W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzające postępowanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

Wójt Gminy Stolno
Stolno, dnia 11 lutego 2021 r.
SRLiOŚ.602.3.2017.FC

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzające postępowanie
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), dalej ustawa ooś oraz  na podstawie art 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
zawiadamiam
o wydanej przez Wójta Gminy Stolno, w dniu 11 lutego 2021 r., na wniosek złożony przez F.H.U. Gru-Blach Stolno 65, 86-212 Stolno, decyzji umarzającej postępowanie, znak: SRLiOŚ.602.3.2017.FC,o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt skupu    i przeładunku złomu na działce nr 244/1 obręb Stolno” 
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, pokój nr 13,  w godzinach pracy urzędu,  tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00, wtorek 08.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym kontakcie z osobą prowadzą postępowanie, tel. 56 677-09-10.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stolno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stolno.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Stolno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki

Obwieszczenie pdf, 490 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane