W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko do spraw oświaty

Stanowisko do spraw oświaty
Dorota Rossa
Pokój Nr 11
tel. (56) 677-09-19
e-mail: oswiata@stolno.com.pl

Zakres czynności/kompetencje:


1) prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem , utrzymaniem  i likwidowaniem gminnych jednostek oświatowych,
2) prowadzenie spraw związanych z kształtowaniem  sieci oddziałów przedszkolnych,  szkół podstawowych i gimnazjów,
3) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych arkuszy organizacyjnych oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów sporządzanych przez dyrektorów szkół oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,
4) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem  dzieciom rocznego przygotowania tzw. zerówek oraz spraw związanych z objęciem dzieci 3-5letnich opieką przedszkolną,
5) prowadzenie spraw związanych z zapewnianiem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,  nadzór nad organizacją dowozu oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją, sprawnością  i stanem technicznym środków transportu będących w dyspozycji szkół,
6)  prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązku organu prowadzącego w zakresie sprawozdawczości statystycznej oraz kontrola wykonania tego obowiązku przez szkoły a także   prowadzenie spraw związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
7) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływaniem z tych stanowisk,
8)  prowadzenie spraw związanych z ocenianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, 
9) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych jako pracowników – nauczycieli,
10)  prowadzenie obsługi techniczno – kancelaryjnej narad z dyrektorami szkół,
11) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli w zakresie dotyczącym organu prowadzącego oraz spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
12)  nadzorowanie  przetargów na roboty, usługi i dostawy w jednostkach oświatowych,
13) sprawowanie nadzoru w zakresie remontów i inwestycji  w gminnych jednostkach oświatowych,
14)  prowadzenie spraw związanych z rządowymi programami dot. bezpłatnych podręczników i wyprawki szkolnej na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
15) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych,
16) przygotowywanie projektów aktów wykonawczych w postaci regulaminów wynagrodzeń i innych  dotyczących placówek oświatowych należących do kompetencji Wójta lub Rady Gminy,
17) współdziałanie z organami nadzoru pedagogicznego a w szczególności z kuratorium oświaty,
18) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dowozu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz organizowanie bezpłatnego dowozu, w tym nadzór nad prawidłową eksploatacją, sprawnością  i stanem technicznym środków transportu będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno przeznaczonych do dowozu osób niepełnosprawnych oraz nadzór nad kierowcą pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych w tym wydawanie kart drogowych oraz zatwierdzanie miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych oraz nadzór merytoryczny nad wydatkami związanymi  z użytkowaniem pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych ( w tym ich zatwierdzanie) zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno,
19) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów kształcenia w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy,
20) koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków  zewnętrznych w tym unijnych przez jednostki oświatowe,
21) koordynowanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek  oświatowych  a w szczególności podejmowanych przez placówki wspólnych działań,
22) współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
23) nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
24) nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
25) prowadzenie w imieniu Wójta Gminy Stolno rejestru żłobków i klubów dziecięcych przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewnionego przez Ministra właściwego do spraw rodziny pod adresem: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443, w tym do wykonywania czynności, o których mowa w rozdziale 3 i rozdziale 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) oraz rejestracja w systemie CEIDG niezbędnych wymaganych przepisami prawa informacji w powyższym zakresie, 
26) prowadzenie spraw wynikających z realizacji uchwały Rady Gminy Stolno w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Stolno przez inne niż Gmina Stolno osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż Gmina Stolno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
27) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
28) realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26.10.2017 r. w/s zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w imieniu jednostki obsługującej jaką jest Urząd Gminy Stolno dla jednostek obsługiwanych, którymi są: Szkoła Podstawowa w Stolnie, Szkoła Podstawowa w Robakowie i Szkoła Podstawowa w Wabczu w zakresie obsługi płacowej, w tym w szczególności:
a) sporządzanie i organizowanie wypłat,
b) potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym oraz sporządzanie informacji o dochodach uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach oraz dokonywanie rocznego rozliczania,
c) prowadzenia rozliczenia składek ZUS wraz z dokumentacją,
d) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z tytułu ubezpieczenia społecznego;
e) naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
f) sporządzanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń dla celów emerytalno – rentowych oraz do innych celów,
g) zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS,
h) ewidencjonowanie danych o wydatkach z osobowego funduszu płac,
i) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych oraz emerytów i rencistów,
j) ścisła współpraca z głównym księgowym obsługiwanych przez Gminę Stolno placówek oświatowych,
k)  kompletowanie i archiwizacja akt gromadzonych na stanowisku z tytułu realizowanych zadań objętych w/w zakresem,
29) przygotowywanie corocznie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stolno w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe,
30) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Rady Gminy Stolno Nr II/19/2018 z dnia 30.11.2018 r. w/s określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
31) prowadzenie w imieniu Wójta Gminy Stolno wykazu dziennych opiekunów przy użyciu systemu teleinformatycznego zapewnionego przez Ministra właściwego do spraw rodziny pod adresem: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443, w tym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 46, art. 46a, art. 46b, art. 47 i art. 47a oraz w rozdziale 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.),
32) prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w szczególności realizacja § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.08.2019 r. w/s dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Powiadom znajomego