W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Klauzula informacyjna - kwalifikacja wojskowa

KLAUZULA INFORMACYJNA kwalifikacja wojskowa (gminy)
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt gminy Stolno
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
1)       listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212  Stolno
1)       e-mailowo: sekretariat @ stolno.com.pl
2)       telefonicznie  56 677 09 00
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@.stolno.pl .
1.              Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze jakim jest przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
1.              Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: właściwi dla miejsca Pani/Pana zameldowania: Starosta, Wojskowy Komendant Uzupełnień, dowódcy jednostek wojskowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań obronnych, Komendant Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, jednostki służby zdrowia, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, organy ścigania, podatkowe, kontrolne oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
2.              Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak:
1)       5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia komisji,
1)       do przedawnienia roszczeń.
3.              W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)                                          dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
1)                                          sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
2)                                          usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 
a)                                           wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
a)     dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
3)                                          ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)     osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
a)     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
b)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c)     osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
4.              Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
5.              Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6.              Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
8.         Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane