W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839):
(Przedsięwzięcia z § 2 ww. rozporządzenia zawsze wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i z tą grupą przedsięwzięć wiąże się konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W stosunku do przedsięwzięć z § 3 ww. rozporządzenia to organ rozstrzyga kwestię potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w toku postępowania.)
Ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Załączniki do wniosku:
2a. Karta informacyjna przedsięwzięcia
(w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego)
Kartę informacyjną przedsięwzięcia załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), a także, gdy Inwestor zamierza wystąpić o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, w trybie art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna:
- spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy ooś,
- umożliwiać organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś,
- uwzględniać dostępne wyniki innych ocen wpływu na środowisko przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów,
- zawierać podpis autora, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów -  kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.
lub
2b. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
(w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego)

Raport załącza się w przypadku przedsięwzięć wymienionych w § 2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien:
- spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy ooś,
- zawierać datę sporządzenia raportu, imię, nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów – imię, nazwisko i podpis kierującego tym zespołem oraz imiona, nazwiska i podpisy członków zespołu autorów,
- zawierać oświadczenie autora/kierującego zespołem o spełnieniu wymagań w zakresie wymaganego wykształcenia i doświadczenia (wymagania określone zostały w art. 74a ust. 2 ustawy ooś). Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający jest obowiązany do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic tego terenu; mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej (nie dotyczy przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś),
W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy ooś, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej, - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (nie dotyczy sytuacji, gdy liczba stron postępowania przekracza 10);
Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
Analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - dotyczy przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę, przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej,
Pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony dokument) – jeżeli zostało ustanowione,
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (205 zł),
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo (17 zł).
Termin realizacji:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej ustawa ooś, nie określa terminu, w którym powinno nastąpić wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W powyższym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego– dalej Kpa, zgodnie z którymi załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (takiego wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, licząc od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 § 3). Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa, od powyższych terminów należy odliczyć terminy przewidziane w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, tj.:
czas na uzupełnienie braków formalnych wniosku – nie krótszy niż 7 dni, zgodnie z art. 64 § 2 Kpa;
czas na złożenie dodatkowych wyjaśnień - indywidualnie określany przez organ, zgodnie z art. 50 § 1 Kpa;
czas na wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej i organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - 14 dni, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy ooś,
czas na wydanie opinii/uzgodnienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organ inspekcji sanitarnej, organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej i organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego - 30 dni, zgodnie z art. 77 ust. 6 ustawy ooś,
czas przewidziany na udział społeczeństwa w podjęciu decyzji - 30 dni, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś,
okres zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wynikający z art. 63 ust. 5 ustawy ooś - nie dłuższy jak 3 lata - jeżeli inwestor w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane, zgodnie z art. 63 ust. 5a ustawy ooś,
czas na przeprowadzenie ewentualnej rozprawy administracyjnej, wynikający z art. 36 ustawy ooś,
czas  na zawiadomienie stron o podejmowanych czynnościach w trybie art. 49 Kpa - 14 dni, licząc od dnia publicznego ogłoszenia (w sytuacji powyżej 10 stron postępowania).
Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205,00 zł,
opłata skarbowa za przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu - 105,00 zł,
opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo – 17,00 zł (opłata nie jest wymagana w przypadku  pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód  uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Gminy Stolno lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno nr: 41 9511 0000 0016 1969 2000 0130

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane