W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Referat Planowania i Finansów

Referat Planowania i Finansów


Skład:


mgr Beata Bigos
Skarbnik Gminy
e-mail: skarbnik@stolno.com.pl

Zakres czynności / kompetencje:
Do zadań Skarbnika należy:

1) opracowywanie projektu budżetu Gminy, analizowanie zgłoszonych do projektu budżetu poprawek Komisji i Radnych Gminy, weryfikacja planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych i zadań na etapie projektowania i wykonywania budżetu, dokonywanie zmian w budżecie, opracowywanie i dokonywanie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej,
2) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
3) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Referat Planowania i Finansów jako jego kierownik,
4) organizowanie właściwego sporządzania, przyjmowania i obiegu dokumentów finansowych i ich kontrola zgodnie z procedurą kontroli wewnętrznej i zarządczej,
5) współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, negocjacji, kredytów i pożyczek,
6) występowanie o opinię regionalnej izby obrachunkowej dot. zaciągania zobowiązań kredytowo – pożyczkowych przez Gminę Stolno zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
7) przygotowywanie wystąpień o opinie i wyjaśnienia,
8) podpisywanie umów i oświadczeń wymagających z mocy przepisów szczególnych jego kontrasygnaty,
9) wykonywania określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
10) kreowanie Polityki Rachunkowości Gminy poprzez:
a) opracowanie wytycznych i ogólnych zasad Polityki Rachunkowości oraz nadzór nad ich realizacją,
b) ustalenie wytycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wyniki kontroli dotyczących ustalenia polityki rachunkowości,
c) akceptowanie w formie parafowania regulacji wewnętrznych w zakresie polityki rachunkowości,
d) przygotowanie upoważnień Wójta Gminy dotyczących powierzenia innym osobom obowiązków odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę o finansach publicznych,
e) przygotowanie upoważnień Wójta Gminy dotyczących powierzenia innym osobom obowiązków odpowiedzialności w zakresie rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości,
11) w celu realizacji swoich zadań Skarbnik ma prawo:
a) żądać od dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników realizujących politykę rachunkowości Gminy Stolno w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień,
b) wnioskować do Wójta Gminy o przeprowadzenie kontroli w zakresie polityki rachunkowości,
c) do otrzymywania do wiadomości zaleceń pokontrolnych oraz protokołów kontroli w zakresie polityki rachunkowości,
12) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
13) przyjmowanie i analizowanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych z Urzędu Gminy Stolno i jednostek budżetowych,
14) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji finansowych i przekazywanie ich po podpisaniu przez uprawnione osoby do wymienionych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów odbiorców,
15) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań jednostkowych oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych w zakresie wydatków strukturalnych oraz terminowe ich przekazywanie do odbiorców,
16) sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu Gminy,
17) przyjmowanie i sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym oraz weryfikacja wybranych pozycji jednostkowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu, z Urzędu Gminy Stolno i jednostek budżetowych,
18) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych po dokonaniu wzajemnych wyłączeń tj:
a) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
b) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
c) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
19) sporządzanie skonsolidowanego bilansu budżetu gminy,
20) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu i planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy,
21) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowiskach pracy w ramach Referatu Planowania i Finansów, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
22) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub  upoważnień Wójta Gminy Stolno;
23) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Kierownik Urzędu Gminy Stolno - Wójt Gminy Stolno, a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
2. Skarbnik Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych pełni funkcję Głównego Księgowego Budżetu Gminy i kieruje Referatem Planowania i Finansów.
3. Zgodnie ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy Stolno skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań należących do zakresu działania Referatu Planowania i Finansów oraz obsługi kasy i egzekucji opłat za wodę i ścieki.
 
  mgr Magdalena Pyra
stanowisko do spraw rozliczeń księgowych
e-mail: ksiegowoscurzedu@stolno.com.pl

Zakres czynności / kompetencje:

1) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów dotyczących wydatków budżetowych, funduszy, inwestycji – ich przygotowanie do przelewów,
2) sporządzanie i przesyłanie do banku przelewów dotyczących zobowiązań,
3) prowadzenie ewidencji i kontroli wyciągów bankowych,
4) sporządzanie codziennych wydruków wyciągów bankowych dla poszczególnych ewidencji księgowych,
5) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Elektronicznego Obiegu dokumentów w Referacie Planowania i Finansów, w tym sporządzanie dowodów wewnętrznych mających na celu prawidłowe obciążenie poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy we współpracy ze skarbnikiem gminy oraz osobami odpowiedzialnymi za poszczególne ewidencje księgowe,
6) współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie prawidłowości zatwierdzania dokumentów do zapłaty (p.w. faktur) w systemie EOD,
7) wyrywkowa kontrola kasy,
8) ewidencjonowanie dofinansowania i rozliczanie kosztów młodocianych pracowników;
9) sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy;
10) sporządzanie list wypłat wynagrodzeń wynikających z umów zleceń, umów o dzieło i innych wypłat,
11) zgłaszanie zleceniobiorców do ZUS;
12) rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
13) obsługa finansowa radnych i sołtysów (naliczanie diet, sporządzanie list płac, odprowadzanie podatków, sporządzanie deklaracji PIT-R i PIT 11, rozliczanie podróży krajowych i zagranicznych);
14) obliczanie zasiłków chorobowych i zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
15) wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach;
16) naliczanie i odprowadzanie składek ZUS;
17) sporządzanie raportów imiennych ZUS RMUA;
18) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
19) wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych dla obecnych i byłych pracowników Urzędu Gminy,
20) sporządzanie sprawozdań do GUS;
21) rozliczanie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-8R, PIT-11, PIT-40, IFT-1R);
22) sporządzanie przelewów wynagrodzeń;
23) występowanie do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków;
24) występowanie do ZUS o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
25) ewidencjonowanie i prowadzenie spraw dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy, GOPS w Stolnie i GBP w Stolnie,
26) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
27) prowadzenie ewidencji środków trwałych majątku gminy o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł;
28) rozliczanie inwentaryzacji,
29) lokowanie okresowo wolnych środków budżetowych we współpracy ze Skarbnikiem Gminy,
30) monitorowanie wpływów środków należnych budżetowi państwa a w szczególności rachunku pomocniczego pn."Zwroty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej" i niezwłoczne informowanie - w formie wydruków z systemu HOME Banking - osoby upoważnionej do obsługi świadczeń w systemie SYGNITY o wpływach od dłużników alimentacyjnych w celu rozliczenia wpłat przez ten system na należność główną i odsetki,
31) archiwizacja dowodów księgowych będących w posiadaniu stanowiska pracy,
32) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych będących zadaniem własnym gminy realizowanym na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych, w tym między innymi:
a) przyjmowanie wniosków i załączników do wniosków,
b) wydawanie decyzji administracyjnych,
c) naliczanie świadczeń wg obowiązujących przepisów,
d) sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych,
e) sporządzanie miesięcznej sprawozdawczości,
 f) obsługa systemu informatycznego,
33)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i wypłatą dodatku energetycznego będącego zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r Prawo energetyczne, w tym między innymi:
a) przyjmowanie wniosków i załączników do wniosków,
b) wydawanie decyzji administracyjnych,
c) naliczanie świadczeń wg obowiązujących przepisów,
d) sporządzanie list wypłat dodatków energetycznych,
e) sporządzanie miesięcznej sprawozdawczości,
f) obsługa systemu informatycznego,
34)  realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowiskach pracy w ramach Referatu Planowania i Finansów, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno;
35)  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Skarbnik Gminy Stolno oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.mgr Anna Kraskowska-Ogonowska
stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej budżetu oraz obsługi opłat za wodę 
e-mail: finanse2@stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:

1) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu Gminy w zakresie:
a) dochodów wpływających na rachunek bieżący budżetu Gminy i ich rozliczania, w tym uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z urzędami skarbowymi,
b) środków pieniężnych przekazywanych do Urzędu Gminy i jednostek budżetowych,
c) pozostałych wpływów do budżetu Gminy,
d) przychodów, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty udzielonych pożyczek,
e) rozchodów, rozchodów tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych pożyczek,
f) lokowania wolnych środków,
g) rozrachunków,
h) prowadzenie ewidencji pozabilansowej planów dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
i)  kompletowanie, dekretowanie, nadawanie numerów,  bieżące ewidencjonowanie dowodów księgowych i ich wpinanie chronologicznie do segregatorów oraz opisywanie segregatorów zgodnie z uregulowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi w sprawie wykazu akt i haseł klasyfikacji,
j) sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald (analitycznie i syntetycznie) kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych,
2) prowadzenie ewidencji syntetycznej w zakresie wydatków nie wygasających i uruchamianie środków z rachunku bankowego środków nie wygasających Urzędowi Gminy,
3) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w zakresie budżetu Gminy i uruchamianie tych środków do Urzędu Gminy i jednostek budżetowych Gminy Stolno,
4) prowadzenie rozliczeń dochodów Skarbu Państwa,
5) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów w zakresie prowadzonej ewidencji organu,
6) monitoring sprawozdań jednostkowych wpływających do referatu planowania i finansów,
7) terminowe sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych, zbiorczych sprawozdań budżetowych z dochodów i z wydatków (Rb-27s i Rb-28s) zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową,
8) przechowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych (Rb -27 ZZ, Rb-50 D – Krajowe Biuro Wyborcze, Rb-50 W – Krajowe Biuro Wyborcze, Rb-50 D – Województwo Kujawsko-Pomorskie, Rb-50-W – Województwo Kujawsko-Pomorskie, Rb-ZN – Krajowe Biuro Wyborcze, Rb-ZN – Województwo Kujawsko-Pomorskie, Rb-27-ZZ, Rb-27s, Rb-28s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-Z, RB-28NWS),
9) terminowe sporządzanie zbiorczego sprawozdania o wydatkach strukturalnych poniesionych przez Gminę Stolno Rb-WSa,
10)przeprowadzenie inwentaryzacji kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych dla poszczególnych rachunków oraz w drodze weryfikacji poprzez porównane danych księgowych z odpowiednimi dokumentami,
11) przechowywanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań Rb-WSa,
12) naliczanie opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
a) prowadzenie ewidencji analitycznej przypisów, odpisów i wpłat należności według odbiorców i płatników, wodomierzy i ich stanów oraz zużycia wody zgodnego z ryczałtem,
b)comiesięczne uzgadnianie analityki z ewidencją urzędu,
c)sporządzanie informacji o ulgach w spłacie należności za wodę i ścieki w trybie określonym odrębną uchwałą rady na podstawie prowadzonej ewidencji analitycznej (na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku),
d) współdziałanie z inkasentami za pomocą obsługi urządzeń przenośnych inkasenckich typu PSION w celu aktualizowania stanów wodomierzy oraz rozliczanie kwitariuszy K-103 zwróconych do referatu przez inkasentów,
e) bieżąca weryfikacja zaległości opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz ścisła współpraca i współdziałanie ze stanowiskiem ds. administracyjnych i obrony cywilnej w zakresie windykacji niepodatkowych należności budżetowych, w szczególności opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
