W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko ds. administracyjnych i funduszu sołeckiego

Stanowisko ds. administracyjnych i funduszu sołeckiego

Podinspektor
Anna Mika
tel. (56) 677- 09- 28 
pokój nr 9
e- mail: obrona.cywilna@stolno.com.pl

Zakres czynności/kompetencje:

1) planowanie zadań obrony cywilnej na terenie gminy,
2) prowadzenie spraw dotyczących tworzenia formacji OC,
3) kierowanie organizacją szkolenia i ćwiczeń OC oraz szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
4) prowadzenie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
5) planowanie i zaopatrzenie formacji w sprzęt, środki i umundurowanie,
6) prowadzenie wykazu i kart ewidencyjnych osób wyznaczonych do formacji OC,
7) prowadzenie magazynu OC i księgi inwentarzowej,
8) opracowywanie i bieżąca aktualizacja planów obrony cywilnej i planów reagowania kryzysowego,
9)    prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązków świadczeń w ramach powszechnej samoobrony,
10) prowadzenie spraw związanych z realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy, w tym pomoc w prowadzeniu dokumentacji, Gminnemu Kołu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Stolnie,
11) nadzór nad działalnością świetlic wiejskich na terenie Gminy Stolno , w tym między innymi:
a) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wydatków bieżących
    świetlic wiejskich,
b) kontrola stanu pomieszczeń oraz wyposażenia świetlic wiejskich,
c) nadzór nad realizacją porozumień dotyczących przekazania w
    użytkowanie świetlic wiejskich, prowadzenie ksiąg inwentarzowych
    świetlic wiejskich,
d) nadzór nad pracą opiekunów świetlic wiejskich,
e) terminowe sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości niezamieszkałych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stolno (świetlice wiejskie, boiska, place zabaw, miejsca piknikowe itp.) w przypadkach jednorazowych imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Stolno lub jednostka pomocnicza (sołectwo),  a które wymagają zabezpieczenia w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz współpraca z sołtysami, opiekunami świetlic wiejskich, kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w tym zakresie,
f) realizacja zarządzeń Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stolno w tym bieżący monitoring;
g) realizacja uchwał Rady Gminy Stolno oraz Zarządzeń Wójta Gminy Stolno w spawie regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Stolno,
12) prowadzenie ewidencji wydatków Urzędu Gminy  oraz zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz prenumerata czasopism oraz zakup innych periodyków niezbędnych w pracy Urzędu Gminy Stolno, z wyjątkiem: zakupu materiałów biurowych  i kancelaryjnych, środków czystości  i sprzętu IT,
13) prowadzenie i nadzór nad prawidłową realizacją umów dotyczących eksploatacji pomieszczeń i urządzeń urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z najmem pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Stolno (przygotowywanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją umów najmu),
14) prowadzenie rejestru umów i porozumień podpisywanych przez Wójta Gminy oraz ich zbioru wraz z dokumentacją w postaci formularzy dokumentujących udzielenie zamówienia o wartości do 14 tys. euro;
15) prowadzenie  rejestru instytucji kultury,
16) prowadzenie i nadzór nad dokumentacją oraz działalnością jednostek pomocniczych gminy, w tym obsługa zebrań wiejskich,
17) realizacja zarządzenia Wójta Gminy Stolno w/s opłat za reklamy i szyldy, w tym przygotowywanie, aktualizacja oraz nadzór nad realizacją umów zawieranych na podstawie w/w zarządzenia,
18) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
19) realizacja Zarządzenia Nr 100/2011 Wójta Gminy Stolno z dnia 25.10.2011 r. w sprawie procedury aktualizowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stolno,
20) nadzór nad dokumentowaniem projektów realizowanych przez sołectwa ze środków zewnętrznych stanowiących dotację do budżetu Gminy, w tym nadzór nad ich prawidłowym rozliczeniem,

21) prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem Gminy Stolno jako członek w stowarzyszeniach, fundacjach, związkach komunalnych, w tym nadzór nad prawidłowym naliczaniem składek członkowskich i przekazywanie w tym zakresie dyspozycji do Referatu Planowania i Finansów,
22) terminowe sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. nieruchomości niezamieszkałych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stolno oraz ich aktualizowanie,
23) terminowe prowadzenie postępowań w ramach funduszu sołeckiego dotyczących procedury składania i rozpatrywania wniosków sołectw, protokołów zebrań wiejskich, pism dotyczących zatwierdzeń i odrzuceń wniosków oraz:
a) terminowe i prawidłowe opracowywanie „informacji o wysokości przypadających na dane sołectwo” przekazywanych przez Wójta sołectwom oraz sporządzanie „Informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz wysokości kwoty bazowej (KB) przekazywanej wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym rok budżetowy”,
b) opracowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach funduszu sołeckiego, w tym zgłaszanie zmian w funduszu sołeckim do Skarbnika Gminy w celu wprowadzenia ich do budżetu Gminy,
c) kontrola kwalifikacji wydatkowania środków funduszu sołeckiego na dany rok w tym zatwierdzanie wydatków funduszu sołeckiego w systemie EZD oraz prowadzenie kontrolki tych wydatków w arkuszu kalkulacyjnym odrębnie dla każdego sołectwa,
d) opracowywanie wniosku do wojewody w sprawie zwrotu w formie dotacji celowej części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego.

Powiadom znajomego