W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

XML

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości: 

1. w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym,  że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia 


2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc    kształcenia. 


W związku ze zniesieniem, od 1 września 2012 r., minimalnego okresu kształcenia przestanie też obowiązywać kwota dofinansowania w przypadku 24-miesięcznego okresu nauki. Ponadto zostanie podwyższona kwota dofinansowania w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy z 240 zł do 254 zł. Warto zwrócić uwagę, iż powołanej wyżej kwoty będą podlegać waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. O ile wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, będzie wynosił co najmniej 105%.   


W art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe Dz.ust. 2019 poz. 1148 tj. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 r. 


Zgodnie ze znowelizowanym art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 7 września Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli: 


1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania 


2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1 
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy  złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. 


Do wniosku pracodawca jest obowiązany dołączyć: 
1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania    zawodowego młodocianych, 
2) w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie     pracodawcy , iż osoba ta była zatrudniona przez pracodawcę i kształciła młodocianego w okresie     jego nauki, 
3) umowa o pracę  z młodocianym pracownikiem zawarta  w  celu przygotowania zawodowego, 
4) w przypadku krótszego okresu kształcenia dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu     kształcenia, 
5) dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego, 6) świadectwo pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy    o pracę , 7) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej  oraz     wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
8) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –    załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
9) oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz  zaświadczenia o udzielonej w ostatnich    dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie, 
10) oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.   Kopie lub odpisy należy potwierdzić za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a § 1, 2 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia  2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.  2019r., poz. 1636 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. 
Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia. 

Jednostka odpowiedzialna          
inspektor ds obywatelskich
pokój numer 16 
tel. 56 677 09 11   


Opłaty   brak   


Termin załatwienia sprawy   do 30 dni   


Tryb odwoławczy   Prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu na ul. Targowej 13/15 za pośrednictwem Wójta Gminy Stolno  wydającego decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. 


Brak artykułów