W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko ds. administrowania siecią informatyczną, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych

Stanowisko ds. administrowania siecią informatyczną, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy unijnych
mgr inż. Janusz Frąckiewicz
Pokój 8
(56) 677-09-22
e-mail: admin@stolno.com.pl
www.stolno.com.plZakres czynności / kompetencje:

1) administrowanie siecią informatyczną oraz nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania będącego w posiadaniu Urzędu Gminy Stolno, a w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z zakupem oraz dostawą niezbędnych
    urządzeń i oprogramowania komputerowego,
b) administrowanie systemami i zasobami baz danych i informacji oraz
    systemami technologii informatycznej i nominowania się (Internet/Intranet) w tym również nadzór nad ochroną zasobów danych i informacji przetwarzanych w systemach informatycznych,
c) nadzorowanie bieżącej archiwizacji wybranych zasobów danych i
    informacji,
d) koordynowanie spójnego rozwoju technologicznego, organizacyjnego i
    funkcjonalnego w zastosowaniu systemów informatycznych
2)    znajomość obsługi programów operacyjnych i użytkowych będących w dyspozycji Urzędu Gminy Stolno oraz nadzór nad ich prawidłowym działaniem,
3)    pełnienie funkcji administratora strony WWW Gminy Stolno oraz jej aktualizacja,
4)    prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych , a w szczególności :   
       a) opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych oraz ich bieżąca aktualizacja w powiązaniu z budżetem gminy,
       b) opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia
           zamówienia publicznego,
       c) opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
       d)opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
            podstawie dokumentacji przedłożonej przez merytorycznego pracownika
       e) przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia
            publicznego wraz z wyborem wykonawcy,
        f) przekazywanie informacji o wyniku postępowania w sprawie udzielenia
            zamówienia publicznego pracownikowi merytorycznemu i skarbnikowi
            gminy,
        g) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zamówień publicznych
        h) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych
        i) monitorowanie przebiegu zamówień publicznych,
        j) gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i  sprawozdawczym
           dotyczących realizacji zamówień publicznych,
        k) prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w
           postępowaniu o zamówienie publiczne w zakresie sporządzania
           dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowania,
        l) prowadzenie rejestru postępowania o zamówienie publiczne,
         ł) nadzór nad terminowością podpisania umów będących wynikiem
           postępowań o zamówienie publiczne oraz zwrotu wadiów,
5) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków i funduszy unijnych jako środek współfinansowania zadań gminy, a w szczególności:
a) przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych we współpracy z pracownikami merytorycznymi urzędu oraz kierownikami jednostek organizacyjnych,
b) przygotowywanie wniosków o płatności, przygotowywanie sprawozdań oraz bieżący monitoring i promocja realizowanych projektów z funduszy unijnych,
6) prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań oraz trwałością projektów: „Infostrada Kujaw i Pomorza”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 3”, w tym pełnienie funkcji koordynatora projektów;
7) przeprowadzania okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.  w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247);
8) nadawanie uprawnień technicznych jako lokalny administrator ról (LAR)  użytkownikom rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Stanu Cywilnego w aplikacji ŹRÓDŁO oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Kierownikiem USC w Stolnie;
9) pełnienie roli Lokalnego Administratora Systemu (LAS) ŹRÓDŁO i realizacja zadań z tym związanych;
10) obsługa aplikacji EMUiA do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów dla Gminy Stolno w roli administratora;
11) prowadzenie punktu potwierdzania profili zaufanych ePUAP w Urzędzie Gminy Stolno oraz nadzór nad prawidłowym działaniem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Stolno na ePUAP,
12) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
13) zakładanie kont dla pracowników Urzędu Gminy Stolno do przeglądania danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, o którym mowa w art. 138d  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  jako administrator z ramienia organu podatkowego gminy tj. Wójta Gminy Stolno,
14) pełnienie funkcji administratora systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno Nr 116/2016 z dnia 28.12.2016 r., do którego zadań należy w szczególności:
a) uczestniczenie w pracach zespołu opracowującego dokumentację SWB i PBE;
b)  zakładanie i likwidowanie konta oraz przydzielanie pierwsze hasła Użytkownikom ASTIP;
c) konfigurowanie sprzętu i oprogramowania oraz kontrolowanie konfiguracji sprzętu i oprogramowania w czasie eksploatacji ASTIP;
d) prowadzenie ewidencji sprzętu, oprogramowania i nośników danych;
e)przeciwdziałanie wpływom wirusów komputerowych i szkodliwego oprogramowania na działanie ASTIP;
