W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

Stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
mgr inż. Anna Sankiewicz
Pokój Nr 13
tel. (56) 677-09-10  tel. kom. 535 011 055
e-mail: rolnictwo@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl 


Zakres czynności / kompetencje:

1) prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, ochrony przyrody, ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości w gminie, w tym:
a) wydawanie zezwoleń na trzymanie psów rasowych,
b) nadzór nad bezdomnymi psami,
c) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym zadań związanych z wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
d) prowadzenie rejestru publicznie dostępnych danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
e) współpraca z Inspekcją Ochrony Środowiska, Starostwem  Powiatowym, Sanepidem i innymi instytucjami oraz fundacjami w zakresie ochrony środowiska,
 f) nadzorowanie realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu gospodarki odpadami oraz jego aktualizacja,
 g) nadzór nad selektywną zbiórką odpadów,
h) nadzór nad zadrzewieniami i zalesieniami,
i) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń oraz nadzór nad nielegalnymi uprawami maku i konopii włóknistych,
 j) współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawiania się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem,
k) współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,
l) prowadzenie bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest,
ł) opracowywanie i monitoring dokumentów strategicznych i planistycznych w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
m) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie niepowierzonych do realizacji Związkowi Komunalnemu Gmin Powiatu Chełmińskiego;
n)  realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochroni zwierząt, w tym opracowywanie i realizacja gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
2) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
3) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
4) realizacja zadań wynikających z Ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wydawanie decyzji w tym zakresie,
5) prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych służących ochronie środowiska,
6)  koordynacja działań i współpraca w zakresie rolnictwa w tym
     współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Izbą Rolniczą,
7) sporządzanie zeznań świadków dotyczących potwierdzenia okresów pracy w gospodarstwie rolnym oraz stwierdzania własnoręczności podpisów na umowach dzierżawy gruntów w obrocie cywilnym,
8)realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie spraw związanych z realizowanymi zadaniami w ramach stanowiska pracy,
9)współdziałanie z Gminną Spółką Wodną,
10)prowadzenie spraw związanych z realizacją „programu azotanowego”,
11)współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowywania inwestycji do realizacji zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
12)nadzór i kontrola w terenie nad prawidłowością przebiegu realizacji inwestycji,
13)nadzór nad dokumentacją związaną z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz z użytkowaniem inwestycji,
14) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami,
15) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
17) prowadzenie rejestrów wydawanych zezwoleń, o których mowa w punktach: 14, 15 i 16 w tym rejestracja w systemie CEIDG niezbędnych wymaganych przepisami prawa informacji w powyższym zakresie,
18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych;
19) prowadzenie spraw, w tym opiniowanie, wydawanie postanowień z zakresu prawa geologicznego i górniczego,
20) szacowanie szkód w rolnictwie,
21) prowadzenie spraw związanych z melioracją a należących do zadań gminy,
22) współpraca ze Związkiem Komunalnym Gmin Powiatu Chełmińskiego w/s gospodarki odpadami,
23) prowadzenie spraw należących do zadań własnych gminy, a wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
24) prowadzenia spraw należących do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związanych z funkcjonowaniem kąpielisk, a wynikających z ustawy prawo wodne oraz prowadzenie innych spraw należących do zadań Gminy, a wynikających z ustawy prawo wodne;
25) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stolno, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,
26) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
27) Realizacja uchwały Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21.04.2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie gminy Stolno,
28) współpraca z kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy Stolno oraz realizacja zadań gminy wynikających z ustawy Prawo łowieckie w tym: prowadzenie spraw wynikających z opiniowania rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich, współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich oraz z nadleśniczymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
29) prowadzenie kontrolki wydatków dotyczących środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym przygotowywanie danych do sprawozdawczości w tym zakresie.

Powiadom znajomego