W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

   Na podstawie art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 73 ust. 1 art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), Wójt Gminy Lisewo

zawiadamia,

że na wniosek Pana Jerzego Mądrego reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Leszka Ciurzyńskiego z dnia 30.06.2021 r. (data wpływu 07.07.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej Kamlarki o mocy do 3 MW 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych 4/4 i 5/2, obręb 0005 Kamlarki, gmina Lisewo, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie.

 

Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54) b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                                    (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Lisewo.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247
z późn. zm.),  Wójt Gminy Lisewo wystąpił z wnioskiem o opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu ooś dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie 
oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Toruniu.

 

W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony postępowania zgodnie                            z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w każdym stadium prowadzonego postępowania, 
w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo 
w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informuje się, iż organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Wójt Gminy Lisewo.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) niniejsze zawiadomienie podaje 
się do publicznej wiadomości w dniu 23.07.2021 r. poprzez zamieszczenie 
na stronie internetowej BIP Gminy Lisewo, na stronie internetowej BIP Gminy Stolno oraz Tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamlarki oraz Tablicy ogłoszeń 
w miejscowości Cepno. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie zawiadomienia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że strona jest zobowiązana zawiadomić Urząd Gminy 
w Lisewie o zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane we wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.
Na podstawie art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) do terminów określonych 
w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony 
albo przyczyn niezależnych od organu.
                                                                                    Wójt Gminy Lisewo

                                                                                      Jakub Kochowicz


Otrzymują:

Strony postępowania za pośrednictwem:
- BIP Gminy Lisewo
- BIP Gminy Stolno
- Tablicy ogłoszeń w miejscowości Kamlarki 
- Tablicy ogłoszeń w miejscowości Cepno
- a/a

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane