje, jeżeli uprawnienie to nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,

2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:

a)     wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c)     dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

4)         ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:

a)       osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)       administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e)       zgodnie z art. 8b  ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postępowania.

5)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.

5.       Podanie Twoich danych:

1)       jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,

2)       jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie

6.       Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.       Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Powiadom znajomego