W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Skargi i wnioski

XML

Informacja dotycząca składania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Stolno
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Stolno odbywa się na podstawie następujących aktów prawnych:
a) Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 735 ),
b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 
SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
 Pisemnie:
Urząd Gminy Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno

Faksem na numer - 56 677 09 06
Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Stolno na platformie ePUAP (wymaga to posiadania przez skarżącego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnegokwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego założonego na platformieePUAP). Adres skrytki: /r7r3yhb34r/skrytka


Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@stolno.com.pl
Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.


Ustnie do protokołu
Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Urzędu Gminy Stolno przyjmowani są przez Wójta Gminy Stolno: w każdy wtorek w godzinach urzędowania od 10:00 do 16:00 oraz po godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno również we wtorki w godzinach od 16.30 do 17.00.

Przewodniczący Rady Gminy Stolno przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 16.30 po wcześniejszym umówieniu się w Biurze Rady Gminy Stolno, pokój nr 9, tel. 566770916

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Stolno jest pracownik zatrudniony na stanowisku ds. obywatelskich i organizacyjnych (pokój nr 16, I piętro).

Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów oraz pozostali pracownicy przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.


Pismem złożonym osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno (pokój nr 6, I piętro), Stolno 112, 86-212 Stolno, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
 
Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


KLAUZULA INFORMACYJNA
 Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno
Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: 
1) listownie na adres siedziby: Stolno 112,86-212 Stolno
2) e-mailowo: sekretariat@stolno.com.pl
3) telefonicznie: 566770900
Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@stolno.com.pl
1. Twoje dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – rozpatrzenia skargi lub wniosku,
2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail,
3) w zakresie gdy podasz dane wrażliwe, którymi są: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie twojej zgody tj. art. 9 ust. 2 lit a RODO
2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, sądy, organy ścigania, notariusze, radcowie prawni,  podmioty kontrolujące administratora  oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji tj.:
1) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)  są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście,  
2) do przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do wszelkich informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) w stosunku do stron i uczestników postępowania nie ma zastosowania; 
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;  
e) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora  przed jej cofnięciem.
5. Podanie Twoich danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
2) jest  dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Brak artykułów