f) ścisła współpraca oraz współdziałanie z kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej,
g) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT oraz terminowe wystawianie i wysyłanie faktur VAT,
h) uzgadnianie ewidencji rejestrowej sprzedaży z ewidencją rejestrową i rozrachunkową Urzędu w zakresie podatku od towarów i usług; 
13) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Skarbnik Gminy Stolno oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
 
mgr Bartłomiej Raś 
stanowisko ds. wymiaru podatków
e-mail: podatki@stolno.com.pl 

Zakres czynności / kompetencje:

1) dokonywanie wymiaru, przypisów i odpisów w podatku od nieruchomości, podatku rolnymi leśnym od osób prawnych i od osób fizycznych,
2) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji oraz korekt deklaracji w podatku os nieruchomości, rolnym i leśnym od osób prawnych i od osób fizycznych,
3) prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
4) prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów i ich miesięczne uzgadnianie z księgowością podatkową,
5) wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o powierzchni gospodarstwa rolnego bądź użytków rolnych,
6) przygotowywanie decyzji rozstrzygających odwołania w sprawach podatków i opłat,
7) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wzorów deklaracji w podatku od nieruchomości dla osób prawnych i fizycznych, w podatku rolnym i leśnym dla osób prawnych i fizycznych,
8) opracowywanie projektów uchwał rady Gminy dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości,
9) opracowywanie projektów uchwał rady Gminy dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych , obsługiwanych na stanowisku,
10) prowadzenie spraw oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji organu podatkowego I instancji oraz kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
11) sporządzanie wniosków i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących umarzania zaległości, odraczania, rozkładania na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
12) uzgadnianie rejestrów decyzji uznaniowych z księgowością podatkową,
13) przygotowywanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w zakresie podatku rolnego oraz od nieruchomości,
14) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat lokalnych,
15) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej, w tym o pomocy de minimis, dla której organem udzielającym jest Wójt Gminy,
16) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej,
17) sporządzanie postanowień w zakresie przyznawania ulg w podatkach naliczanych i pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj. w podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, podatku od umów cywilnoprawnych,
18) sporządzanie sprawozdań RB-27S i Rb-PDP w zakresie skutków obniżania górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień,
19) sporządzanie projektu budżetu w części dotyczącej dochodów podatkowych i opłat lokalnych realizowanych na stanowisku,
20) współpraca z Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą w zakresie odprowadzania składek,
21) przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli wynikających z bieżących potrzeb w zakresie powszechności opodatkowania oraz rzetelności , a także dokonywanie oględzin nieruchomości celem zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz innych dokumentów,
22) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowiskach pracy w ramach Referatu Planowania i Finansów, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno;
23) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Skarbnik Gminy Stolno oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
 

