W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Udostępnienie informacji publicznej

XML

Informacje nieudostępnione w BIP
OPIS / MIEJSCE UDOSTĘNIANIA:   
Stosownie do art. 8 ust. 4 i art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016, poz. 1764) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie BIP (Dz.U. Nr 10, poz. 68) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP następuje poprzez:
- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stolno;
- udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych w Biurze Rady Gminy Stolno (pokój nr 9);
- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek).
Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnianie może nastąpić niezwłocznie. Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych Gminy Stolno. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno oraz w BIP.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Wypełniony wniosek można przesłać: 
- na adres Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno  
- faxem na nr 56 677 09 06    - skrzynkę e-mail pod adresem: sekretariat@stolno.com.pl 
- poprzez skrzynkę podawczą E-Puap 
- lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno ( pokój nr 6, I piętro)

KLAUZULA INFORMACYJNA Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, informujemy, iż:
 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy StolnoMożesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
1)      listownie na adres siedziby: Stolno 112,86-212 Stolno
2)      e-mailowo: sekretariat@stolno.com.pl
3)      telefonicznie: 566770900
 
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@stolno.com.pl
 
1)             Twoje dane osobowe na podstawie:
a)       art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b)      art. 6 ust. 1 lit a) RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2)             Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3)             Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
1)      do 5 lat od wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, 
2)      w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt 1
4)             Podanie danych:
1)      jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania danych lub podane zostaną nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2)      jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
5)             W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1)    dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO;
2)    sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3)    usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a)    wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b)    dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c)    dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4)    ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c)    administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
5)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
6)             Podanie Twoich danych:
1)      jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2)      jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
7)             Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8)             Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9)             Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Brak artykułów