W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

klauzula informacyjna dotycząca tworzenia baz danych osób przyjmujących lub oferujących zakwaterowanie uchodźcom

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca tworzenia baz danych osób przyjmujących lub oferujących zakwaterowanie uchodźcom

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno 
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

1)       listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno,

Stolno 112, 86-212 Stolno

1)       e-mailowo:  sekretariat@stolno.com.pl,

1)       telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@stolno.com.pl

1.               Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO w zw. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz w celu realizacji  polecenia Wojewody Kujawsko Pomorskiego wydanego na podstawie art. 25 ust. 1 w zw. z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jakim jest utworzenie bazy miejsc zakwaterowania związanych z  przyjęciem i koordynacją zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.

2.               Dane osobowe możemy ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: Wojewoda Kujawsko – Pomorski z siedzibą Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe. 

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

3.               Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji: przez 10 lat.

4.               W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1)         dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

2)         sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

3)         usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

a)     dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

b)    dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4)     ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:

a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

b)     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)     administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

5)          wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

5.               Podanie Pani/Pana danych: jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator. Jeżeli odmówi Pani/Pan podania swoich danych lub poda nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.

6.               Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.               Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

8.              Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Plik pdf  - OTWÓRZ

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane