W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej
86-212 Stolno   
tel. (56) 677-09-01   
e-mail: gzk@stolno.com.pl  
        
    Skład:  
       
    mgr inż. Andrzej Jesiołek  
    Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
    tel.(56) 677-09-01    tel. kom. 512 346 260
    e-mail: gzk@stolno.com.pl  

Zadania : 

1) nadzór nad prawidłową eksploatacja, utrzymaniem i obsługą stacji poboru i uzdatniania wody wraz siecią wodociągową na terenie Gminy Stolno,
2) nadzór na prawidłową eksploatacją, utrzymaniem i obsługą oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjna,
3) zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania referatu, w tym nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Referat Gospodarki Komunalnej jako jego kierownik,
4) organizowanie i pełnienie nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw, usuwaniem awarii i usterek,
5) nadzór nad prawidłowym stanem technicznym urządzeń i budowli oraz właściwym stanem technicznym i estetycznym ich otoczenia,
6) organizowanie i tworzenie warunków do planowania, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie sanitacji wsi na terenie gminy oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi jednostkami na terenie gminy i na zewnątrz,
7) przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskiwania środków unijnych i innych zewnętrznych środków,
8) inicjowanie udziału gminy w otwartych konkursach i programach związanych z funduszami strukturalnymi,
9) dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu, opracowywanie kalkulacji i propozycji stawek za wodę i ścieki oraz przygotowywanie propozycji do budżetu gminy,
10) prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości,
11) przyjmowanie wniosków i przygotowywanie zezwoleń na wykonywanie przyłączy indywidualnych,
12) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta związanych z realizacja zadań referatu,
13) prowadzenie analizy i oceny potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej,
14) ocena problemów mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,
15) wystawianie i ewidencja  zleceń na wykonywanie usług i zamówień,
16) prowadzenie spraw w zakresie właściwej eksploatacji i konserwacji stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
17)  prowadzenie spraw w zakresie właściwej eksploatacji i konserwacji przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej,
18) nadzór nad prawidłowym utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej urządzeń poboru, uzdatniania i dostawy wody,
19) nadzór nad usuwaniem awarii, przecieków wody na zaworach, hydrantach i innych urządzeniach wodociągowo – kanalizacyjnych,
20) nadzór nad pracami hydrauliczno – montażowych przy usuwaniu awarii wodociągów i kanalizacji,
21) nadzór nad odczytywaniem wodomierzy u odbiorców wody i zbieraniem opłat za wodę i ścieki przez inkasentów,
22) prowadzenie spraw w zakresie właściwej eksploatacji urządzeń znajdujących się na wyposażeniu oczyszczalni ścieków,
23) nadzór nad przyjmowaniem i ewidencjonowaniem ścieków dowożonych do punktu zlewnego,
24) nadzór nad prawidłowym wyglądem w tym dbałością o czystość i zieleń na terenie oczyszczalni ścieków i hydroforni,
25) właściwe gospodarowanie mieniem znajdującym się na wyposażeniu hydroforni i oczyszczalni ścieków,
26) prowadzenie spraw w zakresie postępowań w sprawach umów, w tym ich ewidencja oraz wniosków dłużników o rozłożenie na raty, odroczenie płatności lub umorzenie należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, a także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart przedpłatowych dla dłużników za wodę i ścieki,
27) prowadzenie i rozliczanie kart dla pojazdów będących w dyspozycji referatu gospodarki komunalnej,
28) nadzór nad obsługą ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym, w tym nadzór nad wywozem osadów ściekowych  elementów stałych z tłoczni ścieków, nadzór nad obsługą beczkowozu asenizacyjnego,
29) koordynowanie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej oraz usług przesyłowych do gminnych obiektów stanowiących mienie komunalne gminy (w tym do gminnych obiektów oświatowych), a w szczególności nadzór nad prawidłową realizacją umów i prowadzeniem postępowań wyłaniających wykonawcę usług,
30) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
31) realizacja zadań wynikająca z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w tym m.in. wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zezwoleń na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków, zezwoleń na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
32) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Kierownik Urzędu Gminy Stolno - Wójt Gminy Stolno, a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
2. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy Stolno, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań należących do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej, w tym odpowiada za prawidłową organizację pracy Referatu.
 
        
   mgr Anna Kraskowska - Ogonowska
    Stanowisko do spraw obsługi opłat za wodę i ścieki
    tel. (56) 677-09-12   
    e-mail: woda@stolno.com.pl 


mgr Katarzyna Masalska 
Stanowisko do ewidencji dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych i majątku gminy
tel.(56) 677-09-13
e-mail: podatki2@stolno.com.pl        

   
Konserwator sieci wodociągowych i uzdatniających – Mirosław Ćmil 
Konserwator sieci wodociągowych i uzdatniających – Krzysztof Dzięcioł
Konserwator sieci wodociągowych i uzdatniających – Piotr Miraszewski  

Konserwator Oczyszczalni ścieków – Marian Kunkel

Konserwator Oczyszczalni ścieków – Piotr Krypciak                                                  
Konserwator Oczyszczalni ścieków - Maciej Majchrzak
   

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane