W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego

Stanowisko ds. infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego
mgr inż. Paweł Maliszewski
Pokój Nr 8
tel. (56) 677-09-15  tel. kom. 884 760 740
e-mail: budownictwo@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl

Zakres czynności / kompetencje:

1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz sprawy nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, a w szczególności:
a)  przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
b)  koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
c) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
e) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego oraz prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
f) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
g) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
h) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
i) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz spraw związanych z lokalizacją inwestycji celu publicznego,
j) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
k) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
l) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz realizacja zadań gminy dot. ustalania numerów porządkowych oraz zakładania i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów a także umieszczania i utrzymywania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic i placów w miastach oraz innych miejscowościach na obszarze gminy na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne; z zakresu numeracji nieruchomości;
2) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją, remontami i zarządzaniem drogami gminnymi, mostami i placami których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stolno, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) zlecanie wykonania dokumentacji w zakresie budowy, modernizacji i ochrony  dróg,
d) zarządzanie drogami,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
g) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym,
h) prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
3) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych z wyłączeniem inwestycji służących ochronie środowiska , oświatowych i inwestycji prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej,
4) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z remontami budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,  a w szczególności budynku Urzędu Gminy Stolno, budynków i lokali użytkowych – świetlic wiejskich, budynków i lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy oraz budynków i lokali będących w dyspozycji OSP, z wyłączeniem budynków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Komunalnej i gminnych jednostek oświatowych,
5) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy w tym ich urządzeń i otoczenia,
6) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych , prognostycznych, planistycznych oraz zlecanie i nadzór wykonania dokumentacji w zakresie budowy i remontów budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
7) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
8) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
9) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo energetyczne i telekomunikacyjne,
10) prowadzenie książek obiektów budowlanych dotyczących budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
11) nadzór nad eksploatacją budynków i lokali będących mieniem komunalnym gminy,
12) współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
13) nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
14) nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
15) zatwierdzanie miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz nadzór merytoryczny nad wydatkami związanymi z użytkowaniem pojazdów (w tym ich zatwierdzanie) z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do dowozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu osobowego marki VW Passat, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Stolno w/s ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno,

16) współpraca z organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego,
17) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
18) udział w okresowych kontrolach sprawdzających stan techniczny placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz urządzeń boisk sportowych i innych obiektów rekreacyjno – sportowych,
19) obsługa aplikacji EMUiA do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla Gminy Stolno w roli użytkownika,
20) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno.

Powiadom znajomego