mgr Katarzyna Masalska 
stanowisko ds. ewidencji dochodów z tytułu podatków, opłat lokalnych i majątku gminy 
e-mail: podatki2@stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:

1) prowadzenie ewidencji przypisów, wpłat, zwrotów i rozliczania nadpłat z tytułu podatków, opłat lokalnych i dochodów z majątku gminy,
2) księgowanie wpłat podatków, opłat lokalnych i dochodów z majątku gminy oraz należności nieprzypisanych, a należnych od podatników,
3) kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników i inkasentów,
4) rozliczanie i kontrola rachunkowa wpłat od inkasentów podatków i opłat lokalnych,
5) bieżąca weryfikacja zaległości podatkowych i prowadzenie czynności windykacyjnych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz dokonywanie wpisów na hipotekę,
6) ustalanie na podstawie ewidencji księgowej danych niezbędnych do wydawania zaświadczeń w podatkach i opłatach lokalnych,
7) dokonywanie rozliczeń i kontroli kwitariuszy K-103 pobranych przez inkasentów,
8) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z wpływów podatkowych i z dochodów z majątku gminy,
9) miesięczna weryfikacja kont księgowych podatników,
10) wydawanie postanowień  w sprawie stwierdzenia nadpłaty bądź zwrotu nadpłaty,
11) miesięczne uzgadnianie zestawienia z wymiarem prowadzonym na stanowisku do spraw wymiaru podatków,
12) opracowywanie projektów uchwał dotyczących inkasa,
13) prowadzenie działań mających na celu windykację należności o charakterze cywilno-prawnym stanowiących dochód budżetu Gminy Stolno,
14) dokonywanie wymiaru, przypisów i odpisów w podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych,
15) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji oraz korekt deklaracji w podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych,
16) prowadzenie postępowań podatkowych z zakresu podatku od środków transportowych,
17) przygotowywanie decyzji rozstrzygających odwołania w sprawach podatku od środków transportowych,
18) opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na kolejny rok budżetowy,
19) prowadzenie spraw oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji organu podatkowego I instancji oraz kierowanie spraw do samorządowego Kolegium Odwoławczego,
20) sporządzanie wniosków i decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących umarzania zaległości, odraczania, rozkładania na raty należności z tytułu podatku od środków transportowych,
21) sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-PDP w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych,
22) sporządzanie projektu budżetu w części dochodów realizowanych na stanowisku,
23) terminowe prowadzenie postępowań w ramach funduszu sołeckiego dotyczących procedury składania i rozpatrywania wniosków sołectw, protokołów zebrań wiejskich, pism dotyczących zatwierdzeń i odrzuceń wniosków oraz:
a) terminowe i prawidłowe opracowywanie „informacji o wysokości przypadających na dane sołectwo” przekazywanych przez Wójta sołectwom oraz sporządzanie „Informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo oraz wysokości kwoty bazowej (KB) przekazywanej wojewodzie przez wójta w roku poprzedzającym rok budżetowy”,
b) opracowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach funduszu sołeckiego,
c) kontrola kwalifikacji wydatkowania środków funduszu sołeckiego na dany rok,
d) opracowywanie wniosku do wojewody w sprawie zwrotu w formie dotacji celowej części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego,   
24) prowadzenie rejestru sprzedaży VAT oraz terminowe wystawianie i wysyłanie faktur VAT,
25) uzgadnianie ewidencji rejestrowej sprzedaży z ewidencją rejestrową i rozrachunkową Urzędu w zakresie podatku od towarów i usług,
26) bieżąca weryfikacja zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy, czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości gminy, należności z tytułu czasowego zajęcia terenu, odszkodowań za korzystanie z gruntu gminy bez tytułu prawnego, sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym,
27) windykacja należności cywilno-prawnych Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy, czynszu najmu, dzierżawy nieruchomości gminy, należności z tytułu czasowego zajęcia terenu, odszkodowań za korzystanie z gruntu gminy bez tytułu prawnego, sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym w tym:
a)  wysyłanie wezwań do zapłaty, wezwań ostatecznych przedsądnych, wezwań z klauzulą wpisu do krajowego rejestru długów,
b) przygotowywanie dokumentów źródłowych i windykacyjnych oraz wykazu niespłaconych zaległości celem podjęcia postępowania sądowego o zapłatę i wszczęcia egzekucji komorniczej,
c) współpraca z radcą prawnym w zakresie monitorowania przebiegu postępowań o wyegzekwowanie należności,
d) ustalanie następców prawnych odpowiedzialnych za spłatę zobowiązań względem Gminy w przypadku zgonu dłużnika lub bezskuteczności postępowania egzekucyjnego,
e) współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, organami i instytucjami publicznymi w zakresie ustalania danych o dłużnikach niezbędnych do prowadzenia skutecznej windykacji,
f) korespondencja i obsługa informacyjna dłużników w zakresie prowadzonych spraw windykacyjnych,
g) prowadzenie teczek windykacyjnych zawierających dokumenty dotyczące przebiegu prowadzonych postępowań o wyegzekwowanie należności,
h) wnioskowanie o umorzenie z urzędu nieściągalnych należności pieniężnych, po uprzednim uzyskaniu opinii prawnej,
i) sporządzanie raportów dotyczących realizacji czynności windykacyjnych,
j)  zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym,
28)  stały monitoring spraw skierowanych do sądu i do egzekucji komorniczej we współpracy z radcą prawnym,
29) kierowanie wniosków do sądu celem ustanowienia hipoteki zabezpieczającej zaległość,
30) sporządzanie wyceny należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych w zakresie odpisów aktualizujących raz w roku na dzień bilansowy do ostatniego dnia lutego roku następnego,
31) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowiskach pracy w ramach Referatu Planowania i Finansów, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno;
3232) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Skarbnik Gminy Stolno oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
 