f)  reagowanie na sygnały o incydentach BTI i usuwanie ich skutków;
g) informowanie Pełnomocnika OIN i Inspektora BTI ASTIP o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ASTIP;
h) prowadzenie okresowego szkolenia oraz działania informacyjno-uświadamiającego dla Użytkowników ASTIP,
i) uczestniczenie w  okresowych analizach ryzyka i opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa;
j)  serwisowanie i naprawa sprzętu,
k)prowadzenie następującej dokumentacji: „Dziennika ewidencji Użytkowników ASTIP”, „Dziennika ewidencji sprzętu, nośników i oprogramowania”; „Dziennik działania Administratora ASTIP”; „Dziennika ewidencji zmian oprogramowania, konfiguracji lub naprawy sprzętu ASTIP,
15) realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 26.10.2017 r. w/s zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w zakresie organizowania zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjnych oraz zamówień, których wartość przekracza wartości określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz kompletowania i archiwizacji z tego tytułu akt w imieniu jednostki obsługującej jaką jest Urząd Gminy Stolno dla jednostek obsługiwanych którymi są: Szkoła Podstawowa w Stolnie, Szkoła Podstawowa w Robakowie i Szkoła Podstawowa w Wabczu,
16) realizacja jako informatyk wyznaczony przez administratora danych osobowych zadań, o których mowa w § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 50/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 11 maja 2018 r. w/s wprowadzenia polityki ochrony danych w Urzędzie Gminy Stolno z późn.zm. oraz ponoszenie odpowiedzialności za sprawność i konserwację oraz wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemów informatycznych do przetwarzania danych osobowych,
17) realizacja zarządzenia Nr 126/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.12.2018 r. w/s używania legalnego oprogramowania,
18)  realizacja zarządzenia Nr 127/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.12.2018 r. w/s zarządzania oprogramowaniem;
19) realizacja jako informatyk w ramach pionu ochrony danych osobowych następujących zadań:
a)  zarządzanie systemem do przetwarzania danych osobowych,
b) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe,
c) przydzielanie każdemu użytkownikowi identyfikator oraz hasło do systemu do przetwarzania dokonuje modyfikacji uprawnień oraz usuwa konta użytkowników zgodnie z zasadami określonymi w polityce ochrony danych,
d) podejmowanie działania w zakresie ustalania i kontroli identyfikatorów dostępu do systemu informatycznego, prowadzi wykaz indywidualnych identyfikatorów przydzielonych użytkownikom,
e) w sytuacji stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń systemu do przetwarzania, w którym przetwarzane są dane osobowe, informowanie administratora oraz inspektora ochrony danych i współdziałanie z nimi przy ustalaniu przyczyn i usuwaniu skutków naruszenia,
f)sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem napraw, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe, nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu informatycznego,
g) przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji infrastruktury informatycznej urzędu,
h) odpowiadanie za zamówienia oprogramowania i sprzętu komputerowego,
i) przechowywanie dokumentacji związanej z użytkowanym w urzędzie oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym,
j)szkolenie pracowników w zakresie stosowanego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
20)  obsługa systemu e-sesja oraz dbałość o sprawność sprzętu do obsługi systemu, w tym nagrywanie obrad Rady Gminy Stolno oraz obsługa systemu do elektronicznego głosowania, publikowanie nagrań oraz wykazów imiennych głosowań z obrad Rady Gminy Stolno z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych na stronie BIP Urzędu Gminy Stolno oraz przekazywanie nagrań z obrad i wyników głosowań imiennych pracownikowi na stanowisku ds. samorządu terytorialnego i działalności gospodarczej celem ich archiwizacji a także wysyłanie systemem sms informacji o posiedzeniach rady i komisji w terminach zgodnych z zapisami statutu Gminy Stolno,

21) obsługa gminnego systemu sms,
22) obsługa samochodu osobowego marki VX Passat zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy w/s ustalenia regulaminu korzystania z samochodów służbowych będących w dyspozycji Urzędu gminy Stolno w tym m.in. prowadzenie kart drogowych, miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa oraz nadzór merytoryczny nad wydatkami związanymi z użytkowaniem pojazdu (w tym ich zatwierdzanie),

23) nadzór informatyczny dotyczący zadań określonych Zarządzeniem nr 128/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 11.12.2019 r. w/s wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad obsługi informatycznych nośników danych  lub danych przekazanych drogą elektroniczną oraz zasady wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
24) pełnienie roli Merytorycznego Administratora Systemu w Urzędzie Gminy Stolno oraz zadań mu przypisanych Zarządzeniem Wójta Gminy Stolno nr 129/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie wdrażania oraz użytkowania systemów teleinformatycznych, dla których Urząd Gminy Stolno  jest użytkownikiem, a które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych,
25) zakładanie kont użytkowników dla pracowników dokonujących czynności rejestrowania danych i informacji w systemie CEIDG.

Powiadom znajomego