W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Dodatkowy nabór w ramach programu Ciepłe mieszkanie

Ogłoszenie 

dot.  dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie 

w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" 

dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokali mieszkalnych 

w budynku wielolokalowym 

zlokalizowanego na terenie Gminy Stolno

 

Wójt Gminy Stolno informuje, iż w dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym zlokalizowanego na terenie Gminy Stolno, w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej Programem) zwiększyła się alokacja środków przeznaczona na dodatkowy nabór do kwoty 190.000,00 zł.

W związku z powyższym zwiększona została liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych w obu naborach – obecnie jest to łącznie 12 lokali

Pozostałe warunki ogłoszenia nie uległy zmianie.                                                                              Stolno, dnia 13.03.2024 r.

                                                                                            Wójt Gminy Stolno  

   
                                                                                         (-) Jerzy Rabeszko

 

Ogłoszenie dot. dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie"

Zarządzenie Nr 32/2024 Wójta Gminy Stolno z dnia 13 marca 2024 r.

 

 

Ogłoszenie 

dot.  dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie 

w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" 

dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokali mieszkalnych 

w budynku wielolokalowym 

zlokalizowanego na terenie Gminy Stolno

 

Wójt Gminy Stolno informuje, iż w dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym zlokalizowanego na terenie Gminy Stolno, w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej Programem) zwiększyła się alokacja środków przeznaczona na dodatkowy nabór do kwoty 90.000,00 zł.
Pozostałe warunki ogłoszenia nie uległy zmianie.

Stolno, dnia 15.01.2024 r.

Wójt Gminy Stolno

(-) Jerzy Rabeszko

zmiana ogłoszenia pdf

zmiana ogłoszenia word

Zarządzenie 6/2024

 

 

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie 

w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" 

dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokali mieszkalnych 

w budynku wielolokalowym zlokalizowanego na terenie Gminy Stolno

 
Wójt Gminy Stolno ogłasza, iż od dnia 15 stycznia 2024 roku rozpocznie się dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym zlokalizowanego na terenie Gminy Stolno. W ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (zwanego dalej Programem) istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Stolno. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 3 miesiące od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.05.2024 r. Nabór trwać będzie do 31.03.2024 roku lub do wyczerpania alokacji.

Alokacja środków przeznaczona na dodatkowy nabór to 61.073,90 zł.

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych w obu naborach łącznie to 8 lokali.

Wnioski mogą składać Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a)  stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

·  zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz

·  na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c)  z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d)  niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a)   posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b)   przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. lOg ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

· 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

· 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 
3)  Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a)  posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. lOg ustawy - Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

·  900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

·  1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
ogrzewania elektrycznego,
pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.
Minimalne wymagania techniczne w Programie:

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE" lub„B").
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
Najczęściej zadawane pytania: https://www.czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-2/ 

Gdzie składać wnioski?

w formie papierowej: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, Sekretariat (pokój nr 6, I piętro), w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Stolno;
w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Stolno znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP.
 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Stolno.

 
Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 56 6770922 lub 601161722

e-mail: cieplemieszkanie@stolno.com.pl

 

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
Numer rachunku bankowego.
Numer księgi wieczystej, numer działki.
Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
Informacje o uzyskanym dochodzie za 2022 r. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej - ilość okien/drzwi.
Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2022 rok - w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 
Załączniki:

Program „Ciepłe Mieszkanie".
Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu.
 
Stolno, dnia 08.01.2024 r.

                                                                            Wójt Gminy Stolno


                                                                             (-) Jerzy Rabeszko

1. zarządzenie Stolno (w tym wzór ogłoszenia oraz regulamin naboru)

2. lista sprawdzająca kryteria załącznik nr 1 do regulaminu.pdf

3. wniosek o dofinansowanie załącznik nr 2 do regulaminu.pdf

3. wniosek o dofinansowanie załącznik nr 2 do regulaminu.docx

4. załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - zgoda współwłaścicieli budynku.pdf

4. załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - zgoda współwłaścicieli budynku.docx

5. załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie oświadczenie współmałżonka.pdf

5. załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie  współmałżonka.docx

6. instrukcja wniosek o dofinansowanie.pdf

7. umowa o dofinansowanie załącznik nr 3 do zarządzenia.pdf

8. załącznik 1 do umowy klauzula informacyjna art- 13 do umowy dla beneficjentów programu ciepłe mieszkanie.pdf

9. wniosek o płatność załącznik nr 4 do zarządzenia.pdf

9. wniosek o płatność załącznik nr 4 do zarządzenia.docx

10. zestawienie dokumentów zał. nr 1 do wniosku o płatność.pdf

10. zestawienie dokumentów zał. nr 1 do wniosku o płatność.xlsx

11. protokół odbioru prac załącznik nr 2 do wniosku o płatność.pdf

11. protokół odbioru prac załącznik nr 2 do wniosku o płatność.docx

12. instrukcja wniosek o płatność.pdf

13. pełnomocnictwo.pdf

13. pełnomocnictwo.docx

program priorytetowy ciepłe mieszkanie - załącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf

info dot- zaświadczenia.docx

rodzaj kosztów kwalifikowanych załącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf

Powiadom znajomego