mgr Elżbieta Goździewska
stanowisko głównej księgowej - samodzielnej księgowej bilansisty placówek oświatowych
e-mail: ksiegowoscoswiaty@stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:

1. realizacja zadań wynikających z Uchwały Nr XXII/168/2016 Rady Gminy Stolno  dnia 30.12.2016 r. w/s zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno w imieniu jednostki obsługującej jaką jest Urząd Gminy Stolno dla jednostek obsługiwanych, którymi są: Szkoła Podstawowa w Stolnie, Szkoła Podstawowa w Wabczu, Szkoła Podstawowa w Robakowie, Gimnazjum Nr 1 w Stolnie i Gimnazjum nr 2 w Robakowie, w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości w tym w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej;
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
3) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym; dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych i innych z planem finansowym;
4) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) rozliczanie środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami z budżetu Gminy;
6) ewidencjonowanie majątku trwałego oraz mienia ruchomego, będącego w użytkowaniu jednostek obsługiwanych oraz nadzorowanie pod względem finansowym gospodarowania składnikami majątkowymi, podlegającymi ewidencji analitycznej;
7) okresowe i  terminowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów  - z wyłączeniem inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego;
8) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
9) wykonanie/ sporządzanie  sprawozdań budżetowych, finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych;
10) obsługa finansowa rachunków dochodów własnych;
11) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
12) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej;
13) sprawowanie kontroli przestrzegania dyscypliny budżetowej;
14) przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji stanowiących podstawę opracowania projektów planów finansowych w zakresie umożliwiającym kierownikom jednostek obsługiwanych sporządzenie lub zmianę planów finansowych;
15) obsługa finansowa projektów i programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i środków zagranicznych;
16) kontrola transakcji finansowych oraz nadzór nad sprawnym obiegiem dokumentów księgowych;
17) nadzorowanie prawidłowości i terminowości sporządzania list płac, rozliczania składek ZUS oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
18) sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
19) prowadzenie rejestru sprzedaży oraz rejestru zakupu VAT,
20) terminowe sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT dla jednostek objętych wspólną obsługą , o których mowa w § 3 pkt 1) – 5) uchwały nr XXII/168/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno lub ich korekt,
21) terminowe sporządzanie pliku JPK-VAT dla jednostek objętych wspólną obsługą, o których mowa w § 3 pkt 1) – 5) uchwały nr XXII/168/2016 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Stolno lub ich korekt, poprzez wygenerowanie pliku w systemie RADIX FKB+,
22) przechowywanie dokumentów stanowiących dokumentację podatkową , w szczególności deklaracji cząstkowych VAT jednostek oświatowych, wyciągów bankowych i innych informacji,
23) terminowe przekazywanie Gminie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT,
24) uzgadnianie rozliczeń z Gminą w zakresie przekazywania środków finansowych z tytułu rozliczeń podatku VAT,
25) prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT na poziomie jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości,
26) uzgadnianie ewidencji rejestrowej sprzedaży i zakupu  dla jednostek oświatowych z kontem rozrachunków z tytułu podatku VAT,
27) bieżące zapoznawanie się i analizowanie przepisów prawa, wyjaśnień i decyzji Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej oraz interpretacji podatkowych w sprawie podatku od towarów i usług VAT,
28) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowiskach pracy w ramach Referatu Planowania i Finansów, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
29) kompletowanie i archiwizacja dokumentów znajdujących się na stanowisku pracy związanych z realizowanymi zadaniami.
2.  wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Skarbnik Gminy Stolno oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno, a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
 

