W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

I. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1439)
- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. poz. 256 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).
- Uchwała Nr XXVI/194/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stolno.

II. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na:
- prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
- dane przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz telefon kontaktowy i e-mail),
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
- określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
3. Wnioskodawca winien spełniać wymogi zawarte w uchwale XXVI/194/2017 Rady Gminy Stolno z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stolno.

4. Załączniki:
- dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi
- decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt
- oświadczenie o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt, nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani nie zadających im cierpienia.
zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
 
5. Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie  wezwany do ich uzupełnienia.
Nie uzupełnienie wniosku w terminie określonym w wezwaniu do uzupełnienia spowoduje  pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

III. Termin załatwienia sprawy
Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

IV. Opłaty
Opłata skarbowa:
- od udzielenia zezwolenia – 616,00 zł., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (ust. 44, pkt. 1, w cz. III załącznika, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.);
- od zmiany zezwolenia - 308 zł
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego - - odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłatę skarbową należy uiścić: w kasie Urzędu Gminy Stolno lub na rachunek bankowy Nr 55844610162002007523740001.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

V. Tryb odwoławczy
- odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Stolno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie;
- w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
- z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki

Powiadom znajomego