Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą  wpisanie do polskich ksiąg

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17 

Tel. 056-677-09-02 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późniejszymi  zmianami).
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 463 z późniejszymi  zmianami).
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późniejszymi  zmianami).
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi  zmianami). 

I. Dokumenty od wnioskodawcy 

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Załączniki:

oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. Wymagane opłaty

Opłata skarbowa 50 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Do 30 dni od daty złożenia wniosku* 

IV. Jednostka odpowiedzialna 

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17 Tel.

056-677-09-02 

V. Uwagi 

1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.

2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

3.Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Załączniki:

Wniosek transkrypcja akt urodzenia
Wniosek transkrypcja aktu małżeństwa
Wniosek transkrypcja aktu zgonu
Klauzula informacyjna dot. rejestracji a.s.c. i zmiany imienia i nazwiska