mgr Agnieszka Furmaga
Stanowisko do spraw obsługi finansowo - księgowej i budżetu Gminy 
e-mail: finanse@stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:


1) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i potwierdzaniem wadium zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych , czuwanie nad prawidłowym ich zwrotem oraz rozliczanie wykonawców z zabezpieczenia należytego wykonania umowy po zakończeniu inwestycji oraz po okresie gwarancji – rękojmi,
2) przyjmowanie i prowadzenie ewidencji bezgotówkowych wpłat wadium oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umowy określonych ustawą o zamówieniach publicznych,
3) przygotowywanie dokumentów do likwidacji kosztów inwestycji zakończonych,
4) prowadzenie ewidencji środków trwałych i spraw z nimi związanych oraz nadzór nad aktualizacją wartości  środków trwałych w jednostkach finansowanych z budżetu gminy,
5) sporządzanie sprawozdań środków trwałych,
6) przechowywanie materiałów dla instytucji finansowych niezbędnych przy zaciąganiu kredytów i pożyczek,
7) przygotowywanie dokumentów związanych z zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań finansowych np. weksle, deklaracje do weksli , itp. oraz ich ewidencja,
8) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem, uzgadnianiem i kontrolowaniem wpływu transz pożyczek i kredytów oraz czuwanie nad terminową i prawidłową spłatą rat kapitałowych, prowizji i odsetek,
9) obsługa i realizacja zapisów umów kredytowych oraz pożyczkowych z określonym przedmiotem kredytowania, w tym umów kredytowych z EBI (oprócz spłat prowizji, kapitału i odsetek, sporządzanie sprawozdań i raportów dotyczących sytuacji finansowej Gminy we współpracy ze skarbnikiem gminy),
10) współpraca przy opracowywaniu wniosków o kredyty oraz pożyczki z określonym przedmiotem kredytowania oraz wniosków o uruchamianie transz zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem realizacji robót ze stanowiskami realizującymi zadania inwestycyjne i ze skarbnikiem gminy,
11) sporządzanie analiz i prognoz dotyczących obsługi całości zadłużenia Gminy,
12) prowadzenie spraw związanych z kompleksowym ubezpieczeniem majątku gminy oraz osób i egzekwowaniem umów w tym zakresie,
13) współpraca przy opracowywaniu wniosków o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa (środków zwrotnych lub niepodlegających zwrotowi) dla projektów inwestycyjnych,
14) współpraca w zakresie opracowywania uchwał budżetowych,
15) we współpracy ze Skarbnikiem informowanie komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Stolno i gminnych jednostek organizacyjnych o kwotach dochodów i wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu i uchwalonym budżecie oraz o wprowadzonych w nim zmianach,
16) prawidłowe pod względem formalnym publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dedykowanych internetowych serwisach gminnych: uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu gminy i jego zmian, Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian, informacji z zakresu sprawozdawczości budżetowej,
17) terminowe przekazywanie dyspozycji pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe przysługujące jst z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki), według stanu środków określonego na:
a) 10ty dzień miesiąca – do 15tego dnia danego miesiąca,
b) 20ty dzień miesiąca – do 25tego dnia danego miesiąca.
18) sporządzanie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst (na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27-ZZ) terminach umożliwiających ich terminowe złożenie regionalnej izbie obrachunkowej oraz dysponentom głównym przekazującym dotacje,
19) sporządzanie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-ZN w terminach umożliwiających ich terminowe złożenie regionalnej izbie obrachunkowej oraz dysponentom głównym przekazującym dotacje,
20) sporządzanie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na podstawie sprawozdań jednostkowych w tym zestawień ewidencji analitycznej dochodów z podatków i opłat oraz opłat za wodę i ścieki w terminach umożliwiających ich terminowe złożenie regionalnej izbie obrachunkowej,
21) sporządzenie kwartalnych sprawozdań zbiorczych Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na podstawie uzgodnionej na tym stanowisku ewidencji przychodów i rozchodów, w terminach umożliwiających ich terminowe złożenie regionalnej izbie obrachunkowej,
22) sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostek posiadających osobowość prawną (instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) na podstawie sprawozdań jednostkowych, w terminach umożliwiających ich terminowe złożenie regionalnej izbie obrachunkowej, obowiązuje również sporządzanie i przekazywanie sprawozdań zerowych,
23) bieżące zbieranie i przechowywanie umów dotyczących działalności rozwojowej (inwestycyjnej), bieżące sporządzanie dowodów PK do ewidencji zaangażowania wydatków odrębnie dla zaangażowania: środków europejskich roku bieżącego, przyszłych lat oraz budżetowych dla roku bieżącego i budżetowych przyszłych lat,
24) bieżące zbieranie i przechowywanie umów dotyczących działalności bieżącej, sporządzanie na bieżąco dowodów Pk do ewidencji zaangażowania wydatków odrębnie dla zaangażowania: środków europejskich roku bieżącego, przyszłych lat oraz budżetowych dla roku bieżącego i budżetowych przyszłych lat w oparciu o prowadzone zbiory umów,
25) uzgadnianie ze Skarbnikiem Gminy zadań wieloletnich w celu ich ewentualnego włączenia do przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w podziale na grupy:
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych,
b) pozostałe zadania bez udziału środków zagranicznych, których na etapie planowania nie przewiduje się,
c)  umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,
26) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego z wyłączeniem gruntów, odzwierciedlającej stan na 31 grudnia danego roku budżetowego oraz analogiczny okres roku ubiegłego,
27) koordynowanie dokumentowania rozliczenia i odpowiedniego powiązania wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych oraz czuwanie nad zapewnieniem przechowywania dokumentów inwentaryzacyjnych zgodnie z art. 73 ustawy o rachunkowości,
28) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Skarbnik Gminy Stolno oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.
 

mgr Małgorzata Wardzińska
Stanowisko do spraw obsługi finansowo - księgowej Urzędu Gminy (jednostka)
e-mail: woda@stolno.com.pl


Zakres czynności / kompetencje:


1) prowadzenie ewidencji księgowej urzędu poprzez:
a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie dochodów i wydatków urzędu ( w tym m.in.: kompletowanie, dekretowanie, nadawanie numerów,  bieżące ewidencjonowanie dowodów księgowych i ich wpinanie chronologicznie do segregatorów oraz opisywanie segregatorów zgodnie z uregulowaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi w sprawie wykazu akt i haseł klasyfikacji ),
b) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych jako zadanie powiatu, w zakresie prowadzonej ewidencji,
c) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w układzie klasyfikacji budżetowej, budżetu sołeckiego wg. sołectw oraz w szczegółowości określonej w zawieranych umowach, w tym o przekazaniu dotacji urzędu w zgodności z planem finansowym,
d) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z wymogami określonymi w zawartych umowach, wytycznych do realizacji projektów, zgodnie z ustawodawstwem polskim i wymaganiami zagranicznymi, dla których wymagana jest odrębna ewidencja, sporządzanie sprawozdań z tego zakresu oraz współpraca z kierownikami tych projektów w zakresie realizowanych zadań,
e) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji budżetowej,
f) monitoring wykorzystanych środków finansowych na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej oraz kontrola stopnia ich wykorzystania,
g) sporządzanie comiesięcznych informacji dla obsługiwanych organizacyjnych urzędu z wykonania budżetu w zakresie prowadzonej ewidencji, poczynając od kwietnia danego roku,
h) uzgadnianie ewidencji syntetycznej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych z ewidencjami analitycznymi środków trwałych, przynależnych do wszystkich grup Klasyfikacji Środków Trwałych, prowadzonymi przez inne stanowiska RPiF, oraz z księgami inwentarzowymi,
i) sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald (syntetycznie) kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych ,
j)  rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych oraz zleconych (w ramach prowadzonej ewidencji) na koniec roku i zwracanie ich w obowiązującym terminie do na rachunek podstawowy budżetu gminy,
k) przeprowadzenie inwentaryzacji kont księgowych na ostatni dzień każdego roku obrotowego w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów, potwierdzenia sald środków pieniężnych dla poszczególnych rachunków oraz w drodze weryfikacji poprzez porównane danych księgowych z odpowiednimi dokumentami,
l) przygotowanie załączników wymaganych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
m) bieżące prowadzenie ewidencji księgowej wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Stolno,
n) prowadzenie ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych;
2) terminowe sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych  urzędu i organu oraz w zakresie ogółu operacji finansowych, ich terminowe ich przesyłanie w aplikacji informatycznej BesTi@ Skarbnikowi Gminy;
3) sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków zakresie strat, zestawienia zmian  funduszu) w zakresie działania urzędu;
4) prowadzenie rozliczeń Gminy jako podatnika podatku od towarów i usług poprzez:
a) przyjmowanie informacji cząstkowych VAT oraz plików JPK_VAT i ich korekt przekazywanych przez jednostki organizacyjne Gminy Stolno,
b) terminowe sporządzanie zbiorczej deklaracji VAT Gminy Stolno lub jej korekty poprzez zsumowanie danych zawartych w informacjach cząstkowych VAT jednostek lub ich korekt, przekazanych przez jednostki i przekazywanie ich do właściwego urzędu skarbowego,
c) terminowe sporządzanie pliku JPK_VAT Gminy Stolno i jego korekt, poprzez wygenerowanie pliku w systemie RADIX  FKB+ , na podstawie plików JPK_VAT jednostek i ich korekt, przesłanych przez jednostki i przekazywanie do systemu Ministerstwa Finansów,
d) sporządzanie w imieniu Gminy Stolno pozostałych informacji, do których składania obowiązani są podatnicy podatku VAT na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,
e) przechowywanie dokumentów stanowiących dokumentację podatkową Gminy Stolno jako podatnika VAT, w szczególności deklaracji VAT Gminy Stolno wraz z potwierdzeniem odbioru (UPO), wyciągów, bankowych, decyzji wydanych przez organy podatkowe, otrzymanych indywidualnych interpretacji podatkowych,  
f) terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT,
g) dokonywanie rozliczeń z jednostkami objętymi centralizacją VAT w zakresie przekazywania środków finansowych z tytułu rozliczeń podatku VAT,
h) prowadzenie ewidencji księgowej rozliczeń podatku VAT na poziomie centralnym zgodnie z ustawą o rachunkowości,
i) uzgadnianie ewidencji rejestrowej sprzedaży i zakupu dla Urzędu z kontem rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług, 
j) na poziomie urzędu jako jednostki kontrola  rejestrów sporządzanych na odpowiednich stanowiskach księgowych cząstkowych ramach działalności urzędu oraz sporządzanie „deklaracji cząstkowej” dla urzędu
k) w przypadku rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, występowanie do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot podatku od towarów i usług,
l) bieżące zapoznawanie się analizowanie przepisów prawa, wyjaśnień i decyzji Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej oraz interpretacji podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych i wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku od towarów i usług,
m) wstępne przygotowywanie wniosków do właściwych organów podatkowych o wydanie interpretacji przepisów z zakresu podatku od towarów i usług;
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, którym jest Skarbnik Gminy Stolno oraz przez Kierownika Urzędu Gminy Stolno - Wójta Gminy Stolno a także przez Sekretarza Gminy Stolno w zakresie organizacji urzędu gminy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane