W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko ds. Obsługi finansowo-księgowej opłat za wodę i ścieki

Stanowisko ds. Obsługi finansowo-księgowej opłat za wodę i ścieki 

Karolina Czapiewska

tel. (56) 677-09-29

pokój nr15

e-mail: karolina.czapiewska@stolno.com.pl


Zakres czynności/kompetencje:


1)    informowanie odbiorców wody i dostawców ścieków o taryfach za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Stolno,

2)    wyjaśnianie sposobu rozliczeń oraz zasad płatności za dostarczanie wody
   i odprowadzanie ścieków,

3)    informowanie odbiorców wody i dostawców ścieków o bieżących należnościach i zadłużeniu,

4)    wprowadzanie do systemu zmian danych ewidencyjnych odbiorców wody  i dostawców ścieków,

5)    wprowadzanie do systemu zmian danych ewidencyjnych dotyczących wodomierzy, ich numerów fabrycznych, daty zamontowania i lokalizacji, daty legalizacji, względnie innych danych, na podstawie protokołów odbioru instalacji wodomierzowej zatwierdzonych przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,

6)   odczytywanie z urządzeń przenośnych inkasenckich wskazań wodomierzy o ilości pobranej wody i odprowadzanych ściekach u poszczególnych odbiorców wody idostawców  ścieków,

7)   rozliczanie i kontrola rachunkowa wpłat od inkasentów opłat za dostarczoną wodę odprowadzone ścieki,

8)   naliczanie należności dla poszczególnych odbiorców wody i dostawców ścieków,rozliczanie kwitariuszy K-103 zwróconych do referatu przez inkasentów  oraz fakturowanie,

9)   prowadzenie bieżącej ewidencji przypisów, wpłat, zwrotów i rozliczania nadpłat  z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki podatków,

10)  księgowanie wpłat z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz należności nieprzypisanych, a należnych od odbiorców wody i dostawców ścieków,

11)  kontrola terminowej wpłaty należności przez odbiorców wody i dostawców ścieków,

12)  bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,

13)  miesięczna weryfikacja kont księgowych odbiorców wody i dostawców ścieków,

14)  bieżąca windykacja należności  z tytułu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków  poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych przedsądowych,przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niespłaconych zaległości celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę  i wszczęcia egzekucji komorniczej, ustalenie następców prawnych odpowiedzialnych za zapłatę zobowiązań względem Gminy Stolno, przygotowywanie zawiadomień  o odcięciu dopływu wody i ścieków, prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonych postępowań,

15)  współdziałanie z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej w zakresie:
windykacji należności, rozpatrywania reklamacji i skarg związanych z naliczaniem

należności oraz uruchamiania procedur odcinania dostaw wody i odprowadzaniaścieków,


16)  comiesięczne uzgadnianie analityki dochodów z tytułu odprowadzania wody  i dostarczania ścieków z syntetyczną ewidencją księgową dochodów,

17)  terminowe sporządzanie sprawozdań miesięcznych , kwartalnych, półrocznych i rocznych z wpływów z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w szczegółowości jak dla sprawozdań budżetowych i finansowych w uzgodnieniu  z ewidencją syntetyczną dochodów Gminy,

18)  prowadzenie ewidencji analitycznej umożliwiającej wydzielenie kosztów stałych  i zmiennych, przychodów związanych z poszczególnymi rodzajami działalności wodno-  kanalizacyjnej, a także w odniesieniu do poszczególnych taryf w uzgodnieniu z ewidencją wydatków, w porozumieniu z Inspektorem do spraw obsługi finansowo- księgowej urzędu,

19)  prowadzenie rejestru podatku VAT z zakresu działania stanowiska,

20)  przeprowadzenie inwentaryzacji kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych dla poszczególnych rachunków oraz w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych księgowych z odpowiednimi dokumentami,

21)  dokonywanie alokacji niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców wody i dostawców ścieków,

22)  dokonywane analiz ekonomicznych dotyczących realizacji przychodów i kosztów  w odniesieniu do poszczególnych  grup taryfowych odbiorców usług,

23)  sporządzanie kalkulacji zmian stawek cen i opłat za wodę i odprowadzanie ścieków,

24)  opracowywanie uzasadnień zmian taryfy cen i opłat,

25)  opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług,

26)  sporządzanie projektu budżetu w części dochodów realizowanych na stanowisku,

27) opracowywanie, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy, projektów uregulowań wewnętrznych dotyczących prowadzenia obsługi finansowo-księgowej taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

28)  prowadzenie ewidencji analitycznej oraz spraw związanych z obiegiem pozostałych środków trwałych w Urzędzie Gminy Stolno,

29)  archiwizacja dokumentów będących w posiadaniu stanowiska.


Powiadom znajomego